Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

163 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33727)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33727)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur organisatie en beleid Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33727)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) bestuur organisatie en beleid Nr. 41 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2013 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 3 juni 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34389)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (Dossier 34389)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Memorie van toelichting (Dossier 34350-VI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/ EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (de «richtlijn zeevarenden»). ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport europese zaken internationaal Nr. 4 NADER RAPPORT1 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 20 januari 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33859)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid recht Nr. 2 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 19 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33859)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid recht Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) I. ...

Advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport inzake een zevental amendementen (Dossier 33861)
Advies Afdeling advisering van de Raad van State en nader rapport inzake een zevental amendementen Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid recht Nr. 20 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 juni 2015 en het nader rapport d.d. 4 april 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34224)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden). ...

Memorie van toelichting (Dossier 34224)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) 1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34228)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34228)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap energie huisvesting huren en verhuren natuur en milieu Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34235-(R2053))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34235-(R2053))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34235-(R2053))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 14 maart 2014 en het nader rapport d.d. 16 juni 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34236)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315). ...