Zoeken


Soort
Partij
SGP 1522
CDA 763
CU 728
VVD 444
D66 427
Meer...
PvdA 413
GL 367
PVV 185
PvdD 99
BBB 81
SP 59
DENK 56
50PLUS 52
FVD 33
EénNL 30
Volt 30
BVNL 26
JA21 22
Fractie Den Haan 20
Lid-Haga 19
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
SGP 1522
CDA 763
CU 728
VVD 444
D66 427
Meer...
PvdA 413
GL 367
PVV 185
PvdD 99
BBB 81
SP 59
DENK 56
50PLUS 52
FVD 33
EénNL 30
Volt 30
BVNL 26
JA21 22
Fractie Den Haan 20
Lid-Haga 19
Datum
Van:
Tot:

1522 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid (t.v.v. 35925-VII-31) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Bisschop over het percentage betaalbare woningen in de Woningbouwimpuls verhogen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er budget beschikbaar is voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls; constaterende dat in eerdere tranches vereist was dat minimaal 50% van de woningen uit een project betaalbare woningen zijn; overwegende dat het wenselijk is dat zo veel mogelijk woningen die mede door de Woningbouwimpuls gerealiseerd worden betaalbaar zijn, zodat groepen zoals jongeren en starters beter toegang krijgen tot de woningmarkt; verzoekt de regering het percentage van 50% in de vierde tranche te verhogen, bijvoorbeeld naar 60%, zodat meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden met ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Van der Plas c.s. over het nakomen van de met provincies en gemeenten gemaakte normeringsafspraken Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. ...

Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN GRINWIS Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reparatie en verlenging van de levensduur van apparaten een belangrijk onderdeel is van een circulaire economie; overwegende dat het voor consumenten makkelijker moet worden om een bewuste keuze te kunnen maken voor een goed te repareren product; overwegende dat Frankrijk op 1 januari 2021 het eerste land in Europa was dat een reparatiescore invoerde voor producten als laptops en smartphones; verzoekt de regering om, naast inzet in de EU voor betere repareerbaarheid van producten, ook nationaal maatregelen te nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten en betere repareerbaarheid, waaronder de invoering van een reparatiescore naar Frans voorbeeld, zodat consumenten beter geïnformeerd worden over de repareerbaarheid van (elektronische) producten, en een voorstel hiervoor aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over natuurherstel in het Westerscheldegebied realiseren door buitendijkse maatregelen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in het ontwerp Nationaal Water Programma op te nemen dat eventueel natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen en niet door nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over afstemming van de normering van waterkwaliteit in grensgebieden met de ons omringende landen Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Duitsland en België voor KRW- en niet-KRW-waterlichamen in grensgebieden soepelere normen hanteren dan Nederland; verzoekt de regering de normering van de waterkwaliteit in Nederland te vergelijken met die in Duitsland en België; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de normering in grensgebieden afgestemd wordt op de normering in omliggende landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Stoffer en Van der Plas over de KRW-normen voor stikstof overal afstemmen op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderzoek laat zien dat de KRW-normen voor stikstof in brakke wateren mogelijk te hoog liggen; overwegende dat niet alle waterbeheerders de KRW-normen hebben afgestemd op de niet-beïnvloedbare achtergrondbelasting en nalevering uit de bodem; verzoekt de regering in overleg met de waterbeheerders ervoor te zorgen dat de KRW-normen overal afgestemd worden op de niet-beïnvloedbare nutriëntenbelasting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het bereiken van evenwichtig koopkrachtbeleid per 1 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners vaak tegen wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling aanlopen, wat tot onnodige administratieve lasten leidt en soms ten koste gaat van kwaliteit van zorg; constaterende dat er in andere Europese landen vaak veel minder wettelijke belemmeringen zijn voor gegevensuitwisseling, ondanks dat zij onder dezelfde Algemene verordening gegevensbescherming vallen; constaterende dat ook nationale regelgeving – waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wabvpz – goede gegevensuitwisseling in de weg staat; verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke wetgeving Nederland afwijkt van andere landen doordat er een andere interpretatie van de AVG gehanteerd wordt, hierbij ook te inventariseren welke nationale wetten gegevensuitwisseling in de weg staan en op welke wijze die gemoderniseerd zouden kunnen worden, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Bisschop en Tellegen over afspraken over de beschikbaarheid van palliatieve en terminale zorg Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN TELLEGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het personeelstekort ertoe leidt dat patiënten in de laatste levensfase soms niet de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is, waardoor zij niet thuis kunnen overlijden; van mening dat het zeer onwenselijk is dat de personeelsschaarste leidt tot een dergelijke verschraling van zorg; verzoekt de regering om op korte termijn met verzekeraars, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties afspraken te maken om de beschikbaarheid van palliatieve en terminale (nacht)zorg te garanderen, en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over zich inzetten voor de instroom en opleiding van verpleegkundigen Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de medische wereld geldt «primum non nocere», ten eerste geen kwaad doen, en «in dubio abstine», bij twijfel niet doen; constaterende dat uit angst dat er iets verkeerd zou gaan binnen de jeugdzorg geldt dat niets doen geen optie is; tevens constaterende dat ingrijpen soms nodig, maar altijd ook een beetje schadelijk is; spreekt uit dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van leden Dik-Faber en Van der Staaij (33841, nr. 141) over de agenda informele zorg en ondersteuning Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 163 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 141 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering middels de Wmo 2015 inzet op het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg; overwegende dat de regering werkt aan een agenda informele zorg en ondersteuning; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties met lokale afdelingen door hun kennis en expertise een grote rol kunnen vervullen in het lokaal stimuleren van vrijwilligerswerk en het vormen van netwerken rondom mensen; overwegende dat landelijke vrijwilligersorganisaties op dit moment onvoldoende slagkracht hebben om te transformeren naar lokale organisaties; verzoekt de regering om, de Kamer voor de begrotingsbehandeling van VWS te informeren over de voortgang, de knelpunten en de resultaten van de agenda informele zorg en ondersteuning en de plek die landelijk werkende vrijwilligersorganisaties daarin hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...