Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

531 resultaten

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig (Dossier 31700-XI)
Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig Motie begroting energie financiën lucht natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 38MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid;overwegende, dat ECN en PBL in de Milieubalans 2008 en in de recente tussenstand van een aantal onderdelen uit Schoon en Zuinig, waarschuwen dat het kabinet mogelijk niet op koers ligt voor het halen van de klimaatdoelen;overwegende, dat onduidelijk is wat het effect is van de sectorconvenanten;verzoekt de regering ECN en PBL opdracht te geven om in april 2009 een nieuwe tussenstandrapportage over de voortgang met Schoon en Zuinig op te leveren, inclusief een inschatting van de effecten van de convenanten én een advies voor mogelijke aanvullende maatregelen, en om de Kamer uiterlijk in mei 2009 te laten weten hoe het kabinet omgaat met deze beoordeling van ECN en PBL en welke additionele maatregelen het kabinet zo nodig gaat treffen,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamOuwehand ...

Motie Ouwehand c.s. over verkleining van de ecologische voetafdruk (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over verkleining van de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het Wereldnatuurfonds aangeeft dat de ecologische voetafdruk in Nederland van 4,4 hectare per persoon ruimschoots de ecologische draagkracht van de aarde overschrijdt omdat per wereldburger slechts 1,1 hectare beschikbaar is;van mening, dat, gezien de urgentie van de voedselcrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis, een voortvarend beleid om de ecologische voetafdruk te reduceren gewenst is;overwegende, dat de regering deze urgentie van de problemen nog niet heeft vertaald naar concrete maatregelen om de ecologische voetafdruk van Nederlanders te reduceren;verzoekt de regering afrekenbare doelstellingen te formuleren en passende maatregelen te nemen voor de verkleining van de ecologische voetafdruk en de Kamer hierover binnen een maand te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVendrikVan der Ham ...

Motie Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom bouwplannen (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom bouwplannen Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving is beperkt tot een publicatie in een huis-aan-huiskrantje en dat niet iedereen in de directe omgeving hiervan kennis zal nemen;verzoekt de regering met voorstellen te komen om de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving te verbeteren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVan der HamVendrik ...

Motie Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe "de vervuiler betaalt" (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe "de vervuiler betaalt" Motie begroting belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het «de vervuiler betaalt»-principe onderdeel is van het regeringsbeleid;van mening, dat dit principe op alle vormen van milieubelasting zou moeten worden toegepast;verzoekt de regering het «de vervuiler betaalt»-principe nader uit te werken als mogelijk beleidsinstrument in het kader van de verduurzaming van de eiwitconsumptie,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVan der HamVendrik ...

Motie Ouwehand en Vendrik over het waarborgen van de belangen van natuur en milieu (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand en Vendrik over het waarborgen van de belangen van natuur en milieu Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 58MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIKVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat een ieder belang heeft bij natuur en een goed milieu;verzoekt de regering met voorstellen te komen voor het waarborgen van de belangen van natuur en milieu, bijvoorbeeld door het herintroduceren van de actio popularis in de Wet milieubeheer,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVendrik ...

Motie Ouwehand en Vendrik over concrete doelstellingen voor verduurzaming van de eiwitconsumptie (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand en Vendrik over concrete doelstellingen voor verduurzaming van de eiwitconsumptie Motie begroting financiën landbouw organisatie en beleid voedselkwaliteit 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 54MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VENDRIKVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verzoekt de regering concrete doelstellingen en afrekenbare effectindicatoren op te nemen in de beleidsvisie die is gericht op verduurzaming van de eiwitconsumptie,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVendrik ...

Motie Vendrik c.s. over een maximale norm voor de uitstoot van broeikasgassen (Dossier 31700-XI)
Motie Vendrik c.s. over een maximale norm voor de uitstoot van broeikasgassen Motie begroting financiën lucht natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 39MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid,verzoekt de regering om in de Miljoenennota, om te beginnen in de Miljoenennota 2010 een maximale norm op te nemen voor de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in het komend jaar en daarbij aan te geven:1) hoe deze maximale norm verdeeld is over de diverse sectoren;2) hoe deze maximale norm past binnen een structurele neerwaartse trend op weg naar het doel van 150 megaton in 2020;3) welke additionele maatregelen zo nodig getroffen worden om de maximale norm in het komend jaar te handhaven c.q. de structurele neerwaartse trend te realiseren,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamOuwehand ...

