Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 32500-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE   blz. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt , omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) I. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave  blz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE   blz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap defensie internationaal Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet voor de bevordering van de erkenning van en de waardering voor veteranen en het waarborgen van de zorg voor veteranen (Kaderwet veteranen). ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport defensie internationaal Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 juli 2010 en het nader rapport d.d. 13 oktober 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Defensie. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting defensie internationaal Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING InleidingVeteranen hebben Nederland gediend onder oorlogsomstandigheden en door deelname aan missies ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32537)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 XJaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2009 nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 360 XVIIISlotwet en jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009 nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën huisvesting integratie migratie en integratie organisatie en beleid Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE    Pag:A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel2B.Begrotingstoelichting3 1.Algemeen3 2.Het beleid3  Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties3  Artikelsgewijze toelichting6  Wetsartikel 1 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)6  2.2. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31792-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 792 XWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELToelichting bij wetsartikel 1De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31538)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGOp 8 april 2008 gaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba bij brieven van 29 februari 2008, Kamerstukken II, 2007–2008, 31 390 (R 1851), nr. ...

Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227) (Dossier 31538)
Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227) Koninklijke boodschap defensie europese zaken internationaal openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten 31 538Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.Tavarnelle15 juli 2008Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31590)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State).1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31590)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap internationaal militaire missies 31 590Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage9 september 2008Beatrix ...

Reactie op verzoek Boekesteijn n.a.v. het interview met Vrij Nederland m.b.t. tot de diensplicht van de minister van Defensie (Dossier 31700-X)
Reactie op verzoek Boekesteijn n.a.v. het interview met Vrij Nederland m.b.t. tot de diensplicht van de minister van Defensie Brief regering begroting bestuur defensie financiën internationaal organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 9BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 24 september 2008Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister-president en de minister van Justitie, de vragen van enkele leden tijdens de regeling van werkzaamheden op 24 september aangaande mijn interview in Vrij Nederland.Ik betreur mijn uitspraken en de ophef die zij hebben veroorzaakt.Ik heb destijds conform de geldende wet- en regelgeving de keuringen en selectieprocessen voor de dienstplicht met succes doorlopen. ...