Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

271 resultaten

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over opnemen van de bezoldiging van bestuurders in het jaarverslag (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over opnemen van de bezoldiging van bestuurders in het jaarverslag Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het zeer moeizaam is om salarissen en beloningen van zorgbestuurders van bepaalde thuiszorgorganisaties te achterhalen; verzoekt de regering, zorgaanbieders van een voorziening uit hoofde van de Wet maatschappelijke ondersteuning te verplichten om de bezoldiging van bestuurders en de raad van toezicht op te nemen in het jaarverslag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer iemand zorg nodig heeft, dit vastgesteld dient te worden door een professional vanwege de aanwezige expertise en het juiste inschattingsvermogen van het verloop en de ontwikkeling van ziektebeelden en ondersteuningsprocessen; verzoekt de regering, in de uitwerking van de bekostiging van de wijkverpleging toe te voegen dat de indicatie die gesteld wordt door wijkverpleegkundigen leidend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de toegang tot een verzorgingshuis drastisch inperkt voor 80-plussers; van mening dat het om sociale redenen onwenselijk kan zijn om mensen de toegang tot zorg in een instelling te ontzeggen; verzoekt de regering om, in de Wet langdurige zorg op te nemen dat 80-plussers ongeacht het zorgzwaartepakket toegang kunnen krijgen tot zorg in een instelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om voor 1 juni 2014 een doorrekening door het Centraal Planbureau van de koopkrachteffecten van voorliggend wetsvoorstel – inclusief de stapeling van eigen bijdragen en de Wet langdurige zorg – aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, per direct een verbod in te stellen op de gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliënten laten bestaan (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over medezeggenschapsraden minimaal voor 60% uit cliënten laten bestaan Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat collectieve medezeggenschap goed gewaarborgd moet zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning; overwegende dat het van belang is dat zorgorganisaties, familieleden en professionals een stem hebben in de Wmo-raden, maar dat het onwenselijk is als zij oververtegenwoordigd zijn; verzoekt de regering, medezeggenschapsraden te verplichten om minimaal voor 60% uit cliënten of gebruikers van voorzieningen uit hoofde van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim (Dossier 33891)
Motie van de leden Leijten en Van Gerven over niet tornen aan het medisch beroepsgeheim Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 90 MOTIE DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in lijn met de bezwaren van de medische beroepsgroep niet te tornen aan het medisch beroepsgeheim, ook niet ten behoeve van fraudebestrijding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie-Van Gerven over verkleining van de gezondheidsverschillen (Dossier 31700-XVI)
Motie-Van Gerven over verkleining van de gezondheidsverschillen Motie begroting financiën gezondheidsrisico's ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 38MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het RIVM constateert dat mensen uit de zogenaamde «krachtwijken» ongezonder zijn;overwegende, dat het RIVM adviseert om de aanpak van krachtwijken ook te beoordelen naar mogelijke gezondheidseffecten;verzoekt de regering het verkleinen van de gezondheidsverschillen als doelstelling op te nemen in de aanpak van krachtwijken en de Kamer daarover te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie-Van Gerven over financiële problemen die ontstaan door de zorgpremie wanneer kinderen 18 jaar worden (Dossier 31700-XVI)
Motie-Van Gerven over financiële problemen die ontstaan door de zorgpremie wanneer kinderen 18 jaar worden Motie begroting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 37MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat veel gezinnen financiële problemen ondervinden door de zorgpremie wanneer (schoolgaande) kinderen achttien jaar worden, mede doordat veel voorzieningen zoals de kinderbijslag wegvallen;verzoekt de regering met een voorstel te komen om deze problemen op te lossen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie-Van Gerven over handhaving van het verbod op winstuitkering in de zorg (Dossier 31700-XVI)
Motie-Van Gerven over handhaving van het verbod op winstuitkering in de zorg Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om te experimenteren met het uitkeren van winst door ziekenhuizen;overwegende, dat winstuitkering door zorginstellingen risico’s kan inhouden voor de publieke functie van zorginstellingen inzake kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid;verzoekt de regering het verbod op winstuitkering in de zorg, zoals vastgesteld in de WTZi, te handhaven,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie Van Gerven over "ja, tenzij" als uitgangspunt voor het reanimatiebeleid van verpleeg- en verzorgingshuizen (Dossier 31700-XVI)
Motie Van Gerven over "ja, tenzij" als uitgangspunt voor het reanimatiebeleid van verpleeg- en verzorgingshuizen Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 5MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 1 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er geen twijfel over mag bestaan dat de samenleving ouderen of zieken alle hulp wil bieden die nodig is;overwegende, dat het gevoel dat een groep in de samenleving collectief wordt afgeschreven op geen enkele wijze voet aan de grond mag krijgen;overwegende, dat het «ja, tenzij»-principe bij reanimatie de mensen het vertrouwen geeft dat de arts of hulpverlener in noodsituaties al het mogelijke zal doen om hulp te bieden;overwegende, dat het een goede zaak is dat de overheid een algemeen uitgangspunt inzake het reanimatiebeleid vaststelt;spreekt uit dat het «ja, tenzij» uitgangspunt moet zijn bij het reanimatiebeleid van verpleeg- en verzorgingshuizen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie-Van Gerven over handhaven van de indexatie van het inkomensdeel voor verloskundigen (Dossier 31700-XVI)
Motie-Van Gerven over handhaven van de indexatie van het inkomensdeel voor verloskundigen Motie begroting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 165MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 1 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering van plan is, de indexatie van het inkomensdeel voor de vrijeberoepsbeoefenaars op nul te zetten;overwegende, dat verloskundigen niet de grootverdieners van de zorg zijn, maar zeker van grote waarde zijn voor de gezondheidszorg en de maatschappij;overwegende, dat de werkdruk van verloskundigen de laatste jaren flink is toegenomen;verzoekt de regering de indexatie van het inkomensdeel voor verloskundigen te handhaven,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie Van Gerven over het structureel maken van de gelden voor "dwang en drang" en de "zorg voor beter"-projecten (Dossier 31700-XVI)
Motie Van Gerven over het structureel maken van de gelden voor "dwang en drang" en de "zorg voor beter"-projecten Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 10MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 1 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de «dwang- en drang»-gelden en de «zorg voor beter»-projecten een tijdelijk karakter kennen en dat die niet alle zorginstellingen bereiken;van mening, dat dit wel gewenst is;verzoekt de regering met voorstellen te komen om deze initiatieven een structureel karakter te geven die alle zorginstellingen bereiken,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie van het lid Van Gerven over een onderzoek naar knelpunten bij de bezetting van de intensive careafdeling niveau 1 (Dossier 31700-XVI)
Motie van het lid Van Gerven over een onderzoek naar knelpunten bij de bezetting van de intensive careafdeling niveau 1 Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 18 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat een intensive care dichtbij waardevol is voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg;overwegende, dat ziekenhuizen met een IC niveau 1 moeten kunnen voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg voor wat betreft de beschikbaarheid van intensivisten en IC-verpleegkundigen;overwegende, dat er een beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen bestaat waaruit de beschikbaarheid op de SEH wordt vergoed;constaterende, dat de aangescherpte eisen van de laatste jaren niet zijn verdisconteerd in de budgetten;constaterende, dat alleen ziekenhuizen met meer dan duizend beademingsdagen per jaar een «beademingstoeslag» voor hun IC krijgen;van mening, dat het ook gewenst is dat de beschikbaarheid van intensivisten en IC-verpleegkundigen op de intensive care-afdelingen bij ziekenhuizen met een IC niveau 1 gegarandeerd wordt;verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre ziekenhuizen knelpunten ondervinden bij de bezetting van de intensive care-afdeling niveau 1;verzoekt de regering voorts de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige financieringssystematiek aan te passen middels een «bezettingsvergoeding» voor een volwaardige IC naar het voorbeeld van de beschikbaarheidstoeslag voor kleine ziekenhuizen,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie-Van Gerven over niet bezuinigen op de kortdurende ggz (Dossier 31700-XVI)
Motie-Van Gerven over niet bezuinigen op de kortdurende ggz Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 164MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 1 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de regering van plan is 113 mln. te bezuinigen op de kortdurende ggz;overwegende, dat deze bezuiniging onverantwoord is aangezien in 2008 98 600 mensen wachtten op een psychiatrische behandeling;verzoekt de regering niet te bezuinigen op de kortdurende ggz en elders naar oplossingen voor de budgettaire problemen te zoeken,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Motie Van Gerven over een plan van aanpak voor vergroting van de capaciteit en daadkracht van de inspectie (Dossier 31700-XVI)
Motie Van Gerven over een plan van aanpak voor vergroting van de capaciteit en daadkracht van de inspectie Motie begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 9MOTIE VAN HET LID VAN GERVENVoorgesteld 1 oktober 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de derde evaluatie van de Wet Bopz aantoont dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in gebreke blijft bij de individuele belangenbehartiging van patiënten;overwegende, dat vanaf 2010 het budget voor de inspectie afneemt;van mening, dat het gewenst is dat er actiever en meer geregionaliseerd toezicht gehouden wordt op de gezondheidszorg;verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen om de capaciteit en de daadkracht van de inspectie te vergroten,en gaat over tot de orde van de dag.Van Gerven ...

