Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3344 resultaten

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 31 augustus 2015 Inhoudsopgave Plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33990)
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 december 2014 Inhoudsopgave 13. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 24 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1.3, onder b, wordt «maatschappelijke functies» vervangen door: maatschappelijke behoeften. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 23 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 20 mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding en samenvatting 2   1.1 Algemeen 2   1.2 Samenvatting hoofdpunten 2   1.2.1 Inhoudelijke sturing 2   1.2.2 Flexibiliteit en rechtszekerheid 4   1.2.3 Verbeteren en versnellen van procedures 5   1.3 Vervolg 7 Reactie op (de samenvatting van) het rapport van de RUG 7   1. ...

Nota van wijziging (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 2.19, derde lid, onder a, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 4°. communicatie-, navigatie- en radarapparatuur buiten luchthavens als bedoeld onder 1°,. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Vastgesteld 18 februari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33962)
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Nota van verbetering; Nota van verbetering Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 4.16, tweede lid, wordt voor «2.24, eerste lid» ingevoegd: artikel. ...

Nota van wijziging (Dossier 33940)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting financiën Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 juni 2014 De departementale begrotingsstaat wordt gewijzigd als volgt (bedragen x € 1.000): Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 33640)
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting financiën Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd: Art. ...

Nota van verbetering (Dossier 33640)
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van verbetering; Nota van verbetering Kamerstuk begroting financiën Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 3 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 1) wordt in de gewijzigde begrotingsstaat van het BES-fonds (H) de volgende verbetering aangebracht: In kolom 1 «Oorspronkelijk vastgestelde begroting», onder «Verplichtingen», wordt «0» vervangen door: 32.093. ...

Nota van verbetering (Dossier 33640)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Nota van verbetering; Nota van verbetering Kamerstuk begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 2 juli 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 1) worden in de departementale suppletoire begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) de volgende verbeteringen aangebracht: I In kolom 1 «Oorspronkelijk vastgestelde begroting», onder «Verplichtingen», wordt in artikel 8, versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland ingevoegd: 9.703. ...

Nota van wijziging (Dossier 33548)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd. ...

Nota van wijziging (Dossier 33533)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 februari 2013 ARTIKEL I In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 middels de Incidentele Suppletoire Begroting Staatsinterventie wordt de departementale begrotingsstaat IXB als volgt gewijzigd (bedragen x € 1000). ...

Nota van wijziging (Dossier 33465)
Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 maart 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I worden na onderdeel C twee onderdelen ingevoegd, luidende: Ca Artikel 5.30 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33465)
Wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 februari 2013 Inleiding Het verheugt mij dat de leden van de fracties van de PvdA, PVV, SP, CDA, ChristenUnie en SGP met belangstelling hebben kennisgenomen van dit voorstel van wet. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33441)
Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 maart 2013 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken omtrent het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 19 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2.9, vierde lid, komt te luiden: 4. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 18 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 29 mei 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd A Artikel 1.1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33348)
Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 december 2014 Inhoudsopgave blz. ...