Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

445 resultaten

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners vaak tegen wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling aanlopen, wat tot onnodige administratieve lasten leidt en soms ten koste gaat van kwaliteit van zorg; constaterende dat er in andere Europese landen vaak veel minder wettelijke belemmeringen zijn voor gegevensuitwisseling, ondanks dat zij onder dezelfde Algemene verordening gegevensbescherming vallen; constaterende dat ook nationale regelgeving – waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wabvpz – goede gegevensuitwisseling in de weg staat; verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke wetgeving Nederland afwijkt van andere landen doordat er een andere interpretatie van de AVG gehanteerd wordt, hierbij ook te inventariseren welke nationale wetten gegevensuitwisseling in de weg staan en op welke wijze die gemoderniseerd zouden kunnen worden, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de medische wereld geldt «primum non nocere», ten eerste geen kwaad doen, en «in dubio abstine», bij twijfel niet doen; constaterende dat uit angst dat er iets verkeerd zou gaan binnen de jeugdzorg geldt dat niets doen geen optie is; tevens constaterende dat ingrijpen soms nodig, maar altijd ook een beetje schadelijk is; spreekt uit dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 141 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang, de knelpunten en de resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning en de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de agenda informele zorg en ondersteuning Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang en resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning, de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben en de toereikendheid van de voor deze agenda beschikbare middelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Staaij over voorkomen van een onwenselijke stapeling van eigen bijdragen (Dossier 33841)
Motie van het lid Van der Staaij over voorkomen van een onwenselijke stapeling van eigen bijdragen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onwenselijk is als een stapeling van eigen bijdragen van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen ervoor zorgt dat mensen om financiële redenen moeten afzien van (een deel van) maatschappelijke ondersteuning; verzoekt de regering, er bij gemeenten op aan te dringen dat zij hier bij het vaststellen van de eigen bijdragen voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen rekening mee houden, actief te volgen hoe gemeenten hier in de praktijk mee omgaan en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Motie van de leden Van der Staaij en Otwin van Dijk over mogelijk maken van substitutie van zorg en ondersteuning Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN OTWIN VAN DIJK Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat er voor mensen integraal maatwerk over stelsels heen georganiseerd wordt, maar dat dit niet automatisch van de grond komt door de mogelijk tegenstrijdige financiële belangen van verzekeraars en gemeenten; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken hoe verzekeraars en gemeenten hun budgetten onderling kunnen verschuiven, zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 februari 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor een verantwoorde overgang van taken belangrijk is dat gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar in overleg treden; overwegende dat het – mede gelet op het belang van de continuïteit van zorg – daarom van belang is dat zorgverzekeraars geen gesprekken met individuele gemeenten weigeren; verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de zorgverzekeraars teneinde signalen van gemeenten ter zake te adresseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanpak van gedwongen prostitutie een kabinetsprioriteit is; overwegende dat verschillende Europese rapporten uitspraken doen over de gevolgen van het prostitutiebeleid van de verschillende landen voor de omvang van mensenhandel, maar dat nader vergelijkend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt; verzoekt de regering om, een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Voordewind c.s. over het uitnodigen van syrische vluchtelingen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S. ...

Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Schouw c.s. over de efficiencyopbrengsten van het KEI-programma Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Segers over evaluatie van de beleidsvisie "Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing" (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Van der Staaij en Segers over evaluatie van de beleidsvisie "Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing" Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SEGERS Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beleidsvisie «Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing» uit 2010 dateert, verzoekt de regering om, in samenspraak met de maatschappelijke organisaties die bij dit vrijwilligerswerk betrokken zijn, te komen tot een evaluatie van deze beleidsvisie en daarbij te bezien of een actualisering aangewezen is van de beleidsvisie en de daarbij behorende grondslagen voor subsidietoekenning (binnen de grenzen van het huidige budget), waarbij uitgangspunt is dat de financiële zelfredzaamheid en de daadwerkelijke maatschappelijke verworteling van vrijwilligersorganisaties verder wordt gestimuleerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg (Dossier 34000-XVI)
Motie van de leden Bruins Slot en Van der Staaij over kwaliteitsnormen voor de inkoop van zorg Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsnormen vaststellen waarvan volumenormen een onderdeel zijn; overwegende dat zorgverzekeraars in toenemende mate zonder nader overleg met de wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen eigenstandig hogere volumenormen vaststellen voor de zorginkoop; van mening dat dit onduidelijkheid voor de patiënt kan veroorzaken over wat kwalitatieve zorg is en gevolgen kan hebben voor ongewenste concentratie van zorg; verzoekt de Minister, het Zorginstituut Nederland opdracht te geven om een gesprek te entameren tussen de zorgverzekeraars en de beroepsgroepen en patiëntenverenigingen om te bespreken hoe kwaliteitsnormen kunnen worden ingezet voor de inkoop van zorg en welke gevolgen dit mogelijkerwijs heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...