Motie Ouwehand c.s. over een verplichte etikettering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gemanipuleerd veevoer (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over een verplichte etikettering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gemanipuleerd veevoer Motie begroting dieren financiën landbouw voeding voedselkwaliteit zorg en gezondheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 101MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het voor consumenten onduidelijk is welke dierlijke producten zoals vlees, zuivel en eieren afkomstig zijn van dieren die zijn gevoerd met genetisch gemanipuleerd voer;van mening, dat consumenten recht hebben op goede informatie over de ingrediënten en productiewijze van hun voedsel;verzoekt de regering over te gaan tot verplichte etikettering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gemanipuleerd veevoer,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan Gent ...

Motie Ouwehand c.s. over het verbieden van de jacht op vrij bejaagbare soorten in ganzenfoerageergebieden (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over het verbieden van de jacht op vrij bejaagbare soorten in ganzenfoerageergebieden Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 109MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat miljoenen euro’s overheidsgeld worden besteed aan foerageergebieden om ganzen weg te houden van landbouwgronden;constaterende, dat de regering tegelijkertijd plezierjacht op hazen, konijnen, fazanten, eenden en duiven (de vrij bejaagbare soorten) in deze gebieden gewoon toestaat, waardoor ganzen opgeschrikt en verjaagd worden en zich buiten deze gebieden gaan begeven;verzoekt de regering de jacht op vrij bejaagbare soorten in ganzenfoerageergebieden te verbieden,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan Gent ...

Motie Ouwehand c.s. over een moratorium voor megastallen (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over een moratorium voor megastallen Motie begroting dieren financiën landbouw 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 104MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat megastallen grote negatieve effecten kunnen hebben op:– de volksgezondheid;– het welzijn van dieren;– de diergezondheid;– het landschap;– het milieu;– de natuur;overwegende, dat gemeenten en provincies niet in staat blijken om voorschriften te stellen die kunnen garanderen dat genoemde effecten niet zullen optreden;verzoekt de regering een moratorium op megastallen in te stellen,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentPolderman ...

Motie Ouwehand c.s. over concretiseren van de instandhoudingsdoelen (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over concretiseren van de instandhoudingsdoelen Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 174MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de instandhoudingsdoelen zoals geformuleerd in de conceptaanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden te weinig houvast bieden voor het opstellen van de beheerplannen, omdat een kwalitatieve en/of kwantitatieve formulering van de doelen in veel gevallen ontbreekt, evenals een einddatum waarop de doelen moeten zijn bereikt;verzoekt de regering de instandhoudingsdoelen op deze punten te concretiseren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandDibiVan der Ham ...

Motie Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector Motie begroting bestuur economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 37MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport «Duurzame visserij» concludeert dat vissers op vrijwel alle terreinen van de zeevisserij geneigd zijn de regels te overtreden;constaterende, dat de regering niet heeft vastgelegd welk niveau van naleving ten minste gerealiseerd moet worden;verzoekt de regering het beoogde nalevingniveau voor de visserijsector duidelijk vast te leggen en daar binnen een jaar de handhavingcapaciteit op af te stemmen,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Motie Van Gent / Ouwehand over een publiekscampagne ter promotie van het eten van vlees noch vis (Dossier 31700-XIV)
Motie Van Gent / Ouwehand over een publiekscampagne ter promotie van het eten van vlees noch vis Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict landbouw media overige economische sectoren voedselkwaliteit 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 96MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN OUWEHANDVoorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Europese publiekscampagnes ter promotie van kip (het meest gesubsidieerde stukje vlees) zeer eenzijdig is;overwegende, dat minder vlees eten beter is voor mens, dier en milieu;van mening, dat het (parttime) vegetariërschap daarom gepromoot moet worden;verzoekt de regering in Nederland én Europa het initiatief te nemen voor een publiekscampagne ter promotie van het eten van vlees noch vis voor één of een aantal dagen per week,en gaat over tot de orde van de dag.Van GentOuwehand ...

