Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3660 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 19 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 januari 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 20, vijfde lid, wordt «wordt de vernietiging opgeschort tot ten minste het moment waarop de klacht of het bezwaar dan wel de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden» vervangen door: wordt de vernietiging opgeschort tot ten minste het moment waarop de beslissing op de klacht of het bezwaar dan wel de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34588)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 18 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 januari 2017 Inhoudsopgave I. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34584)
Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 november 2016 VOORWOORD De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D’66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP hebben gesteld over het hierboven genoemde wetsvoorstel en van de opvattingen die de leden over dit wetsvoorstel hebben. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 34583)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 september 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel IV, onderdeel B, subonderdeel 8, vervalt. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34583)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 september 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel IV, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 8. ...

Nota van wijziging (Dossier 34583)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 september 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, tiende subonderdeel, komt de definitie van gedelegeerde verordening markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen te luiden: gedelegeerde verordening markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen: gedelegeerde verordening (EU) nr. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34583)
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 3 juli 2017 Inleiding De regering is de vaste commissie voor Financiën erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de door haar daarover gestelde vragen. ...

Nota van wijziging (Dossier 34578)
Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Aan het in artikel I voorgestelde artikel 10b wordt een lid toegevoegd, luidende: 9. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34578)
Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 november 2016 INHOUD blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 34577)
Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid sociale zekerheid terrorisme Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 29 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel XXII, onderdeel A, voorgestelde artikel 2.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34577)
Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid organisatie en beleid sociale zekerheid terrorisme Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 november 2016 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34575)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Ao Artikel 18f wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34575)
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk ziekten en behandelingen zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 december 2016 Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag naar aanleiding van het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34574)
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk verkeer weg Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 7 februari 2017 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu van 24 november 2016. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34573)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen ; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk arbeidsomstandigheden financiën inkomensbeleid werk Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 november 2016 Inhoudsopgave: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34573)
Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen ; Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk arbeidsomstandigheden financiën inkomensbeleid werk Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Onder vernummering van de artikelen XIV en XV tot XVIII en XIX worden na artikel XIII vier artikelen ingevoegd, luidende: Artikel XIV De Wet tegemoetkomingen loondomein wordt als volgt gewijzigd: A Na hoofdstuk III wordt een hoofdstuk met opschrift ingevoegd, luidende: Hoofdstuk IIIA Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon Artikel 3.3 Minimumjeugdloon voordeel 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34571)
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk defensie internationaal ouderen sociale zekerheid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 januari 2017 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34570)
Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk dieren landbouw Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 maart 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 1 Aan artikel 91f wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34570)
Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk dieren landbouw Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 juni 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In het in artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 91f, derde lid, wordt «voor de vaststelling van het aantal in een kalenderjaar gehouden dieren van een bepaalde diersoort of diercategorie» vervangen door: over de wijze waarop het aantal in een kalenderjaar gehouden dieren van een bepaalde diersoort of diercategorie wordt bepaald. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34570)
Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk dieren landbouw Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 maart 2017 Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van de opmerkingen en vragen van de fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en PvdD. ...