Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

486 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (33862, nr. 18) over strijdigheid van een kwaliteitsschaal met de geest van de wet-Bisschop c.s. (Dossier 33862)
Gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (33862, nr. 18) over strijdigheid van een kwaliteitsschaal met de geest van de wet-Bisschop c.s. ...

Motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over strijdigheid van het gedifferentieerd toezicht met de geest van de wet-Bisschop c.s. (Dossier 33862)
Motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over strijdigheid van het gedifferentieerd toezicht met de geest van de wet-Bisschop c.s. ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over vastgoed buiten de lumpsum plaatsen (Dossier 34251)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over vastgoed buiten de lumpsum plaatsen Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 59 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 3 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het onderwijs regelmatig wordt geplaagd door financiële problemen als gevolg van roekeloze vastgoedinvesteringen; verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe vastgoed buiten de lumpsum geplaatst kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over uitschrijven van een bindend referendum door de medezeggenschapsraad (Dossier 34251)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over uitschrijven van een bindend referendum door de medezeggenschapsraad Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 58 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 3 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de school een gemeenschap is van alle betrokkenen; verzoekt de regering, vast te leggen dat de medezeggenschapsraad de mogelijkheid krijgt om een bindend referendum uit te schrijven over alle zaken waar de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over een landelijke adviescommissie democratisering (Dossier 34251)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over een landelijke adviescommissie democratisering Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 57 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 3 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op de Universiteit van Amsterdam een commissie Democratisering en Decentralisering is opgericht, die komt met voorstellen voor meer democratie op de UvA; overwegende dat democratisering niet beperkt moet blijven tot universiteiten; verzoekt de regering, naar analogie van de commissie op de UvA een landelijke adviescommissie in te stellen (met daarin onder andere docenten, hoogleraren, studenten en leerlingen) die voorstellen doet voor democratisering, van basisschool tot universiteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hachchi en Jasper Van Dijk over vóór de zomer van 2016 afronden van de onderzoeken naar het werken met chroomverf (Dossier 34300-X)
Motie van de leden Hachchi en Jasper Van Dijk over vóór de zomer van 2016 afronden van de onderzoeken naar het werken met chroomverf Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de onderzoeken naar het gebruik van en werken met giftige chroomverf worden uitgevoerd ten behoeve van de gezondheid van (oud-)werknemers en dat deze (oud-)werknemers recht hebben op zo snel mogelijk duidelijkheid; constaterende dat de regering eerder heeft gecommuniceerd dat het historisch onderzoek een à twee jaar in beslag zou nemen en dat sindsdien al anderhalf jaar is verstreken; verzoekt de regering, in overleg met de betrokken partijen er zorg voor te dragen dat alle onderzoeken naar het werken met giftige chroomverf voor de zomer 2016 worden afgerond, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over het efficiënter organiseren van de krijgsmacht (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over het efficiënter organiseren van de krijgsmacht Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 12 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de organisatie van de krijgsmacht nog altijd in grote mate is gebaseerd op de periode van de Koude Oorlog; van mening dat het nuttig kan zijn om te onderzoeken hoe de krijgsmacht efficiënter kan worden georganiseerd; overwegende dat instituut Clingendael waardevolle adviezen heeft geschreven, zoals het rapport «Clingendael's visie op de krijgsmacht van de toekomst»; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier de krijgsmacht efficiënter kan worden georganiseerd en daarbij het rapport van Clingendael te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Jasper Van Dijk en Hachchi over heropenen van het onderzoek naar PX-10 (Dossier 34300-X)
Motie van de leden Jasper Van Dijk en Hachchi over heropenen van het onderzoek naar PX-10 Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN HACHCHI Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM in 2011 onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van het gebruik van het wapenonderhoudsmiddel PX-10 voor de gezondheid van Defensiemedewerkers; constaterende dat diverse wetenschappers serieuze bedenkingen hebben over dit onderzoek, waaronder de aannames die eraan ten grondslag liggen alsmede het geringe aantal respondenten; verzoekt de regering, het onderzoek naar PX-10 te heropenen, en het gebruik van PX-10 bij Defensie en het effect daarvan op de gezondheid van Defensiemedewerkers opnieuw te bekijken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 86MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,spreekt uit dat een school een leerling dient toe te laten indien de grondslag van de school wordt gerespecteerd,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip tussen de bachelor- en masteropleiding Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 66MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat invoering van een «harde knip» tussen bachelor en master tot gevolg heeft dat studenten niet verder mogen studeren als zij de bachelor niet volledig hebben afgerond;van mening, dat de harde knip een soepele doorstroming belemmert en leidt tot studievertraging, onder andere omdat niet alle opleidingen meerdere instroommomenten kennen;verzoekt de regering af te zien van de invoering van de harde knip tussen de universitaire bachelor- en masteropleiding,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring van publieke programma's Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 48MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media blijkt dat omroepen de sponsorregels overtreden;constaterende, dat commerciële invloed op publieke programma’s onwenselijk is en dat de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn;verzoekt de regering voorstellen te doen voor aanscherping van de (naleving van de) regels rond sponsoring van publieke programma’s,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als werknemer Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 68MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering van mening is dat promovendi werknemers zijn en geen studenten;verzoekt de regering te realiseren dat promovendi door hun werkgever als werknemer worden behandeld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 45MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor omroepen een systeem hanteert met een glijdende schaal, waarin alle leden tot het aantal van 400 000 meetellen;van mening, dat dit tot een ongewenste ledenjacht leidt;verzoekt de regering een alternatief uit te werken voor het systeem van de glijdende schaal,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne Motie begroting cultuur en recreatie financiën media netwerken ruimte en infrastructuur 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 47MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat KPN/Digitenne bijna 700 000 Nederlanders voorziet van tv-aanbod en daarmee de belangrijkste concurrent van de kabel is;overwegende, dat het tv-aanbod van de kabelbedrijven mede wordt bepaald door de inzet van programmaraden, maar dat KPN/Digitenne een programmaraad ontbeert;verzoekt de minister een voorstel te doen voor de instelling van een programmaraad voor KPN/Digitenne met bindende zeggenschap over ten minste eenderde deel van de beschikbare kanalen van Digitenne, buiten de publieke zenders,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies als daarvoor geen draagvlak is Motie basisonderwijs begroting financiën onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 87MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld 11 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering voor het onderwijs een fusietoets gaat maken, maar dat het wetgevingstraject nog een à twee jaar gaat duren;constaterende, dat er minstens 26 fusies gaande zijn waarover grote zorgen bestaan onder betrokkenen;verzoekt de regering zich gedurende het wetgevingstraject tot het uiterste in te spannen om scholenfusies geen doorgang te laten vinden als daar geen draagvlak voor is,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag (Dossier 31700-VIII)
Motie Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen van de eenoudertoeslag Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 67MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJKVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de eenoudertoeslag wordt opgeteld bij de studieschuld en dat dit geld moet worden terugbetaald indien de studie niet wordt afgerond, terwijl het bedrag feitelijk voor het kind is bedoeld;verzoekt de regering te realiseren dat de eenoudertoeslag niet meer bij de studieschuld wordt opgeteld,en gaat over tot de orde van de dag.Jasper van Dijk ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over het structureel compenseren van negatieve inkomensteneffecten zonder dat dit ten koste gaat van Defensiepersoneel (Dossier 33400-X)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over het structureel compenseren van negatieve inkomensteneffecten zonder dat dit ten koste gaat van Defensiepersoneel Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 29 januari 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de minister van Defensie nog geen structurele oplossing heeft om de negatieve inkomenseffecten voor Defensiepersoneel voortkomend uit de Wet uniformering loonbegrip (Wul) te compenseren na 2013; verzoekt de regering, de negatieve inkomenseffecten die optreden als gevolg van de Wul voor Defensiepersoneel structureel te compenseren zonder dat dit ten koste gaat van deze groep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jasper Van Dijk over regels rond de inzet van bewapende drones (Dossier 33400-X)
Motie van het lid Jasper Van Dijk over regels rond de inzet van bewapende drones Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inzet van onbemande bewapende vliegtuigen (drones) grote aantallen burgerdoden tot gevolg heeft en dat dit wapensysteem ook gebruikt wordt voor illegale executies; constaterende dat de Speciale Rapporteur aangaande extralegale executies van de Verenigde Naties, Christof Heyns, onderzoek gaat doen naar drone-aanvallen; constaterende dat de regering voornemens is om vier drones aan te schaffen die mogelijk bewapend zullen worden, verzoekt de regering, actief aan de slag te gaan in internationale fora, om regels op te stellen over de inzet van bewapende drones, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klaver c.s. over een onafhankelijke evaluatie van missies (Dossier 33400-X)
Motie van het lid Klaver c.s. over een onafhankelijke evaluatie van missies Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...