Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

258 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek Motie begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat onderzoeksjournalistiek past in een pluriform medialandschap en dat producten van onderzoeksjournalistiek passen in een democratische samenleving;verzoekt de regering onderzoek te doen naar:– het uitbreiden van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) voor onderzoeksjournalisten;– het instellen van een (revolving) fund voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire;– het instellen van geoormerkte matching grands voor onderzoeksjournalistiek en de maatschappelijke documentaire,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikJasper van Dijk ...

Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Remkes over heroverweging van het artikel 39-toewijzingsproces Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN REMKESVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de implementatie van beleidregels gericht op het op een consistente wijze toekennen van zendtijd aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag op basis van artikel 39f Mediawet volgens de evaluatie van het Commissariaat voor de Media, door ECORYS niet zonder problemen is verlopen;verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen de operationele invulling van het artikel-39f-toewijzingsproces te heroverwegen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamRemkes ...

Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs (Dossier 31700-VIII)
Motie Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs Motie begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 69MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat meetbare resultaatindicatoren in de begroting OCW veelal ontbreken;constaterende, dat de indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs geen duidelijkheid geven over de ambities van de regering, terwijl de regering de kwaliteit van het hoger onderwijs wel als speerpunt heeft gedefinieerd;verzoekt de regering uiterlijk eind januari 2009 heldere en meetbare indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs te definiëren,en gaat over tot de orde van de dag.ZijlstraBosmaVan der Ham ...

Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D (Dossier 31700-VIII)
Motie Van der Ham en Zijlstra over verbetering van de verdeling van FES-middelen voor R&D Motie begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 74MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN ZIJLSTRAVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 8 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de FES-gelden voor R&D ondoorzichtig verdeeld lijken te worden, terwijl NWO een succesvol systeem hanteert om middelen toe te wijzen aan onderzoeksprojecten, welke ook positief is beoordeeld in de evaluatie van NWO;overwegende, dat volgens de foto van de KIA en inbreng van bedrijfsleven en universiteiten FES-middelen te weinig ingezet worden om structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling te ontwikkelen;overwegende, dat dergelijke faciliteiten bedrijven en dus private investeringen in R&D kunnen aantrekken;verzoekt de regering de systematiek voor verdeling van FES-middelen voor R&D te verbeteren en transparanter te maken, waarbij bekeken wordt welke rol NWO kan spelen en hoe er meer aandacht kan komen voor structurele infrastructuur voor kennisontwikkeling,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamZijlstra ...

Motie Vendrik en Van der Ham over de CO2-reductie door de kilometerbeprijzing in 2020 (Dossier 31700-XI)
Motie Vendrik en Van der Ham over de CO2-reductie door de kilometerbeprijzing in 2020 Motie begroting belasting financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 40MOTIE VAN DE LEDEN VENDRIK EN VAN DER HAMVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid;overwegende, dat de CO2-uitstoot van het verkeer minder daalt dan verwacht door tegenvallers op het gebied van het Europese bronbeleid en de bijmenging van biobrandstoffen;verzoekt de regering nog vóór de behandeling van de begroting Verkeer en Waterstaat aan te geven hoeveel megaton CO2-reductie de kilometerbeprijzing in 2020 moet gaan opleveren,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der Ham ...

Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig (Dossier 31700-XI)
Motie Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportge over de voortgang met Schoon en Zuinig Motie begroting energie financiën lucht natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 38MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid;overwegende, dat ECN en PBL in de Milieubalans 2008 en in de recente tussenstand van een aantal onderdelen uit Schoon en Zuinig, waarschuwen dat het kabinet mogelijk niet op koers ligt voor het halen van de klimaatdoelen;overwegende, dat onduidelijk is wat het effect is van de sectorconvenanten;verzoekt de regering ECN en PBL opdracht te geven om in april 2009 een nieuwe tussenstandrapportage over de voortgang met Schoon en Zuinig op te leveren, inclusief een inschatting van de effecten van de convenanten én een advies voor mogelijke aanvullende maatregelen, en om de Kamer uiterlijk in mei 2009 te laten weten hoe het kabinet omgaat met deze beoordeling van ECN en PBL en welke additionele maatregelen het kabinet zo nodig gaat treffen,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamOuwehand ...

Motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over versterken van de juridische watertoets (Dossier 31700-XI)
Motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over versterken van de juridische watertoets Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 37MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat volgens het beleidsprogramma van de regering voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland water een meer bepalende factor moet worden bij ruimtelijke afwegingen, inclusief locatiekeuzes;overwegende, dat de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving heeft geadviseerd, de watertoets juridisch te versterken bijvoorbeeld door het verplichten van een wateradvies, het stellen van eisen aan de inhoud van het wateradvies en de waterparagraaf en het verplichten van de watertoets bij waterrelevante ruimtelijke structuurvisies;overwegende, dat juridische versterking de plaats van de watertoets in het besluitvormingsproces de invloed op locatiekeuzes kan versterken;verzoekt de regering te komen met voorstellen om de watertoets juridisch te versterken,en gaat over tot de orde van de dag.Wiegman-van Meppelen ScheppinkVendrikVan der StaaijVan der Ham ...

Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen (Dossier 31700-XI)
Motie Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen Motie begroting bouwnijverheid economie financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 42MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat bij het streven naar de doelen voor binnenstedelijk bouwen vaak wordt gekozen om te bouwen in groene gebieden in en om de stad;overwegende, dat met hoger bouwen – bijvoorbeeld door een aantal extra etages bij nieuwbouw te realiseren – de doelstellingen ook dichterbij kunnen komen;van mening, dat groen in de stad zo veel mogelijk moet worden behouden;verzoekt de regering bij gemeenten te bevorderen dat zij de doelstellingen binnenstedelijk bouwen zo min mogelijk ten koste laten gaan van binnenstedelijk groen, en meer werk maken van hoger binnenstedelijk bouwen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der HamVendrikVermeij ...

Motie Van der Ham over één methodiek voor de prijszetting voor bedrijfsontwikkeling (Dossier 31700-XI)
Motie Van der Ham over één methodiek voor de prijszetting voor bedrijfsontwikkeling Motie begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 41MOTIE VAN HET LID VAN DER HAMVoorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de doelstellingen voor het herstructureren van bedrijventerreinen wordt bemoeilijkt doordat de grondprijs voor bedrijfsterreinen door gemeenten laag wordt gehouden omdat – anders dan bij grond voor woningbouw – niet de geschatte waarde van de uiteindelijk bebouwde grond wordt gehanteerd;overwegende, dat de Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen stelt dat de kwestie van de grondprijs pas op lange termijn moet worden aangepakt, terwijl het wenselijk is om dit te versnellen;verzoekt de regering in de beleidsreactie op de Taskforce herontwikkeling bedrijventerreinen voorstellen te doen om samen met gemeenten tot één methodiek te komen voor de prijszetting voor bedrijfsontwikkeling op basis van de waarde bij bebouwing, waarbij ook een afspraak over verevening wordt meegenomen,en gaat over tot de orde van de dag.Van der Ham ...

Motie Ouwehand c.s. over verkleining van de ecologische voetafdruk (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over verkleining van de ecologische voetafdruk Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 56MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het Wereldnatuurfonds aangeeft dat de ecologische voetafdruk in Nederland van 4,4 hectare per persoon ruimschoots de ecologische draagkracht van de aarde overschrijdt omdat per wereldburger slechts 1,1 hectare beschikbaar is;van mening, dat, gezien de urgentie van de voedselcrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis, een voortvarend beleid om de ecologische voetafdruk te reduceren gewenst is;overwegende, dat de regering deze urgentie van de problemen nog niet heeft vertaald naar concrete maatregelen om de ecologische voetafdruk van Nederlanders te reduceren;verzoekt de regering afrekenbare doelstellingen te formuleren en passende maatregelen te nemen voor de verkleining van de ecologische voetafdruk en de Kamer hierover binnen een maand te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVendrikVan der Ham ...

Motie Spies c.s. over fundamentele herbezinning op het geluidbeleid (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over fundamentele herbezinning op het geluidbeleid Motie begroting financiën geluid natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bronbeleid altijd de voorkeur moet hebben boven effectgerichte maatregelen;overwegende, dat in het geluidbeleid het accent ligt op effectgerichte maatregelen als geluidschermen en gevelisolatie en dat al deze maatregelen er op zijn vroegst toe leiden dat in 2023 de urgente saneringsopgave is afgerond;overwegende, dat de milieubalans aangeeft dat bronbeleid als stille banden en stillere voertuigen effectief leiden tot een afname van geluid en bovendien goedkoper zijn;verzoekt de regering een fundamentele herbezinning op het geluidbeleid uit te voeren en de resultaten hiervan uiterlijk in de begroting voor 2010 te verwerken,en gaat over tot de orde van de dag,SpiesWiegman-van Meppelen ScheppinkBoelhouwerNeppérusVan der StaaijVan der HamVendrik ...

Motie Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom bouwplannen (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom bouwplannen Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 57MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving is beperkt tot een publicatie in een huis-aan-huiskrantje en dat niet iedereen in de directe omgeving hiervan kennis zal nemen;verzoekt de regering met voorstellen te komen om de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving te verbeteren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVan der HamVendrik ...

Motie Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe "de vervuiler betaalt" (Dossier 31700-XI)
Motie Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe "de vervuiler betaalt" Motie begroting belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 55MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het «de vervuiler betaalt»-principe onderdeel is van het regeringsbeleid;van mening, dat dit principe op alle vormen van milieubelasting zou moeten worden toegepast;verzoekt de regering het «de vervuiler betaalt»-principe nader uit te werken als mogelijk beleidsinstrument in het kader van de verduurzaming van de eiwitconsumptie,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandVan der HamVendrik ...

