Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

374 resultaten

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget (Dossier 33841)
Motie van de leden Voortman en Bergkamp over een integraal persoonsgebonden budget Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze vaak krijgen op basis van verschillende wetten of regelingen; overwegende dat mensen er zo min mogelijk hinder van zouden moeten ondervinden dat deze ondersteuning uit verschillende wetten afkomstig is; overwegende dat in gemeenten als Woerden en Delft pilots zijn gestart met een «alles in een»-budget voor alle soorten van zorg; verzoekt de regering, aan te moedigen dat gemeenten waar mogelijk een integraal persoonsgebonden budget verstrekken voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo in combinatie met voorzieningen uit andere gemeentelijke regelingen en rijksregelingen en wetten (waaronder de Zorgverzekeringswet), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman over doorrekening van de plannen door het CPB (Dossier 33841)
Motie van het lid Voortman over doorrekening van de plannen door het CPB Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de voorgenomen wijzigingen in de langdurige zorg voor premies, het eigen risico en werkgeverslasten; van mening dat de lasten voor mensen en werkgevers niet mogen stijgen; verzoekt de regering, de huidige plannen en de verschillende varianten daarop door te laten rekenen door een onafhankelijke derde, zoals het CPB, op in ieder geval de gevolgen voor de lasten voor burgers en werkgevers, op de gevolgen voor de werkgelegenheid en de positie van werkgevers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman over voortzetten van de crisisheffing (Dossier 33841)
Motie van het lid Voortman over voortzetten van de crisisheffing Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet besloten heeft, de crisisheffing op hoge inkomens niet voort te zetten; overwegende dat door het kabinet voor miljarden bezuinigd wordt op de zorg, waardoor veel mensen in onzekerheid zitten of zij de zorg die zij nodig hebben nog wel kunnen krijgen of dat zij hun baan in de zorg kunnen behouden; verzoekt de regering, de crisisheffing voort te zetten en de opbrengst daarvan te investeren in verzachting van de bezuinigingen op de zorg aan huis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid (Dossier 33841)
Motie van het lid Keijzer c.s. over behoud van keuzevrijheid Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden (Dossier 33841)
Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de kabinetsplannen op de zorg miljardenbezuinigingen gepaard gaan; spreekt uit dat toekomstige meevallers op de zorgbegroting voor de zorg behouden moeten blijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap (Dossier 33852-(R2023))
Motie van de leden Voortman en Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap Motie migratie en integratie nederlanderschap Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN SJOERDSMA Voorgesteld 8 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het buitenland verblijvende Nederlanders na het verkrijgen van een tweede nationaliteit na tien jaar de Nederlandse nationaliteit verliezen indien niet tijdig om verlenging is gevraagd; overwegende dat adequate voorlichting kan voorkomen dat Nederlanders in het buitenland onbedoeld hun Nederlanderschap verliezen; verzoekt de regering, langdurig in het buitenland verblijvende Nederlanders actief voor te lichten over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van het lid Voortman over preventief toezicht op gemeenten (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Voortman over preventief toezicht op gemeenten Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat binnenkort de provincies de begrotingen van gemeenten voor 2015 zullen gaan beoordelen; overwegende dat de per 1 januari 2015 van start gaande decentralisaties van zorgtaken grote veranderingen teweeg zullen brengen op de gemeentelijke begroting; overwegende dat van belang is dat de nieuwe gemeentelijke taken goed kunnen worden uitgevoerd en dat hiervoor dus ook voldoende middelen beschikbaar moeten zijn vanuit de gemeente; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 februari 2015 te informeren hoeveel gemeenten onder preventief toezicht worden gesteld door de provincies naar aanleiding van de controle van begrotingen en welke samenhang hierbij bestaat met het invoeren van de decentralisaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman over koplopergemeenten (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Voortman over koplopergemeenten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten waarschijnlijk zal leiden tot significante verschillen in beleid tussen gemeenten; overwegende dat van belang is dat gemeenten zo snel mogelijk komen tot een vorm van uitvoering van de taken in het sociale domein waarbij een compleet zorgaanbod wordt gerealiseerd, voldoende aandacht is voor de bescherming van de privacy van burgers en er tevens voor eigen zeggenschap en initiatieven van burgers maximale ruimte is; verzoekt de regering, te inventariseren welke gemeenten koploper zijn als het gaat om het uitvoeren van de taken in het sociale domein op een wijze waarbij compleet zorgaanbod wordt gerealiseerd, voldoende aandacht is voor de bescherming van de privacy van burgers en er tevens voor eigen zeggenschap en initiatieven van burgers maximale ruimte is, en de Kamer bij de Voorjaarsnota over de uitkomsten van deze inventarisatie te informeren; verzoekt de regering tevens, gemeenten te wijzen op de uitkomsten van deze inventarisatie en hen aan te bevelen best practices op het gebied van zorgaanbod, privacy en zeggenschap van koplopergemeenten over te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Oosenbrug c.s. over verstrekken van overheidsinformatie Motie begroting financiën Nr. 14 MOTIE VAN HET LID OOSENBRUG C.S. ...

