Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

372 resultaten

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over certificering ten aanzien van de oorsprong van gas Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat certificering ten aanzien van de oorsprong van gas zorgt voor meer transparantie en dat daarmee de afnemers beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de vraag welke soort gas zij willen afnemen, bijvoorbeeld of dat gas uit de Arctische zee mag komen; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier certificering ten aanzien van de oorsprong van gas op de gasmarkt kan worden geïntroduceerd en wat daarvan de administratieve lasten zouden zijn, en de Kamer over de resultaten daarvan voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Veldhoven over een wettelijk aansluitrecht op warmte Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de afhankelijkheid van aardgas moet worden afgebouwd vanwege de problemen met aardbevingen in de provincie Groningen, de schadelijke uitstoot van broeikasgassen en een te grote afhankelijkheid van instabiele landen; overwegende dat verschillende opties om huizen te verwarmen daarom gelijk behandeld moeten worden; overwegende dat in de huidige wetgeving nog steeds wordt uitgegaan van een aansluitplicht op gas, waarbij uitzonderingen mogen worden gemaakt voor andere opties; verzoekt de regering om, te bekijken hoe de wettelijke aansluitplicht op gas het beste kan worden omgezet in een wettelijk aansluitrecht op warmte, en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee (Dossier 34199)
Motie van het lid Van Veldhoven over verduidelijken van de wijze van toetsing door ACM bij het transmissiesysteem op zee Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het ook bij het transmissiesysteem op zee van belang is dat ten aanzien van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen de noodzakelijkheid wordt getoetst; overwegende dat in het Besluit elektriciteit en gas, artikel 5.5, lid 3, is geregeld dat de ACM bij een ontwerpinvesteringsplan alleen de noodzaak van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het vervullen van de wettelijke taken van de systeembeheerder aantoont wanneer het geen transmissiesysteem op zee betreft; verzoekt de regering, in het besluit te verhelderen wanneer en op welke wijze de ACM ook de noodzaak van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen bij het transmissiesysteem op zee toetst, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector; overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen; verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 76 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33 348, nr. 125) over het vergroten van het kennisniveau inzake faunabeheer en jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 172 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verantwoorde besluitvorming over faunabeheer en jacht gebaat is bij de beschikbaarheid van voldoende kennis van zaken bij de relevante partijen; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om het kennis- niveau in Nederland inzake faunabeheer en jacht te vergroten en de Kamer hierover eind 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht (Dossier 33348)
Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33348, nr. 147) over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht Motie (gewijzigd/nader) natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 1 juli 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een nieuwe systematiek voor de jacht in Nederland introduceert; overwegende dat het op dit moment nog niet helder is hoe deze systematiek in de praktijk zal uitpakken, in termen van ecologische balans en administratieve lasten; van mening dat een goede evaluatie van de nieuwe systematiek daarom van groot belang is; verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over voorkomen dat gevist wordt op bedreigde vissoorten (Dossier 33348)
Motie van het lid Van Veldhoven over voorkomen dat gevist wordt op bedreigde vissoorten Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 148 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bedreigde trekvissen nu niet voldoende beschermd zijn middels de Visserijwet en ook niet afdoende beschermd worden middels de Natuurbeschermingswet; verzoekt regering, te onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden om te voorkomen dat er gevist wordt op bedreigde vissoorten zoals de rivierprik, ook buiten beschermde habitats, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht (Dossier 33348)
Motie van het lid Van Veldhoven over in den brede evalueren van de nieuwe systematiek voor de jacht Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 147 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 25 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een nieuwe systematiek voor de jacht in Nederland introduceert; overwegende dat het op dit moment nog niet helder is hoe deze systematiek in de praktijk zal uitpakken, in termen van ecologische balans en administratieve lasten; van mening dat een goede evaluatie van de nieuwe systematiek daarom van groot belang is; verzoekt de regering, de werking van het nieuwe systeem in den brede te evalueren en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over externe experts betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem (Dossier 33348)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over externe experts betrekken bij het opstellen van het monitoringssysteem Motie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu Nr. 146 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over de inzet van middelen van de tolheffing (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren over de inzet van middelen van de tolheffing Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN Voorgesteld 18 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is, een tolheffing in te voeren bij de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en dat dit naar verwachting jaarlijks 150 miljoen zal opleveren; overwegende dat de Nieuwe Westelijke Oeververbinding een groot beslag zal leggen op de omgeving van het gekozen traject; overwegende dat met goede inpassing en compensatie de