Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33662)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33854)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33854)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33749)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie organisatie en beleid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343) De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33865-(R2024))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33865-(R2024))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33866)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht strafrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33866)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht strafrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33892)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken. ...