Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5303 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Memorie van toelichting Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

officiële publicatie (Dossier 30946)
Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden; Koninklijke boodschap Kamerstuk organisatie en beleid werk zorg en gezondheid nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage31 januari 2007Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Nader rapport Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 4NADER RAPPORT1Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 9 januari 2007, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 6 oktober 2006, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI ALGEMEENHOOFDSTUK 1. ...

officiële publicatie (Dossier 30930)
Wijz. diverse wetten i.v.m. vereenvoudiging en harmonisatie totstandkomingsprocedures amvb's wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures); Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage15 januari 2007Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage5 januari 2007Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30926)
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling; Advies en nader rapport Kamerstuk bestuur organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 29 september 2006 en het nader rapport d.d. 29 december 2006, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

officiële publicatie (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Koninklijke boodschap Kamerstuk belasting economie financiën handel natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage28 december 2006Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30922)
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren); Memorie van toelichting Kamerstuk belasting economie financiën handel natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk nr. 6MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATEI. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERSHieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 14 februari 2007 en de reactie van de indieners d.d. 3 november 2008, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

officiële publicatie (Dossier 30914)
Voorstel van wet van de leden Van der Vlies en Gesthuizen tot verduidelijking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet; Memorie van toelichting Kamerstuk arbeidsvoorwaarden economie handel werk nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

officiële publicatie (Dossier 30907)
Aanpassingswet burgerservicenummer; Koninklijke boodschap Kamerstuk bestuur bestuursrecht openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage11 december 2006Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30907)
Aanpassingswet burgerservicenummer; Memorie van toelichting Kamerstuk bestuur bestuursrecht openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInleidingHet voorstel van Wet houdende algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer1 ) beoogt om met behulp van een persoonsnummer een sluitend stelsel voor een doelmatig gebruik en beheer van persoonsgegevens te realiseren. ...

officiële publicatie (Dossier 30907)
Aanpassingswet burgerservicenummer; Advies en nader rapport Kamerstuk bestuur bestuursrecht openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 februari 2006 en het nader rapport d.d. 4 december 2006, aangeboden aan de Koningin door de minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijkrelaties. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 12 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 13 mei 2011 en het nader rapport d.d. 17 juni bij de nota van wijziging (Kamerstuk 30 880, nr. ...

officiële publicatie (Dossier 30880)
Politiewet 200.; Advies en nader rapport Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 26 oktober 2006 en het nader rapport d.d. 17 november 2006, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie. ...

officiële publicatie (Dossier 30880)
Politiewet 200.; Koninklijke boodschap Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage21 november 2006Beatrix ...

officiële publicatie (Dossier 30880)
Politiewet 200.; Memorie van toelichting Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1 InleidingHet voorliggende wetsvoorstel behelst een herziening van het politiebestel die vorm krijgt in een nieuwe Politiewet. ...