Motie Ouwehand over het opheffen van het ministerie van LNV (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand over het opheffen van het ministerie van LNV Motie begroting bestuur financiën rijksoverheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kerntaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet met elkaar te verenigen zijn;verzoekt de regering een verkenning uit te voeren naar de kansen en perspectieven van het opheffen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mogelijkheden te verkennen voor een ministerie van Natuur, Milieu, Landschap en Dieren, en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der Ham ...

Motie Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse diersoorten (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse diersoorten Motie begroting criminaliteit economie financiën handel natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu openbare orde en veiligheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 108MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat verschillende experts uit het veld, zoals de IUCN en het Functioneel Parket, aangeven dat illegale dierenhandelaren vrij spel hebben in Nederland en dat de handhavingscapaciteit duidelijk tekort schiet;overwegende, dat de invoering van een positieflijst van dieren die mogen worden gehouden, reeds lang op zich laat wachten en dit jaar wederom is uitgesteld;verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om de illegale handel in uitheemse diersoorten aan te pakken en de import van uitheemse diersoorten in te perken,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der HamVan Velzen ...

Motie Ouwehand c.s. over een communicatieplan voor de campagne "Jij kan kiezen" (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over een communicatieplan voor de campagne "Jij kan kiezen" Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict landbouw media voedselkwaliteit 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voorlichtingscampagnes en campagnes gericht op gedragsbeïnvloeding vergezeld dienen te gaan van een goed onderbouwd communicatieplan, en zowel tussentijds als achteraf dienen te worden geëvalueerd;van mening, dat de Kamer in staat moet worden gesteld, een oordeel te vellen over de effectiviteit van campagnes die mede door de overheid worden gefinancierd;verzoekt de regering het communicatieplan van de door het Voedingscentrum uitgevoerde campagne «Jij kan kiezen» samen met de evaluatieopzet en eventuele resultaten hiervan aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der Ham ...

Motie Ouwehand over een verbod op transport van levende varkens naar slachthuizen in Rusland (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand over een verbod op transport van levende varkens naar slachthuizen in Rusland Motie begroting dieren financiën landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 143MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld 16 april 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de minister het vervoer van Nederlandse varkens naar Russische slachthuizen afwijst omdat deze transporten niet passen in het regeringsbeleid ten aanzien van dierenwelzijn;verzoekt de regering het transport van levende varkens naar slachthuizen in Rusland niet meer toe te staan,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...

Motie Van der Ham c.s. over de "groen-blauwe" dooradering in de stedelijke netwerken (Dossier 31700-XIV)
Motie Van der Ham c.s. over de "groen-blauwe" dooradering in de stedelijke netwerken Motie begroting cultuur en recreatie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recreatie ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 97MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het huidige kabinet extra aandacht wil besteden aan groen in en om de stad en ernaar streeft dat iedereen binnen tien minuten fietsen in het groen kan zijn;overwegende, dat de bereikbaarheidsambities van de minister met betrekking tot het groen nog niet worden gehaald volgens de Natuurbalans 2008 en er veel infrastructurele barrières zijn;verzoekt de regering voorrang te geven aan de «groen-blauwe» dooradering in de stedelijke netwerken in de vorm van wandel- en fietspaden langs sloten, houtwallen en heggen;verzoekt de regering voorts de dekking hiervoor te zoeken in samenwerking tussen de departementen van VROM en van LNV,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamJacobiVan GentOuwehandPolderman ...

Motie Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat onderzoek is afgerond (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat onderzoek is afgerond Motie begroting economie financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu overige economische sectoren 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID OUWEHANDVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat op dit moment geïnvesteerd wordt in viskweek, terwijl onderzoek naar het welzijn van de betreffende vissen en de milieubelasting van de viskweek voorlopig nog niet is afgerond;overwegende, dat het onwenselijk is, een viskwekerijsysteem te stimuleren waarvan effecten op milieu en dierenwelzijn nog niet duidelijk zijn;verzoekt de regering de start van nieuwe viskwekerijen en uitbreiding van bestaande viskwekerijen niet toe te staan, totdat onderzoek is afgerond en de Kamer zich heeft kunnen uitspreken over criteria op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid,en gaat over tot de orde van de dag.Ouwehand ...