Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

309 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: – de rekenmethodiek voor de stikstofdepositie voor luchtvaart eenduidig vastligt; – dat hierbij voor bronkenmerken is uitgegaan van de waarden die het RIVM toepast; – dat het RIVM in de berekeningen in alle jaren een warmte-inhoud van 0 MW heeft toegepast; – maar dat in de geactualiseerde PAS-meldingen voor Lelystad Airport van 2018 en 2019 opeens is gerekend met 43 MW, waardoor de maximale depositietoename onder de 1 mol/ha/jaar bleef en er minder stikstofruimte hoefde te worden afgeboekt; – dat dit de schijn heeft van een dubbele stikstofboekhouding; verzoekt de regering forensisch accountantsonderzoek te laten uitvoeren naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet voornemens is ondanks de klimaat-, biodiversiteits-, stikstof- en gezondheidscrisis de komende jaren miljarden te besteden aan nieuwe (snel)wegen; verzoekt de regering geen nieuwe of bredere snelwegen aan te leggen en waar mogelijk het vrijkomende geld te investeren zodat het openbaar vervoer in de stedelijke omgeving aantrekkelijker wordt dan de auto, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet in haar Luchtvaartnota aangeeft dat geen sprake meer kan zijn van ongeclausuleerde groei; constaterende dat ICAO ongeclausuleerde groei van de luchtvaart sinds 1944 expliciet in haar statuten heeft en al het beleid toetst aan deze doelstelling; verzoekt de regering bij de komende triënnale van ICAO voor te stellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen en in de voorbereiding daarvoor actief bij andere landen steun te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Westerveld over een dagje zonder vlees op school (t.v.v. 34775-VIII-98) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Westerveld over een dagje zonder vlees op school (t.v.v. 34775-VIII-98) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 112 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 98 Voorgesteld 12 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de productie van vlees een hoog energieverbruik kent en gepaard gaat met een grote uitstoot van CO2; constaterende dat, als alle Nederlanders één dag per week geen vlees zouden eten, dit een reductie teweegbrengt van 3,2 megaton CO2-uitstoot, vergelijkbaar met 1,4 miljoen minder auto's op de weg; constaterende dat de wereldwijd succesvolle campagne Meat Free Monday van Sir Paul McCartney ertoe heeft geleid dat in steeds meer landen de kantines op scholen en overheidsinstellingen een dag zonder vlees hebben ingesteld; overwegende dat scholen en andere onderwijsinstellingen een voorbeeldfunctie hebben; verzoekt de regering, scholen en andere onderwijsinstellingen aan te moedigen een dagje zonder vlees in te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Van Raan c.s. over werkdruk en welzijnsaspecten van leraren Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het toepassen van een kasschuif (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het toepassen van een kasschuif Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van Raan en Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Raan en Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN TEUNISSEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de aangenomen motie-Van Raan/Simons (35 632, nr. 7) over projecten die het koraal beschadigen geen doorgang laten vinden; constaterende dat het in aanbouw zijnde Chogogo Resort op Bonaire het koraal bedreigt omdat er regels zijn overtreden, en dat er daarom een bouwstop en dwangsom is opgelegd; verzoekt de regering om haar steun en waardering uit spreken over het optreden van Openbaar Lichaam Bonaire, Dienst Toezicht en Handhaving en Openbaar Ministerie inzake Chogogo Resort; verzoekt tevens de regering om het bestuur van Bonaire steun aan te bieden om toezicht en handhaving verder te versterken zodat het koraal beter beschermd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Teunissen over uitwerken hoe maatregelen van toepassing te maken zijn op Caribisch Nederland (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Raan en Teunissen over uitwerken hoe maatregelen van toepassing te maken zijn op Caribisch Nederland Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN TEUNISSEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de enige generieke maatregel ten behoeve van de energietransitie die ook voor Caribisch Nederland geldt de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) is; constaterende dat het kabinet vindt dat de situatie in Caribisch Nederland vraagt om maatwerk; overwegende dat dit geen reden is om Caribisch Nederland niet te steunen in de energietransitie; overwegende dat het net zo belangrijk is om Caribisch Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en de energietransitie ook hier door te maken; verzoekt de regering om uit te werken hoe alle maatregelen ten behoeve van de energietransitie die voor Europees Nederland gelden, van toepassing te maken op Caribisch Nederland, en de Kamer hierover te informeren in de routekaart, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Teunissen en Van Raan over een absolute reductieplicht voor Nederlandse bedrijven met een wereldwijde uitstoot hoger dan 50 megaton per jaar (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Teunissen en Van Raan over een absolute reductieplicht voor Nederlandse bedrijven met een wereldwijde uitstoot hoger dan 50 megaton per jaar Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN TEUNISSEN EN VAN RAAN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het Emissions Gap Report van het VN-milieuprogramma UNEP blijkt dat de wereld op weg is naar een gevaarlijke opwarming van circa 2,7°C; constaterende dat uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021 blijkt dat tienduizenden