Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

347 resultaten

Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het aantal gz-opleidingsplekken uit te breiden met 35 ter waarde van 2,5 miljoen euro en dit te financieren uit de niet-juridisch verplichte middelen op artikel 4, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de jeugdzorg veel goede initiatieven worden ondernomen via pilots en proeftuinen, maar landelijke toegang nog vaak ontbreekt; overwegende dat de Kamer wenst gezinnen in problemen zo veel mogelijk bij elkaar te houden en bij uithuisplaatsing zo goed mogelijk te werken aan terugkeer, vanuit het belang van het kind; overwegende dat familie- en gezinshuizen zoals Simba initiatieven zijn die hier goed aan kunnen bijdragen, maar niet in alle regio's van Nederland in gelijke mate toegankelijk zijn; verzoekt de regering met regio's en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen! Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! ...

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat private equity in de jeugdzorg steeds vaker voorkomt; verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen om op korte termijn private equity uit de jeugdzorg te weren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Peters over de verwijsindex risicojongeren als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet schrappen Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in de Jeugdwet een wettelijke verplichting voor gemeenten is opgenomen ten aanzien van de verwijsindex risicojongeren; constaterende dat bij de evaluatie van de verwijsindex in 2012 al bleek dat niet alle meldingsbevoegde instanties melden, professionals bezwaren hebben tegen het melden en ouders zorgen hebben over registratie in een dergelijk systeem; voorts constaterende dat ook bij de landelijke evaluatie van de Jeugdwet in 2018 bleek dat de meerwaarde van de verwijsindex voor veel professionals niet duidelijk is en een groot deel van hen nooit registreert in de verwijsindex; constaterende dat ook bij het meest recente onderzoek blijkt dat er geen zicht is op de mate waarin de verwijsindex bijdraagt aan de daadwerkelijke hulp en ondersteuning die jeugdigen hebben ontvangen; van oordeel dat er met de verwijsindex stelselmatig inbreuk op de privacy van jeugdigen wordt gemaakt, omdat jeugdigen zonder toestemming van henzelf of de ouders geregistreerd kunnen worden; verzoekt de regering om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en indien gemeenten of regio's er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met tenminste 35 (t.v.v. 35925-XVI-60) (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met tenminste 35 (t.v.v. 35925-XVI-60) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 103 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60 Voorgesteld 2 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het aantal gz-opleidingsplekken uit te breiden met ten minste 35 plekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sporters zelf aangeven dat er in het voetbal nauwelijks ruimte is voor lhbtiq+-acceptatie; constaterende dat een vijandige sfeer in het stadion hieraan bijdraagt; constaterende dat er ondanks diverse projecten, zoals de All Together Challenge en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren, nog steeds regelmatig racistische en antihomospreekkoren zijn in stadions; constaterende dat de verantwoordelijkheid op verschillende plekken belegd is; verzoekt de regering om heldere afspraken te maken met voetbalclubs, bonden, veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties voor lhbtiq+-acceptatie over de aanpak van spreekkoren; verzoekt de regering om samen met deze partijen af te spreken dat bij spreekkoren de wedstrijden worden stilgelegd en deze verantwoordelijkheid duidelijk te beleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Van Nispen over doorrekening van de verschillende sportregimes op reisbewegingen, contacten en reproductiegetal Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het belangrijk is om effectieve en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te treffen; constaterende dat het onduidelijk is wat het effect is van het beperken van (buiten)sport na 17.00 uur op het reproductiegetal; constaterende dat uit eerdere lockdowns is gebleken dat fors minder kinderen en volwassenen bewegen, motorische vaardigheden afnemen en de ongelijkheid in gezond leven toeneemt; constaterende dat het beperken van sport en bewegen ook forse nadelige gevolgen heeft op de lange termijn; constaterende dat er sinds het begin van de coronacrisis ten minste acht verschillende regimes zijn geweest met beperkingen voor alleen al de buitensport, maar het effect onduidelijk is; verzoekt de regering voor het volgende weegmoment op 19 december te laten doorrekenen wat de effecten zijn geweest van de verschillende regimes op reisbeweging, contacten en het reproductiegetal met het doel om in de toekomst onderbouwde besluiten te kunnen nemen over eventuele maatregelen voor de sport, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID SAHLA C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Kwint over een actieve campagne om uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Westerveld en Kwint over een actieve campagne om uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er grote personeelstekorten zijn in de jeugdzorg en jeugdbescherming; constaterende dat er grote problemen zijn in de jeugdzorg en jeugdbescherming en hiervoor allerlei actieplannen, toekomstscenario's en handreikingen zijn bedacht, maar deze nutteloos zijn zonder voldoende goed geschoold personeel; verzoekt de regering om via een actieve campagne uitgetreden jeugdzorg- en jeugdbeschermingsmedewerkers terug te halen naar de sector en hierbij geen middelen te schuwen, zoals een terugkeerbonus of het vergoeden van opleidingskosten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft geratificeerd; van mening dat mensen met een audiovisuele beperking dezelfde toegang moeten hebben tot informatie en nieuws; overwegende dat er meer inzet mogelijk is op het gebied van audiodescriptie en het gebruik van doventolken; verzoekt de regering om, in naleving van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap met een stappenplan te komen om alle programma's en websites van de publieke omroep voor mensen met een audiovisuele beperking toegankelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Westerveld over een dagje zonder vlees op school (t.v.v. 34775-VIII-98) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Westerveld over een dagje zonder vlees op school (t.v.v. 34775-VIII-98) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 112 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98 Voorgesteld 12 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de productie van vlees een hoog energieverbruik kent en gepaard gaat met een grote uitstoot van CO2; constaterende dat, als alle Nederlanders één dag per week geen vlees zouden eten, dit een reductie teweegbrengt van 3,2 megaton CO2-uitstoot, vergelijkbaar met 1,4 miljoen minder auto's op de weg; constaterende dat de wereldwijd succesvolle campagne Meat Free Monday van Sir Paul McCartney ertoe heeft geleid dat in steeds meer landen de kantines op scholen en overheidsinstellingen een dag zonder vlees hebben ingesteld; overwegende dat scholen en andere onderwijsinstellingen een voorbeeldfunctie hebben; verzoekt de regering, scholen en andere onderwijsinstellingen aan te moedigen een dagje zonder vlees in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...