Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32123-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid42.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsmutaties4   2.2.Het beleidsartikel52.2.1.Algemene beleidsdoelstelling52.2.2.Verantwoordelijkheid minister52.2.3.Succesfactoren van beleid5 2.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid6 2.2.5.Operationele doelstellingen8   3.Het verdiepingshoofdstuk113.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting11 3.2.Integratie-uitkeringen173.3.Decentralisatie-uitkeringen18 3.4.Financieel overzicht gemeenten 200920 3.5.Specifieke uitkeringen253.6.Opbrengst lokale heffingen 200928   4.Bijlagen bij de begroting33Bijlage 1Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 201035 Bijlage 2Beleidsmutaties83Bijlage 3Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2008–200985 Bijlage 4Lijst met afkortingen86 Bijlage 5Lijst met belangrijke termen en hun betekenis87A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid4 2.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsprioriteiten42.1.2.Beleidsmutaties6 2.2.Het beleidsartikel82.2.1.Algemene beleidsdoelstelling8 2.2.2.Verantwoordelijkheid minister8 2.2.3.Succesfactoren82.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid92.2.5.Operationele doelstellingen11    3.Het verdiepingshoofdstuk143.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting143.2.Integratie-uitkeringen193.3Decentralisatie-uitkeringen20 3.4.Financieel overzicht gemeenten 200821 3.5.Specifieke uitkeringen253.6.Overzicht opbrengst lokale heffingen 200728   4.Bijlagen bij de begroting33Bijlage 1Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 200935 Bijlage 2Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2007–200877Bijlage 3Lijst met afkortingen78 Bijlage 4Lijst met belangrijke termen en hun betekenis79A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31924-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 924 BJaarverslag en slotwet gemeentefonds 2008nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31924-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 924 CJaarverslag en slotwet provinciefonds 2008nr. 4MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32217)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën organisatie en beleid 32 217Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN§ 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32217)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën organisatie en beleid 32 217Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage18 november 2009Beatrix ...

Oorspronkelijke tekst (Dossier 32217)
Oorspronkelijke tekst Oorspronkelijke tekst bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën organisatie en beleid 32 217Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)nr. 4OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGDA. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32222-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 222 BWijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32222-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 222 CWijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.De beleidsmutaties32.1.Overzicht beleidsmutaties3 2.2. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31958)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 958Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage26 mei 2009Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31958)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 958Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 maart 2009 en het nader rapport d.d. 18 mei 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31958)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba 31 958Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31965-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 965 CWijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 32026-(R1888))
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting bestuur bestuursrecht de nederlandse antillen en aruba financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 32 026 (R 1888)Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32026-(R1888))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur bestuursrecht de nederlandse antillen en aruba financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 32 026 (R 1888)Regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van de Nederlandse Antillen Aan de Staten van ArubaWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende regels voor het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage5 augustus 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 CVaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid4   2.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsmutaties52.2.Het beleidsartikel52.2.1.Algemene beleidsdoelstelling52.2.2.Verantwoordelijkheid minister62.2.3.Succesfactoren van beleid62.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid62.2.5.Operationele doelstellingen8   3.Het verdiepingshoofdstuk103.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting103.2.Integratie-uitkeringen133.3.Decentralisatie-uitkeringen133.4.Opbrengst lokale heffingen 200914   4.Bijlagen bij de begroting16Bijlage 1Beleidsmutaties16Bijlage 2Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2008–200917Bijlage 3Lijst met afkortingen18Bijlage 4Lijst met belangrijke termen en hun betekenis19A. ...