Zoeken


Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Datum
Van:
Tot:

7448 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Memorie van toelichting zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van State Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 61MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE1. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Advies en reactie indiener(s) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 mei 2006 en de reactie van de indieners van 21 februari 2007, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 1 juli 2016, no. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de mogelijkheid tot strafrechtelijke handhaving bij misbruik van het EPD. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel Inleiding Met het onderhavige wetsvoorstel wordt de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling (hierna: de wet) gewijzigd op een aantal punten. ...

officiële publicatie (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 18 maart 2010 en het nader rapport d.d. 14 oktober 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer (Dossier 33727)
Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht); Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer Kamerstuk bestuur organisatie en beleid Nr. 41 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 november 2013 en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 3 juni 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën Nr. 1 HERDRUK1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen (Trb. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën Nr. 3 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 6 oktober 2014 en het nader rapport d.d. 1 juni 2015, aangeboden aan de Koning door de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 juni 2017 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 22 mei 2017 inzake het rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 44 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van 18 november 2016 inzake de Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) (Kamerstuk 34 036, nr. ...

Nader rapport (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Nader rapport; Nader rapport Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 12 NADER RAPPORT Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 13 mei 2015, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 juni 2014 en het nader rapport d.d. 15 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen). ...