Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

372 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33900)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 december 2013 en het nader rapport d.d. 18 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33900)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33900)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING In de wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (Stb. 2013, 289; hierna: de Kieswetwijziging) is onder meer voorzien in de toekenning van het actief en passief kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden van de eilandsraad. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave   blz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34000-B)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2014 en het nader rapport d.d. 15 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IIB)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave     Blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34000-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34059)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht rechtspraak Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34059)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht rechtspraak Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34059)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht rechtspraak Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 juni 2014 en het nader rapport d.d. 13 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE     Blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL2   B.BEGROTINGSTOELICHTING3   1.Leeswijzer3   2.Beleidsagenda7   3.De beleidsartikelen53 1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32210)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 27 februari 2009 en het nader rapport d.d. 5 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32210)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave1Context en aanleiding 1.1Inleiding 1.2Geschiedenis en internationale context 1.3Aanleiding herziening accreditatiestelsel    2Uitgangspunten    3Werking nieuwe accreditatiesysteem 3.1Introductie van twee regimes 3.2Beperkt regime 3.2.1Instellingstoets kwaliteitszorg 3.2.2Beperkte opleidingsaccreditatie 3.2.3Beperkte toets nieuwe opleiding 3.3Uitgebreid regime 3.3.1Uitgebreide opleidingsaccreditatie 3.3.2Uitgebreide toets nieuwe opleiding 3.4Actoren 3.5Een meer flexibel instrumentarium 3.5.1Toets nieuwe opleiding en instellingstoets onder voorwaarden 3.5.2Herstelperiode accreditatie 3.5.3Intrekking van accreditatie, toets nieuwe opleiding, instellingstoets kwaliteitszorg 3.5.4Basiskwaliteit en kwaliteitsverschillen 3.6Overige aspecten 3.6.1Vergelijkbaarheid 3.6.2Europese afspraken 3.6.3Ontwikkelingen met betrekking tot het toezicht op het onderwijs 3.6.4Studeren met functiebeperking 3.6.5Stuwmeer 3.6.6Opleidingen in het buitenland 3.6.7Versterking positie examencommissie    4Invoering van het nieuwe stelsel 4.1Overleg belanghebbenden en uitvoeringstoetsen 4.2Pilots 4.3Versnelde invoering 4.4Financiële gevolgen en gevolgen voor administratieve lasten    5Artikelsgewijs 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32210)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelsel.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage10 november 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Herdruk) (Dossier 32222-VIII)
Memorie van toelichting (Herdruk) Memorie van toelichting ...

Nader rapport (Dossier 32253)
Nader rapport Nader rapport hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 4NADER RAPPORT1Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 30 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 21 oktober 2009, nr. 09002938, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.Dit advies, gedateerd 19 november 2009, nr. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32253)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32253)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 32 253Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGAlgemeenHOOFDSTUK 1. ...