Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

199 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32123-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid42.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsmutaties4   2.2.Het beleidsartikel52.2.1.Algemene beleidsdoelstelling52.2.2.Verantwoordelijkheid minister52.2.3.Succesfactoren van beleid5 2.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid6 2.2.5.Operationele doelstellingen8   3.Het verdiepingshoofdstuk113.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting11 3.2.Integratie-uitkeringen173.3.Decentralisatie-uitkeringen18 3.4.Financieel overzicht gemeenten 200920 3.5.Specifieke uitkeringen253.6.Opbrengst lokale heffingen 200928   4.Bijlagen bij de begroting33Bijlage 1Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 201035 Bijlage 2Beleidsmutaties83Bijlage 3Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2008–200985 Bijlage 4Lijst met afkortingen86 Bijlage 5Lijst met belangrijke termen en hun betekenis87A. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32190)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet ter vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 oktober 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32190)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveblz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32276)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 276Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.I.ALGEMEEN11) Inleiding1 2)Transitiedatum en inwerkingtreding van het fiscale stelsel23) Aanpassingswetgeving3 4) Overgangswetgeving54.1) Economische zones6 4.2)Penshonadoregeling7 4.3) Winstbelasting7 5)Europese aspecten8 6) Budgettaire aspecten8   II.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING9I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32276)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 276Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 december 2009Beatrix ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over melding voorval bij OM (#:-)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over melding voorval bij OM Mededeling begroting financiën Nr. 73 MEDEDELING 16 januari 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Defensie van 15 januari 2018 ontvangen over melding voorval bij OM. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING   Blz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba immigratie migratie en integratie 32 282Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BESnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba immigratie migratie en integratie 32 282Wijziging van de Wet toelating en uitzetting BESnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet toelating en uitzetting BES.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage13 januari 2010Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32368)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELOp 9 maart jl. zijn door de Tweede Kamer aanvaard de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Aanpassingswet BES I)1 en het voorstel voor de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Invoeringswet BES)2. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32368)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A (Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32368)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 februari 2010 en het nader rapport d.d. 15 april 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32428)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 32428)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 april 2010 en het nader rapport d.d. 16 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32428)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELOp 11 mei 2010 is door de Eerste Kamer aanvaard het voorstel voor de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Advies van de Raad van Staten en Nader rapport n.a.v. de tweede nota van wijziging (Dossier 32428)
Advies van de Raad van Staten en Nader rapport n.a.v. de tweede nota van wijziging Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 10 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 30 juni 2010 en het nader rapport d.d. 10 september 2010, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt , omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). 1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING AlgemeenIn de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1 is in de paragraaf «Achtergrond bij het wetsvoorstel» aangegeven dat bij aanvang van de nieuwe staatsrechtelijke positie van de BES-eilanden als openbaar lichaam binnen Nederland (verder aangeduid als: BES) de Nederlands-Antilliaanse regelgeving daar in beginsel van kracht zal blijven, en dat die regelgeving geleidelijk zal worden vervangen door Nederlandse regelgeving. ...