Nader gew motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923, nr. 23) (Dossier 31923)
Nader gew motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923, nr. 23) Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 24 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Motie Van Gerven over een verkoop- en importverbod van legbatterijeieren (Dossier 31923)
Motie Van Gerven over een verkoop- en importverbod van legbatterijeieren Motie dieren landbouw Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 8 september 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening, dat het niet wenselijk is dat eieren uit legbatterijen op de Nederlandse markt verschijnen, nadat Nederlandse kippenhouders zijn overgeschakeld van legbatterijen op diervriendelijkere manieren van kippen houden; verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre een verbod op verkoop en import van legbatterijeieren en productie daarvan mogelijk is in Nederland of Europa, hetzij via een rechtstreeks verbod hetzij via andere belemmeringen; verzoekt de regering de mogelijkheden voor verkoopverbod of importverbod te bespreken in Europa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dekken c.s. over een verbod op legbatterijen (Dossier 31923)
Motie Van Dekken c.s. over een verbod op legbatterijen Motie dieren landbouw Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN DEKKEN C.S. ...

Gew. motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923-17) (Dossier 31923)
Gew. motie Van Gerven c.s. over een importverbod van legbatterijeieren (t.v.v. 31923-17) Motie (gewijzigd/nader) dieren landbouw Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...