Motie van het lid Voortman over activiteiten die onder de noemer "modus operandi" vallen (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Voortman over activiteiten die onder de noemer "modus operandi" vallen Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat controle van de Kamer op het functioneren van de AIVD van elementair belang is voor de democratische legitimiteit van de veiligheidsdienst; overwegende dat de regering veelvuldig informatie over de werkzaamheden van de AIVD aan de Kamer onthoudt met de argumentatie dat het gaat om «modus operandi»; constaterende dat er geen heldere en concrete definitie is vastgelegd van «modus operandi» en welke activiteiten van veiligheidsdiensten daar precies onder vallen; verzoekt de regering, te komen tot een heldere en concrete definitie van welke informatie over de activiteiten van veiligheidsdiensten onder de noemer «modus operandi» vallen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Voortman over opvang voor langdurige bewoning (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman over opvang voor langdurige bewoning Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel duizenden kinderen worden opgevangen in asielzoekerscentra en gezinslocaties; constaterende dat alleenstaande minderjarige asielzoekers nog altijd worden opgevangen op grootschalige opvanglocaties; overwegende dat deze vormen van opvang ongeschikt zijn voor het huisvesten van kinderen en tevens in strijd zijn met de eisen die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hieraan stelt; verzoekt de regering, te komen tot opvang die voor langdurige bewoning door kinderen geschikt is; verzoekt de regering tevens, te komen tot onafhankelijk toezicht op de leefbaarheid van de locaties waar asielkinderen worden opgevangen en de mate waarin deze opvang in overeenstemming is met het IVRK, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Voortman over de data waarop budgetten gebaseerd zijn (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bergkamp en Voortman over de data waarop budgetten gebaseerd zijn Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel onzekerheid is of de data waarop de budgetten gebaseerd zijn correct zijn; overwegende dat het Rijk stelselverantwoordelijk is en blijft voor de jeugdzorg; verzoekt de regering, samen met de VNG te onderzoeken of er bij gemeenten reële (financiële) tekorten bestaan door onduidelijkheid over het woonplaatsbeginsel, de autonome groei in de jeugdzorg over de jaren 2013 en 2014 en andere beleidswijzigingen, en de Kamer vóór 1 mei 2015 te informeren over de wijze waarop hiermee zal worden omgegaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van de leden Voortman en Voordewind over het Nederlandse voorbehoud op artikelen uit het IVRK (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Voortman en Voordewind over het Nederlandse voorbehoud op artikelen uit het IVRK Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland nog altijd een voorbehoud heeft staan op de artikelen 26, 37, sub c, en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind; overwegende dat Nederland moet blijven nastreven om internationaal een koploper te zijn op het naleven van mensenrechten, waaronder ook de kinderrechten vallen; overwegende dat kinderen in Nederland moeten kunnen rekenen op bescherming op grond van alle in het IVRK vastgelegde kinderrechten; verzoekt de regering, het Nederlandse voorbehoud op de artikelen 26, 37, sub c, en 40 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op te heffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Bergkamp over toekennen van reguliere verblijfsvergunningen (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Voortman en Bergkamp over toekennen van reguliere verblijfsvergunningen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat momenteel geen reguliere verblijfsvergunning kan worden toegekend in het belang van een kind; overwegende dat aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen voor kwetsbare kinderen die bescherming nodig hebben daardoor te vaak worden afgewezen door de restrictieve toepassing van de huidige Vreemdelingenwet; overwegende dat kwetsbare kinderen moeten kunnen rekenen op Nederlandse steun en dat het verstrekken van een verblijfsvergunning onderdeel moet zijn van de bescherming die de Nederlandse staat kan bieden aan kwetsbare kinderen; verzoekt de regering, met een voorstel van wet te komen dat de Vreemdelingenwet zodanig wijzigt dat reguliere verblijfsvergunningen kunnen worden toegekend in het belang van een kind, op basis van een zwaarwegend advies van onafhankelijke experts, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over beter omgaan met WOB-verzoeken (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over beter omgaan met WOB-verzoeken Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...