Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

280 resultaten

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Nispen en Werner over zich inzetten voor toegankelijke speeltuinen Motie begroting financiën Nr. 146 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN WERNER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het mede door het Ministerie van VWS ondertekende SamenSpeelAkkoord als een van de doelstellingen heeft dat er minimaal één inclusieve samenspeelplek per gemeente komt en de komende jaren bestaande speeltuinen en nieuw in te richten speellocaties toegankelijk en bespeelbaar worden gemaakt voor kinderen met een beperking, maar dat er budget voor nodig is om dit te realiseren en dit vooralsnog vooral van private partijen en lokale overheden komt; overwegende dat het voor alle kinderen van belang is om samen te spelen, maar vooral voor kinderen met een beperking, omdat zij zich eenzaam kunnen voelen en het gevoel hebben er niet bij te horen, omdat veel speeltuinen nu niet toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking; overwegende dat als gemeenten het sportonderdeel van de leefstijlmiddelen, die zij hebben ontvangen in het kader van corona, niet uitgeven in 2021, ze dit mogen doen in 2022; verzoekt de regering zich in te zetten voor toegankelijke speeltuinen door te bezien in hoeverre de rijksoverheid hierin ondersteunend kan zijn aan de doelstellingen, en hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en de Kamer hierover uiterlijk april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het belangrijk is om effectieve en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te treffen; constaterende dat het onduidelijk is wat het effect is van het beperken van (buiten)sport na 17.00 uur op het reproductiegetal; constaterende dat uit eerdere lockdowns is gebleken dat fors minder kinderen en volwassenen bewegen, motorische vaardigheden afnemen en de ongelijkheid in gezond leven toeneemt; constaterende dat het beperken van sport en bewegen ook forse nadelige gevolgen heeft op de lange termijn; constaterende dat er sinds het begin van de coronacrisis ten minste acht verschillende regimes zijn geweest met beperkingen voor alleen al de buitensport, maar het effect onduidelijk is; verzoekt de regering voor het volgende weegmoment op 19 december te laten doorrekenen wat de effecten zijn geweest van de verschillende regimes op reisbeweging, contacten en het reproductiegetal met het doel om in de toekomst onderbouwde besluiten te kunnen nemen over eventuele maatregelen voor de sport, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma Motie begroting financiën Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er op dit moment geen landelijke eisen gelden voor het geven van zwemlessen en het verstrekken van diploma's, waardoor controle ontbreekt en er geen goed zicht is op de kwaliteit van het zwemonderwijs en de (zwem)veiligheid van kinderen; van mening dat ouders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de zwemles en de zwemvaardigheid van kinderen; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de zwembranche over de mogelijkheden te komen tot één nationaal zwemdiploma met standaarden voor kwaliteit, veiligheid en toezicht, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (33862, nr. 18) over strijdigheid van een kwaliteitsschaal met de geest van de wet-Bisschop c.s. (Dossier 33862)
Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (33862, nr. 18) over strijdigheid van een kwaliteitsschaal met de geest van de wet-Bisschop c.s. ...

Motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over strijdigheid van het gedifferentieerd toezicht met de geest van de wet-Bisschop c.s. (Dossier 33862)
Motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over strijdigheid van het gedifferentieerd toezicht met de geest van de wet-Bisschop c.s. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verdachten in een ZSM-procedure die direct overgaan tot het betalen van de transactie zoals vastgelegd in de strafbeschikking, geen mogelijkheid meer hebben om in verzet te gaan bij de rechter; verzoekt de regering, het op korte termijn mogelijk te maken dat eenieder binnen veertien dagen alsnog in verzet kan en zijn of haar zaak ter toetsing kan voorleggen aan de rechter, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van de leden Dijkhoff en Van Nispen over een prejudiciële procedure in strafzaken (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Dijkhoff en Van Nispen over een prejudiciële procedure in strafzaken Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de procedure om prejudiciële vragen te stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad naar tevredenheid werkt; overwegende dat ook in strafzaken een prejudiciële procedure zou kunnen leiden tot snellere duidelijkheid over de uitleg van een rechtsregel en hoger beroep en cassatie onnodig kan maken; verzoekt de regering, te onderzoeken of de prejudiciële vraag in de strafrechtprocedure kan worden ingevoerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Gezondheidsraad heeft aanbevolen dat de vervolgopleiding forensische geneeskunde van overheidswege betaald zou moeten worden en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze kosten voor zijn rekening neemt; verzoekt de regering, deze aanbeveling op te volgen en te onderzoeken op welke manier deze opleiding gefinancierd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleidsmaatregelen te nemen om het aantal in 2015 aanzienlijk te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verlagen van het budget voor personeel en materiaal van het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen over een onderzoeksprogramma zwemvaardigheid (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Van Nispen over een onderzoeksprogramma zwemvaardigheid Motie begroting financiën Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat programma's die een duidelijke impuls hebben betekend voor de kennis over zwemvaardigheid, allemaal zijn opgedroogd; van mening dat het van belang is om kennis te blijven verzamelen en aan te reiken aan de sector, omdat nog steeds kinderen verdrinken, schoolzwemmen vermindert, zwembaden met sluiting worden bedreigd en er grote verdeeldheid is binnen de sector over de vormgeving van het zwemonderwijs; verzoekt de regering om, in overleg met de sector een onderzoeksprogramma in te stellen waardoor in ieder geval: – de zwemvaardigheid onder (kwetsbare) groepen gemonitord wordt; – de structuur van het zwemonderwijs en de betrokkenheid van de overheid daarbij opnieuw wordt bekeken; – de kwaliteit van de diverse zwemdiploma's en de meerwaarde van B- en C-diploma's onder de loep worden genomen en zwemlesmethoden mogelijk effectiever kunnen worden; – gemeenten, scholen, zwemverenigingen en zwembaden tot nieuwe concepten en rolverdelingen kunnen komen en van elkaar kunnen leren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen over schoolzwemmen voor ieder kind (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Van Nispen over schoolzwemmen voor ieder kind Motie begroting financiën Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zwemvaardigheid onder kinderen afneemt; van mening dat ieder kind de basisschool zou moeten verlaten met een ABC-zwemdiploma; verzoekt de regering, een plan van aanpak op te stellen, zodat schoolzwemmen voor ieder kind beschikbaar komt en elk kind de basisschool verlaat met minimaal één zwemdiploma op zak, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2015 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Oskam en Van Nispen over niet op de Rechtspraak afwentelen van de kosten van de vertraging (Dossier 34059)
Motie van de leden Oskam en Van Nispen over niet op de Rechtspraak afwentelen van de kosten van de vertraging Motie recht rechtspraak Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN NISPEN Voorgesteld 19 mei 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vertraging van de wetgevingsprocessen om het digitaliseringsproces KEI te realiseren, dit in verband met het toegezegde halfjaar voorbereidingstijd voor de ketenpartners, per maand ruim 1 miljoen euro kost; overwegende dat de Rechtspraak naar verwachting in de jaren 2015 tot en met 2018 met forse tekorten heeft te kampen; overwegende dat de regering aangeeft dat de kosten voor deze vertraging bij de begroting voor 2016 door de Rechtspraak zelf gedragen dienen te worden; verzoekt de regering, de kosten van de genoemde vertraging in de begroting voor 2016 niet op de Rechtspraak af te wentelen maar indien noodzakelijk voor een alternatieve dekking te zorgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...