Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

3450 resultaten

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 32252)
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk geluid natuur en milieu organisatie en beleid verkeer Nr. 30 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 23 juni 2011 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het nader verslag ten behoeve van het Wetgevingsoverleg over de wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder (Swung). ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Derde nota van wijziging Kamerstuk nr. 17DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 24 september 2009Artikel II van het voorstel van wet (nr. 5) komt te luiden:ARTIKEL IIBoek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 236 wordt als volgt gewijzigd1. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten); Tweede nota van wijziging Kamerstuk nr. 14TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 september 2009Artikel II van het voorstel van wet (nr. 5) komt te luiden:ARTIKEL IIBoek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 236 wordt als volgt gewijzigd1. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 9NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 21 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I, onderdeel B wordt «, lid,» vervangen door: lid.BIn artikel II, onderdeel A, komt artikel 236, onderdeel o, te luiden:o. ...

officiële publicatie (Dossier 30520)
Wijziging Boek 2 en 6 BW (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) Kamerstuk burgerlijk recht recht nr. 8NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 november 2008De indiener heeft verheugd kennisgenomen van de vele reacties op het voorliggende wetsvoorstel, dat beoogt de positie van de consument te versterken en een einde te maken aan ongewenste langdurige stilzwijgende verlengingen van abonnementen en contracten. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 november 2016 Inhoudsopgave I. ...

Nota van wijziging (Dossier 34464)
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet; Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Nota van wijziging Kamerstuk cultuur en recreatie recht religie staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel II komt artikel 146 te luiden: Artikel 146 Het gemeentebestuur stelt, op de grond dat zij plaatsvinden op een godsdienstige rustdag of feestdag, geen beperkingen aan: a. sportbeoefening of andere vormen van ontspanning, die niet in overwegende mate als openbare vermakelijkheden zijn te beschouwen; b. openbare vermakelijkheden van culturele aard binnen besloten ruimten, of c. andere openbare vermakelijkheden en samenkomsten alsmede al dan niet openbare gedragingen van personen die naar hun aard niet gepaard plegen te gaan met aanmerkelijke geluids- of verkeersoverlast. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32546)
Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG Ontvangen 24 januari 2011AlgemeenMet belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot het voorstel van wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34492)
Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 september 2017 Inhoudsopgave blz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34348)
Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk economie overige economische sectoren Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 april 2016 I. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 juni 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel III komt te luiden: 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 februari 2016 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34218)
Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 februari 2016 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van de opmerkingen en vragen van de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de SP, het CDA en de PVV. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 14 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 17 juni 2015 Inhoudsopgave 1. ...

Nota van wijziging (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Nota van wijziging; Nota van wijziging Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 mei 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het opschrift komt te luiden: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) 2 De considerans komt te luiden: dat het wenselijk is de Verklaring arbeidsrelatie af te schaffen met het oog op de bevordering van deregulering, verbetering van de balans tussen de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers en opdrachtnemers voor de presentatie van hun onderlinge arbeidsrelatie richting de Belastingdienst en verbetering van de handhaafbaarheid van de gevolgen van het onderscheid tussen de verschillende vormen van inkomen uit tegenwoordige arbeid. 3 Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34036)
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk belasting financiën inkomensbeleid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 december 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 35 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 december 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In het tweede lid van artikel IVA wordt «artikel I, onderdeel E» vervangen door: artikel II, onderdeel E. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 14 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 september 2011 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 27 juni 2011 Algemeen Naar aanleiding van de nota van wijziging bij onderhavig wetsvoorstel, heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu besloten een nader verslag uit te brengen. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32376)
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag Kamerstuk organisatie en beleid verkeer Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 februari 2011Alvorens op de vragen van het verslag in te gaan, ga ik kort in op het regeerakkoord van 30 september 2010. ...