Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

552 resultaten

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 141 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang, de knelpunten en de resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning en de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de agenda informele zorg en ondersteuning Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang en resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning, de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben en de toereikendheid van de voor deze agenda beschikbare middelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over geschillenbeslechting door mediation of ombudsfunctie op regionale schaal (Dossier 33841)
Motie van het lid Dik-Faber over geschillenbeslechting door mediation of ombudsfunctie op regionale schaal Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Wmo-cliënten die zich niet adequaat geholpen weten door de gemeente, op basis van de Algemene wet bestuursrecht een klacht kunnen indienen bij die gemeente, waarna de gang naar de bestuursrechter openstaat indien naar de mening van cliënten de klacht onvoldoende is afgehandeld; overwegende dat het onwenselijk is als door het toenemend aantal taken voor de gemeente de druk op de bestuursrechter substantieel toeneemt; van mening dat het de vraag is of juridische processen het belang van de cliënt en de continuïteit van zorg bevorderen; verzoekt de regering om, het belang van geschillenbeslechting, bijvoorbeeld door inrichting van mediation of een ombudsfunctie op regionale schaal, expliciet onder de aandacht van gemeenten te brengen, mede om juridisering in de relatie gemeente-cliënt zo veel mogelijk tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijstellen van een eigen bijdrage (Dossier 33841)
Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijstellen van een eigen bijdrage Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een rolstoel een basisvoorziening is en dat ouders niet moeten worden geconfronteerd met extra kosten voor het gebruik dat hun kinderen noodzakelijkerwijs moeten maken van dit hulpmiddel; van mening dat de al jaren bestaande situatie dat voor een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd, gehandhaafd moet worden voor jeugdigen tot 18 jaar; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat rolstoelen voor jeugdigen tot 18 jaar vrijgesteld worden van een eigen bijdrage, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over versterking van de invloed van verzekerden op het beleid (Dossier 33891)
Motie van het lid Dik-Faber over versterking van de invloed van verzekerden op het beleid Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wenselijk is dat verzekerden invloed hebben op het beleid van de Wlz-uitvoerder en het zorgkantoor; constaterende dat volgens artikel 4.2.2, lid 2, van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld aan de statutair vastgelegde mate van invloed die verzekerden ten minste op het beleid van een Wlz-uitvoerder dienen te hebben; verzoekt de regering, in overleg met Wlz-uitvoerders te bevorderen dat de invloed van verzekerden op het beleid versterkt wordt en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren; verzoekt de regering tevens, voor 1 januari 2015 een algemene maatregel van bestuur naar de Kamer te sturen ter invulling van de bevoegdheid in artikel 4.2.2, lid 2, van de Wlz, waarin de invloed van verzekerden en cliëntenraden op het verzekeringsbeleid is geregeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over regionale inbedding van zorgkantoren (Dossier 33891)
Motie van het lid Dik-Faber over regionale inbedding van zorgkantoren Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 109 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat opschaling van zorgkantoren niet wordt uitgesloten; constaterende dat er bij de hervormingen in de zorg juist voor is gekozen om waar mogelijk zorg zo dicht mogelijk bij mensen en lokaal te organiseren; spreekt uit, verdere opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's onwenselijk te vinden; verzoekt de regering om, in overleg te treden met de Wlz-uitvoerders over de regionale inbedding van zorgkantoren en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33891, nr. 109) over regionale opschaling van zorgkantoren (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33891, nr. 109) over regionale opschaling van zorgkantoren Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 109 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de hervormingen van de langdurige zorg ervoor is gekozen om zorg waar mogelijk dicht bij mensen te organiseren; constaterende dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Langdurige zorg wordt aangekondigd dat onderzoek plaatsvindt naar regionale opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's; overwegende dat opschaling op gespannen voet kan staan met het nabijheidsprincipe; verzoekt de regering, niet op voorhand te spreken over opschaling en de onderzoeksresultaten af te wachten; verzoekt de regering tevens, in het onderzoek naar de organisatie van zorgkantoren «zorg dichtbij» als uitgangspunt te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Alliantie Voeding (Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit) inzichten uit de voedingswetenschap toepast en kennis ontwikkelt over het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding voor, tijdens en na ziekte/ziekenhuisopname; constaterende dat uit onderzoeken blijkt dat met goede voeding en beweging besparing op zorgkosten te realiseren is; overwegende dat goede voeding in ziekenhuizen en de transmurale zorg van groot belang is voor de gezondheid van patiënten; verzoekt de regering, te inventariseren of en welke structurele concepten er zijn om voeding toe te passen in ziekenhuizen en zorgorganisaties, en de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor het (doen) uitrollen van de onderzoeksresultaten en het concept Voedingsziekenhuis van de Alliantie Voeding in de zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester (t.v.v. 34 000-XVI, nr. 72) over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester (t.v.v. 34 000-XVI, nr. 72) over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoeken van onder andere SEO Economisch Onderzoek blijkt dat met goede voeding gezondheidswinst en een besparing op zorgkosten te realiseren is; constaterende dat zelf kiezen over wat en wanneer eten bijdraagt aan kwaliteit van verblijf en tegelijk verspilling van voedsel tegengaat; constaterende dat vele onderzoeken en initiatieven in het land zich richten op het belang van voeding in de zorg, zoals bij het Monroe Borstkankerziekenhuis en de Alliantie Voeding (ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit), waar inzichten uit de voedingswetenschap worden toegepast en kennis wordt ontwikkeld voor het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding voor, tijdens en na ziekte/ziekenhuisopname; overwegende dat goede voeding in ziekenhuizen en de transmurale zorg van groot belang is voor de gezondheid van patiënten; verzoekt de regering, te inventariseren welke concepten er zijn om voeding toe te passen in ziekenhuizen en zorgorganisaties; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor het (doen) uitrollen en structureel verankeren van voeding in de zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het ontwikkelen van een evenwichtig verdeelmodel (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over het ontwikkelen van een evenwichtig verdeelmodel Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten de nieuwe taken in het kader van de zorg moeten uitvoeren binnen de daarvoor bestemde budgetten; overwegende dat de motie-Slob c.s. (34 000, nr. 18) aangeeft dat de nieuwe verdeelmodellen enerzijds niet tot grote verschillen mogen leiden tussen gemeenten en anderzijds geen grote verschillen tussen beschikbaar budget en benodigd budget mogen hebben; constaterende dat de Raad voor de financiële verhoudingen en de VNG aangeven dat het door AEF ontwikkelde verdeelmodel beschermd wonen GGZ leidt tot een onevenwichtige herverdeling van middelen onder de 43 centrumgemeenten; van mening dat voor de doelgroep – mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen – een onevenwichtige herverdeling van budget ongewenste gevolgen heeft; verzoekt de regering, het verdeelmodel beschermd wonen van AEF niet in te voeren en samen met gemeenten een evenwichtig model te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over voorkomen van bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over voorkomen van bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in 2016 een voorstel aan de Kamer voor te leggen om de voorgenomen bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 43 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector; overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen; verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (t.v.v. 34199, nr. 45) over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 76 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...