Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

385 resultaten

Motie van het lid Baay-Timmerman over voorkomen dat noodzakelijke voorzieningen voor ouderen in de wijk verdwijnen (Dossier 33841)
Motie van het lid Baay-Timmerman over voorkomen dat noodzakelijke voorzieningen voor ouderen in de wijk verdwijnen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 137 MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door sluiten van lokale verzorgingshuizen vele voorzieningen voor zelfstandig wonende ouderen of ouderen in aanleunwoningen wegvallen; overwegende dat dit tegenstrijdig is met een van de doelen van de Wmo, namelijk het stimuleren van zelfredzaamheid; overwegende dat er vele wettelijke en praktische belemmeringen bestaan om de bestaande voorzieningen in stand te houden; verzoekt de regering om, samen met de minister voor Wonen en Rijksdienst de regie te nemen in de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties om te voorkomen dat er noodzakelijke voorzieningen in de wijk verdwijnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen (Dossier 33841)
Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen Motie (gewijzigd/nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136 Voorgesteld 24 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis; overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen; overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand; overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden; overwegende dat dit ook de maatschappelijke veiligheid dient; verzoekt de regering, gemeenten expliciet te wijzen op instrumenten die de veiligheid en weerbaarheid in brede zin van thuiswonende ouderen bevorderen, zoals een speciale veiligheidsadviseur ouderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Baay-Timmerman over een veiligheidsadviseur voor ouderen (Dossier 33841)
Motie van het lid Baay-Timmerman over een veiligheidsadviseur voor ouderen Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 136 MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis; overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen; overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand; overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen, in overleg met de VNG, dat er in elke wijk een veiligheidsadviseur voor ouderen beschikbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over meewegen van sociale criteria bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke criteria (Dossier 33891)
Motie van het lid Krol over meewegen van sociale criteria bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke criteria Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit recent onderzoek van de ANBO bleek dat een kwart van de thuiswonende ouderen aangeeft niet over een sociaal netwerk te beschikken; overwegende dat deze groep een verhoogd risico loopt op vereenzaming en verwaarlozing; overwegende dat dit versneld kan leiden tot een hogere zorgvraag, wellicht in een instelling; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling van de zorgprofielen door het Zorginstituut Nederland naast zorginhoudelijke criteria ook sociale criteria worden meegewogen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33891, nr. 89) over bestrijden van toedienen van psychofarmaca op niet-medische gronden Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderen gedrogeerd worden met psychofarmaca in sommige instellingen; van mening dat versuffende middelen enkel mogen worden toegediend als er medische noodzaak is en niet vanwege personeelstekort; verzoekt de regering, in het eerste kwartaal van 2015 te komen met een voorstel om de toediening van psychofarmaca op niet-medische gronden te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten (Dossier 33891)
Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 112 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat reeds in december 2013 bleek dat er gedwongen verhuizingen vanwege het sluiten van verzorgingshuizen plaatsvonden; overwegende dat destijds de beleidsregel verhuizing aanpassing behoefde om te voorkomen dat mensen zelf voor de kosten van de verhuizing zouden moeten opdraaien; overwegende dat deze aanpassing is gedaan, maar dat de nieuwe beleidsregel pas ingaat per 1 januari 2015; overwegende dat dit ertoe kan leiden dat mensen voor die tijd hun gedwongen verhuizing zelf moet bekostigen; voorts overwegende dat uit diezelfde beleidsregel blijkt dat een cliënt niet in aanmerking komt voor vergoeding indien deze weer extramuraal gaat wonen; overwegende dat er signalen zijn geweest dat mensen die in een verzorgingshuis woonden, na sluiting hiervan weer zelfstandig gingen wonen, bijvoorbeeld in aanleunwoningen; verzoekt de regering, het initiatief te nemen tot aanpassing van de betreffende beleidsregel, hieruit de bepaling betreffende het niet-vergoeden van het verhuizen naar een plek buiten een instelling te schrappen; verzoekt de regering voorts, de aangepaste beleidsregel per direct te laten ingaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders (Dossier 34000-VII)
Motie van het lid Van Raak c.s. over de Expertgroep Klokkenluiders Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S. ...

Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Krol over medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel ouderen vijf of meer verschillende medicijnen gebruiken; overwegende dat de medicatiebeoordeling een goed instrument is om de zorg aan met name kwetsbare ouderen met polyfarmacie te verbeteren; overwegende dat de medicatiebeoordeling een belangrijke bijdrage levert aan het voorkomen van ziekenhuisopnames, aan het voorkomen van verspilling en aan de medicatieveiligheid van de patiënt; overwegende dat de medicatiebeoordeling binnen het eigen risico van de patiënt valt en door die kosten een drempel vormt om deze ook daadwerkelijk te laten uitvoeren; verzoekt de regering, de medicatiebeoordeling voor 60-plussers door apothekers en huisartsen buiten het eigen risico te plaatsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over de financiering van professionele ondersteuning van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Krol over informatie aan 50-plussers over gevaren van soa (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over informatie aan 50-plussers over gevaren van soa Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het aantal 50-plussers met een soa lijkt toe te nemen; overwegende dat dit grote gezondheidsschade met zich kan brengen; overwegende dat bewustmaking van de gevaren hiervan daarom erg belangrijk is; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 50-plussers meer bekend te maken met de gevaren van een soa en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over de reiskosten van mantelzorgers (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over de reiskosten van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door een zich terugtrekkende overheid het beroep op mantelzorg steeds verder toeneemt; constaterende dat de mantelzorger anno 2014 lang niet altijd in de directe omgeving woont; constaterende dat dit voor de mantelzorger soms aanzienlijke reiskosten met zich brengt; van mening dat mantelzorg zo veel mogelijk gefaciliteerd en ondersteund moet worden door de rijksoverheid, gezien het steeds grotere beroep dat hierop wordt gedaan; verzoekt de regering om, mogelijkheden te onderzoeken om vanaf 1 januari 2016 de reiskosten van mantelzorgers fiscaal aftrekbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over verbindendverklaring van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over verbindendverklaring van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 3 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een ondergrens moet bestaan voor de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning en het beloningsniveau; overwegende dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning een ondergrens markeert; overwegende dat deze code door gemeenten en zorgaanbieders onderschreven kan worden, maar niet bindend is; verzoekt de regering de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning verbindend te verklaren voor gemeenten en zorgaanbieders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Krol over seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Krol over seniorvriendelijk beleid in ziekenhuizen Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat één op de drie ouderen in slechtere toestand het ziekenhuis verlaat dan bij opname; overwegende dat de zorg aan kwetsbare ouderen specifieke kennis en kunde behoeft; overwegende dat dit zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit het oogpunt van stijgende zorgkosten onwenselijk is; verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om meer ziekenhuizen ertoe te bewegen seniorvriendelijk beleid te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over geen verdere kortingen op het Gemeentefonds (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Krol over geen verdere kortingen op het Gemeentefonds Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft aangegeven dat de rek eruit is bij bezuinigingen op het Gemeentefonds; overwegende dat gemeenten als partner van het Rijk in de decentralisatieoperatie voldoende moeten worden gefaciliteerd om hun taken naar behoren uit te voeren; overwegende dat een stabiele budgettering van gemeenten door het Rijk hier essentieel onderdeel van is; verzoekt de regering, geen verdere kortingen door te voeren op het Gemeentefonds als daar geen vermindering van verplichtingen en taken aan gekoppeld is; verzoekt de regering voorts, de koppeling aan de rijksuitgaven (het accres) maximaal eenmaal per jaar toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over optimaliseren van de samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over optimaliseren van de samenwerking tussen Europese inlichtingendiensten Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...

Motie van het lid Krol over voorkomen van onderscheid op basis van leeftijd bij autoverzekeringen (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Krol over voorkomen van onderscheid op basis van leeftijd bij autoverzekeringen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat automobilisten tussen 66 en 76 jaar geen groter risico vormen dan jongere automobilisten; overwegende dat er nog steeds onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt door autoverzekeraars; overwegende dat bij meerdere verzekeraars nog steeds fikse premietoeslagen worden berekend voor ouderen; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met het Verbond van Verzekeraars om te bezien hoe onderscheid op basis van leeftijd bij autoverzekeringen voorkomen kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over gespreid laten plaatsvinden van gemeenteraadsverkiezingen (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Krol over gespreid laten plaatsvinden van gemeenteraadsverkiezingen Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenteraadsverkiezingen vaak overvleugeld worden door landelijke thema's en politici; overwegende dat lokale verkiezingen zo veel mogelijk over lokale thema's zouden moeten gaan; overwegende dat dit mogelijk voorkomen kan worden door gemeenteraadsverkiezingen niet landelijk op dezelfde dag te laten plaatsvinden; verzoekt de regering, te onderzoeken welke voor- en nadelen er kleven aan het gespreid laten plaatsvinden van gemeenteraadsverkiezingen en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya c.s. over minder wijzigingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Koser Kaya c.s. over minder wijzigingsmomenten van de uitkering uit het Gemeentefonds Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S. ...