Motie Spies c.s. over een nieuwe bestemming voor het budget voor de subsidie voor roetfilters (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over een nieuwe bestemming voor het budget voor de subsidie voor roetfilters Motie begroting financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid verkeer weg 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het Europese Hof heeft geoordeeld dat de Europese Commissie onzorgvuldig heeft gehandeld door Nederland niet toe te staan, roetfilters verplicht te stellen;overwegende, dat deze uitspraak een opening biedt, roetfilters opnieuw verplicht te stellen;overwegende, dat hiervoor eerst een nieuw besluit van de Europese Commissie nodig is;verzoekt de regering om geen subsidies beschikbaar te stellen voor roetfilters op het moment dat deze ook verplicht gesteld kunnen worden;verzoekt de regering tevens om binnen het thema luchtkwaliteit en binnen de sector verkeer en vervoer een nieuwe bestemming voor (het restant van) de 18 mln. te vinden als deze niet meer aan een subsidie voor roetfilters uitgegeven hoeft te worden,en gaat over tot de orde van de dag.SpiesBoelhouwerWiegman-van Meppelen ScheppinkVan der HamVendrik ...

Motie Spies c.s. over afspraken met de branche over stille banden (Dossier 31700-XI)
Motie Spies c.s. over afspraken met de branche over stille banden Motie begroting financiën geluid natuur en milieu verkeer weg 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 50MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bronbeleid altijd de voorkeur moet hebben boven effectgerichte maatregelen;overwegende, dat het gebruik van stille banden geluidhinder helpt voorkomen;overwegende, dat stille banden niet duurder zijn dan andere banden;verzoekt de regering in overleg met de branche te komen tot afspraken die ertoe leiden dat stille banden standaard worden,en gaat over tot de orde van de dag.SpiesWiegman-van Meppelen ScheppinkVendrikVermeijVan der Ham ...

Motie Vendrik c.s. over een maximale norm voor de uitstoot van broeikasgassen (Dossier 31700-XI)
Motie Vendrik c.s. over een maximale norm voor de uitstoot van broeikasgassen Motie begroting financiën lucht natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 39MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S.Voorgesteld 20 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid,verzoekt de regering om in de Miljoenennota, om te beginnen in de Miljoenennota 2010 een maximale norm op te nemen voor de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in het komend jaar en daarbij aan te geven:1) hoe deze maximale norm verdeeld is over de diverse sectoren;2) hoe deze maximale norm past binnen een structurele neerwaartse trend op weg naar het doel van 150 megaton in 2020;3) welke additionele maatregelen zo nodig getroffen worden om de maximale norm in het komend jaar te handhaven c.q. de structurele neerwaartse trend te realiseren,en gaat over tot de orde van de dag.VendrikVan der HamOuwehand ...

Motie Ouwehand c.s. over concretiseren van de instandhoudingsdoelen (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over concretiseren van de instandhoudingsdoelen Motie begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 174MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 2 juli 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de instandhoudingsdoelen zoals geformuleerd in de conceptaanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden te weinig houvast bieden voor het opstellen van de beheerplannen, omdat een kwalitatieve en/of kwantitatieve formulering van de doelen in veel gevallen ontbreekt, evenals een einddatum waarop de doelen moeten zijn bereikt;verzoekt de regering de instandhoudingsdoelen op deze punten te concretiseren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandDibiVan der Ham ...

Motie Ouwehand over het opheffen van het ministerie van LNV (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand over het opheffen van het ministerie van LNV Motie begroting bestuur financiën rijksoverheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 111MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kerntaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet met elkaar te verenigen zijn;verzoekt de regering een verkenning uit te voeren naar de kansen en perspectieven van het opheffen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mogelijkheden te verkennen voor een ministerie van Natuur, Milieu, Landschap en Dieren, en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der Ham ...

Motie Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse diersoorten (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over de illegale handel in uitheemse diersoorten Motie begroting criminaliteit economie financiën handel natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu openbare orde en veiligheid 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 108MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat verschillende experts uit het veld, zoals de IUCN en het Functioneel Parket, aangeven dat illegale dierenhandelaren vrij spel hebben in Nederland en dat de handhavingscapaciteit duidelijk tekort schiet;overwegende, dat de invoering van een positieflijst van dieren die mogen worden gehouden, reeds lang op zich laat wachten en dit jaar wederom is uitgesteld;verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen om de illegale handel in uitheemse diersoorten aan te pakken en de import van uitheemse diersoorten in te perken,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der HamVan Velzen ...

Motie Ouwehand c.s. over een communicatieplan voor de campagne "Jij kan kiezen" (Dossier 31700-XIV)
Motie Ouwehand c.s. over een communicatieplan voor de campagne "Jij kan kiezen" Motie begroting cultuur en recreatie economie financiën ict landbouw media voedselkwaliteit 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 105MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat voorlichtingscampagnes en campagnes gericht op gedragsbeïnvloeding vergezeld dienen te gaan van een goed onderbouwd communicatieplan, en zowel tussentijds als achteraf dienen te worden geëvalueerd;van mening, dat de Kamer in staat moet worden gesteld, een oordeel te vellen over de effectiviteit van campagnes die mede door de overheid worden gefinancierd;verzoekt de regering het communicatieplan van de door het Voedingscentrum uitgevoerde campagne «Jij kan kiezen» samen met de evaluatieopzet en eventuele resultaten hiervan aan de Kamer te sturen,en gaat over tot de orde van de dag.OuwehandThiemeVan GentVan der Ham ...