gevolgen voor leefbaarheid, natuur en milieu kunnen worden beperkt of zelfs verbeterd; verzoekt de regering, middelen van de tolheffing in te zetten om de aantasting van natuur, milieu en leefomgeving te compenseren langs de lijnen van minimaal no nett loss, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over de verbreding van de bak bij Amelisweerd (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over de verbreding van de bak bij Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren (t.v.v. 33400-A nr. 36) over een ranking van de maatschappelijke waarden (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren (t.v.v. 33400-A nr. 36) over een ranking van de maatschappelijke waarden Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 40 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36 Voorgesteld 20 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de gelimiteerde financiële middelen voor infrastructurele projecten zo slim mogelijk moeten worden ingezet, daar waar ze de meeste problemen oplossen op het gebied van mobiliteit, natuur, milieu en leefomgeving; overwegende dat voor een realistische afweging rekening moet worden gehouden met een maximale bandbreedte aan verschillende groeiscenario's; constaterende dat bij infrastructurele projecten die zijn ontworpen voor 2011, het RC-scenario (Regional Community; het «lage groei»-scenario) niet is berekend; constaterende dat het effect van een project op natuur- en leefomgeving niet standaard wordt meegewogen in de waardering van het maatschappelijke rendement van het project; verzoekt de regering, voor infrastructuurprojecten die voor 2011 zijn ontworpen en waarvoor nog besluitvorming in het MIRT moet plaatsvinden, ook het RC-scenario te laten doorrekenen en te komen tot een ranking van maatschappelijke waarden waarin ook het effect op de leefomgeving wordt meegewogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Portway 2012 de fileknelpunten en de leefbaarheidsknelpunten beter oplost dan de A13/A16; verzoekt de regering, conform de nieuwe code Maatschappelijke participatie burgeralternatief Portway 2012 en de daarin opgenomen quick win spitsstrook A20 gelijkwaardig uit te werken en door te rekenen met de A13/16 en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Kuiken over aanleg van de A67 door temporisering elders (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Van Veldhoven en Kuiken over aanleg van de A67 door temporisering elders Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het voorgestelde bezuinigingspakket de A67 Leenderheide-Geldrop wordt geschrapt en de A58 Eindhoven-Tilburg wordt getemporiseerd; overwegende dat de Brainport Eindhoven een van de belangrijkste economische regio's van Nederland is; overwegende dat de A67 Leenderheide-Geldrop en de A58 Eindhoven-Tilburg de bereikbaarheid van de Brainport sterk verbeteren; overwegende dat in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgelegd dat het Rijk de investeringen uit het Infrastructuurfonds prioriteert voor het versterken van de bereikbaarheid in stedelijke regio's rond main-, brain- en greenports; spreekt uit dat de A67 Leenderheide-Geldrop en de A58 Eindhoven-Tilburg (versneld) aangelegd dienen te worden; verzoekt de regering om, te onderzoeken of en in welke mate deze projecten kunnen worden uitgevoerd, door de rijksbijdrage aan de verkeersruit Eindhoven-Helmond te temporiseren, en de Kamer hierover voor de zomer 2013 te informeren en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren (tvv 33400-A, nr. 35) (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Van Tongeren (tvv 33400-A, nr. 35) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 38 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35 Voorgesteld 20 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering van plan is, een tolheffing in te voeren bij de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en dat dit naar verwachting jaarlijks 150 miljoen zal opleveren; overwegende dat de Nieuwe Westelijke Oeververbinding een groot beslag zal leggen op de omgeving van het gekozen traject; overwegende dat met goede inpassing en compensatie de gevolgen voor leefbaarheid, natuur en milieu kunnen worden beperkt of zelfs verbeterd; overwegende dat daarbij gedacht kan worden aan een volledig verdiepte aansluiting van de Blankenburgtunnel op de A20, maar dat dat meer kost dan de 25 miljoen genoemd in de motie Kuiken verzoekt de regering, 100 miljoen van de tolheffing in te zetten om de aantasting van natuur, milieu en leefomgeving te compenseren en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en De Rouwe over 30 miljoen euro voor de A58 en A67 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Van Veldhoven en De Rouwe over 30 miljoen euro voor de A58 en A67 Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DE ROUWE Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het voorgestelde bezuinigingspakket de A67 Leenderheide-Geldrop wordt geschrapt en de A58 Eindhoven-Tilburg wordt getemporiseerd; overwegende dat de Brainport Eindhoven een van de belangrijkste economische regio's van Nederland is; overwegende dat de A67 Leenderheide-Geldrop en de A58 Eindhoven-Tilburg de bereikbaarheid van de Brainport sterk verbeteren; overwegende dat in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgelegd dat het Rijk de investeringen uit het Infrastructuurfonds prioriteert voor het versterken van de bereikbaarheid in stedelijke regio's rond main-, brain- en greenports; overwegende dat de minister van Financiën, afhankelijk van de uitkomst van het overleg met sociale partners, een bedrag van 300 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld als investeringspakket voor infrastructuur; verzoekt de regering om, wanneer de middelen uit het investeringspakket beschikbaar komen, middels herschikking en herprioritering van projecten binnen dit pakket, hiervan 30 miljoen in te zetten voor het (versneld) aanleggen van de A58 en A67, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, bij elk MIRT-project standaard budget beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één serieus burgeralternatief zodat het volwaardig meegenomen kan worden in de besluitvorming, en gaat over tot de orde van de dag. ...