Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 33581)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap immigratie migratie en integratie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132). ...

Memorie van toelichting (Dossier 33581)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting immigratie migratie en integratie Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Dit wetsvoorstel strekt ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 (hierna: de wijzigingsrichtlijn) tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad (hierna: de richtlijn langdurig ingezetenen) teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 33581)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 oktober 2012 en het nader rapport d.d. 7 maart 2013, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. ...