bedrijven verwachten deze eeuw niet klimaatneutraal te zijn; verzoekt de regering alle Nederlandse bedrijven met een wereldwijde uitstoot die hoger is dan 50 megaton per jaar een absolute reductieplicht van scope 1, 2 en 3 op te leggen in lijn met de 1,5°C-doelstelling uit het Parijsakkoord, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Teunissen over meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrijgekomen bij de verbranding van biomassa in 2020 (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Raan en Teunissen over meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrijgekomen bij de verbranding van biomassa in 2020 Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN TEUNISSEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende de aangenomen motie-Van Raan/Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (35 668, nr. 27); constaterende dat de Staatssecretaris van EZK nu in de beantwoording van vraag 5 die gesteld is bij de begrotingsbehandeling van EZK schrijft dat het niet bekend is hoeveel CO2 er is vrijgekomen bij het inzetten van de 119 petajoule biogrondstoffen; verzoekt de regering om alsnog te meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrijgekomen bij de verbranding ervan in 2020, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Teunissen over klimaat- en energiedoelen stellen voor Caribisch Nederland die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Raan en Teunissen over klimaat- en energiedoelen stellen voor Caribisch Nederland die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN TEUNISSEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba niet zijn meegenomen in de Klimaatnota omdat de doelen waar de Klimaatnota over rapporteert niet over de eilanden gaan; constaterende dat dit komt omdat het kabinet alleen klimaat- en energiedoelen voor Europees Nederland heeft gesteld en niet voor Caribisch Nederland; overwegende dat het net zo belangrijk is om Caribisch Nederland te beschermen tegen klimaatverandering en de energietransitie ook hier door te maken; verzoekt de regering om ook klimaat- en energiedoelen voor Caribisch Nederland te stellen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, en Caribisch Nederland voortaan ook mee te nemen in de Klimaatnota, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Raan en Teunissen over waterstof alleen ter beschikking stellen voor duurzame processen (Dossier 35925-XIII)
Motie van de leden Van Raan en Teunissen over waterstof alleen ter beschikking stellen voor duurzame processen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN TEUNISSEN Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat waterstof wordt gezien als een van de oplossingsrichtingen binnen de energietransitie om aan de klimaatdoelen te voldoen; constaterende dat er bij de productie van waterstof altijd energie verloren gaat, omdat de productie zelf ook energie kost; constaterende dat waterstof voorlopig schaars is; overwegende dat waterstof niet verspild zou moeten worden; verzoekt de regering om bewust beleid te voeren om waterstof alleen ter beschikking te stellen voor duurzame processen; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over het aanwijzen van bufferzones voor zeeschildpadden expliciet opnemen in ontwikkelingsprogramma's (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Van Raan c.s. over het aanwijzen van bufferzones voor zeeschildpadden expliciet opnemen in ontwikkelingsprogramma's Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over structurele middelen voor het probleem van het sargassumzeewier (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Van Raan c.s. over structurele middelen voor het probleem van het sargassumzeewier Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van de leden Ceder en Van Raan over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland (Dossier 35925-IV)
Motie van de leden Ceder en Van Raan over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en in Europees Nederland Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN VAN RAAN Voorgesteld 29 maart 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onder de armoedegrens leeft en dat dit naast de lage inkomensondersteunende voorzieningen ook te maken heeft met de kosten voor levensonderhoud; overwegende dat in Caribisch Nederland de hoogte van de inkomensondersteuning substantieel lager is dan in Europees Nederland; overwegende dat niet helder is wat het verschil is in de kosten voor levensonderhoud tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland; verzoekt de regering op korte termijn een vergelijkend onderzoek te doen naar de kosten voor het levensonderhoud in Caribisch Nederland en de kosten voor het levensonderhoud in Europees Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan c.s. over in kaart brengen waar ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Van Raan c.s. over in kaart brengen waar ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek (Dossier 35925-IV)
Motie van het lid Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over het regelen van financiering voor de verduurzamingsplannen (Dossier 35925-IV)
Motie van de leden Van Raan en Sylvana Simons over het regelen van financiering voor de verduurzamingsplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN SYLVANA SIMONS Voorgesteld 29 maart 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet 1,7 miljard uittrekt voor de verdubbeling van windenergie in het Koninkrijk, waar niets bij zit voor Bonaire, Statia en Saba; overwegende dat er op die eilanden wel al concrete verduurzamingsplannen bestaan, zoals bijvoorbeeld de plannen van het Water- en energiebedrijf Bonaire voor acht windmolens, die ook financiering behoeven; verzoekt de regering om voor die plannen de benodigde financiering te regelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...