Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Geurts over een vergunningstelsel creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID GEURTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er veel geld wordt verdiend met het opkopen en uitponden van vakantieparken, hetgeen maatschappelijk gezien vaak tot ongewenste effecten leidt; overwegende dat een aantal gemeenten aangeeft over onvoldoende instrumentarium te beschikken om hier effectief tegen te kunnen optreden; verzoekt de regering in samenwerking met medeoverheden: – een vergunningstelsel te creëren waarmee gemeenten uitponding van vakantieparken kunnen reguleren; – de mogelijkheid te onderzoek van een opkoopfonds; – in kaart te brengen of het voorkeursrecht voor gemeenten kan worden toegepast op vakantieparken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Van der Plas over spoedwoningbouw tijdelijk aanmerken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van stikstofwetgeving Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland kampt met een historisch woningentekort en huizenprijzen voor veel mensen onbetaalbaar zijn; constaterende dat de ongekend strenge stikstofregels versnelde woningbouw verhinderen; verzoekt de regering tijdelijk spoedwoningbouw aan te merken als dwingende reden van openbaar belang om af te wijken van de stikstofwetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Strolenberg en De Kort over voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen bij nieuwe en bestaande websites en apps van de overheid (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Strolenberg en De Kort over voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen bij nieuwe en bestaande websites en apps van de overheid Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN STROLENBERG EN DE KORT Voorgesteld 13 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de samenleving digitaliseert en dus ook de toegang tot de overheid steeds meer een belangrijke wordt en via de digitale weg plaatsvindt; overwegende dat ingevolge het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid mobiele applicaties uiterlijk 21 juni 2021 aan de gestelde eisen van toegankelijkheid moesten voldoen; overwegende dat slechts 8% van de huidige websites en apps van de overheid toegankelijk is voor mensen met een beperking; overwegende dat mensen met een beperking worden beperkt in het gebruik van dan wel worden uitgesloten van deelname aan websites en apps van de overheid; verzoekt de regering zo spoedig mogelijk in haar aanbestedingen voor nieuwe websites en apps van de overheid de toegankelijkheidseisen, genoemd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, op te nemen; verzoekt de regering tevens om zich in te spannen dat zo spoedig mogelijk alle huidige, ontoegankelijke websites en apps van de overheid voldoen aan de gestelde toegankelijkheidseisen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Kathmann c.s. over de cyberweerbaarheid van lagere overheden in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het terugdraaien van de opschalingskorting meenemen in de nieuwe financieringssystematiek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Baarle over nader onderzoek naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Van Baarle over nader onderzoek naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 168 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 24 mei 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voorstelt om constitutionele toetsing uitsluitend mogelijk te maken voor klassieke grondrechten, maar niet voor sociale grondrechten; constaterende dat het de rechtsbescherming van burgers ten goede zou komen als de rechter ook aan sociale grondrechten mag toetsen; constaterende dat de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten wel bestaat in andere landen, zoals Duitsland; overwegende dat het College voor de Rechten van de Mens pleit voor de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de toetsing aan sociale grondrechten niet ondenkbaar acht; overwegende dat in de wetenschappelijke literatuur ook veel wordt gesproken over de mogelijkheden voor de constitutionele toetsing aan sociale grondrechten; verzoekt de regering om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden om toetsing aan sociale grondrechten mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Koekkoek c.s. over uitbreiding van het aantal fte voor EU-adviseurs en de Permanente Vertegenwoordiging van de Tweede Kamer in Brussel Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK C.S. ...

Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Ceder en Dekker-Abdulaziz over een wettelijke borging en volledige uitwerking van de Code voor Kinderrechten Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN DEKKER-ABDULAZIZ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Code voor Kinderrechten is ontwikkeld om bij ontwerp en doorontwikkeling van technologieën expliciet aandacht te hebben voor het belang van kinderen; overwegende dat de code voorstellen bevat die onder meer toezien op nadere regelgeving voor profileren van kinderen, een kinderrechtenimpactassessment, economische exploitatie van kinderen en voor kinderen begrijpelijke informatie over wat er met hun gegevens gebeurt; verzoekt de regering te komen met een wettelijke borging van de Code voor Kinderrechten en ook in bredere zin te komen met een volledige uitwerking en uitvoering van de code, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Klaver en Nijboer over afdwingbare huurverlaging voor huurders van woningen in de vrije sector met slechte energielabels (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Klaver en Nijboer over afdwingbare huurverlaging voor huurders van woningen in de vrije sector met slechte energielabels Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN NIJBOER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel woningen zijn met gebrekkige isolatie zoals enkelglas en een gebrek aan andere vormen van isolatie en dat gemeenten zich hier zorgen over maken; overwegende dat met name verhuurders in de vrije sector nog weinig doen om de woningen die zij verhuren goed te isoleren, met als gevolg dat huurders van deze woningen opgezadeld worden met onnodig hoge energierekeningen waar zij zelf weinig tegen kunnen doen; overwegende dat het kabinet met een regeling komt om huurders van woningen met een slecht energielabel, E, F en G, via het puntenstelsel een afdwingbaar recht te geven op huurverlaging; verzoekt de regering bij deze regeling nadrukkelijk ook afdwingbare huurverlaging voor huurders van woningen met slechte energielabels in de vrije sector te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ceder over in kaart brengen welke applicaties en socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma de nationale veiligheid bedreigen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Ceder over in kaart brengen welke applicaties en socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma de nationale veiligheid bedreigen Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID CEDER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland in het inlichtingen- en veiligheidsbeleid maatregelen neemt tegen landen met een offensief cyberprogramma, zoals China, Rusland en Iran; overwegende dat ook sociale media zoals TikTok en andere populaire applicaties door dergelijke statelijke actoren kunnen worden ingezet in hun offensieve programma om grootschalig gegevens te verzamelen, invloed uit te oefenen en daarmee in potentie de samenleving kunnen ondermijnen; verzoekt de regering in kaart te brengen welke applicaties en socialemediaplatformen van landen met een offensief cyberprogramma een dreiging vormen of kunnen vormen voor de nationale veiligheid, hoe dergelijke bedrijven nationaal dan wel Europees de toegang tot de markt kan worden ontzegd, en indien het huidige instrumentarium niet toereikend is, dit te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Romke de Jong en De Hoop over innovatief digitaal taalonderwijs voor minderheidstalen stimuleren door Europese samenwerking (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Romke de Jong en De Hoop over innovatief digitaal taalonderwijs voor minderheidstalen stimuleren door Europese samenwerking Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN ROMKE DE JONG EN DE HOOP Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Friese taalonderwijs onder druk staat en er al digitale Friese leermethoden zijn ontwikkeld door de Afûk; fersiket it regear om Europeeske gearwurking te stimulearjen troch programma's as Erasmus+ ûnder it omtinken te bringen by skoallen en partijen sadat ynnovatyf taalûnderwiis fia digitale learmetoaden foar minderheidstalen fierder stimulearre wurde kin; verzoekt de regering Europese samenwerking te stimuleren door programma's als Erasmus+ onder de aandacht te brengen bij scholen en partijen, zodat innovatief taalonderwijs via digitale leermethoden voor minderheidstalen verder gestimuleerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van Nispen over garanderen dat het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Kwint en Van Nispen over garanderen dat het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN NISPEN Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de eerder aangenomen Kamermotie-Palland c.s. (29 279, nr. 682) geconstateerd is dat in de Wet gebruik Friese taal is vastgelegd dat Friese burgers het recht hebben om hun eigen taal te gebruiken, bijvoorbeeld in de rechtszaal, en dat het dictum het verzoek aan de regering bevatte in overleg met de provincie tot een oplossing te komen, waarbij het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank door betrokkenen geborgd is; overwegende dat het niet alleen een erkend recht is maar voor mensen ook gewoon van groot belang is om in emotionele of moeilijke kwesties hun eigen taal, in dit geval het Fries, te kunnen spreken om zich te uiten en dat daarvoor een C1-tolk cruciaal is; constaterende dat nu al meer dan een jaar door het Openbaar Ministerie wordt besloten geen tolken Fries in strafzaken in te zetten, tenzij de tolken de veel te lage minimumtarieven accepteren; constaterende dat het kunnen spreken van de Friese taal nog steeds niet geborgd is, zoals de aangenomen motie verzocht, omdat niet alleen in strafzaken maar inmiddels ook in civiele zaken een C1-tolk Fries geweigerd wordt vanwege de discussie over tarieven; verzoekt de regering linksom of rechtsom te garanderen dat het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is, en dat een discussie over het tarief van een noodzakelijke C1-tolk daaraan niet in de weg mag staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bromet en Mohandis over uitwerken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Bromet en Mohandis over uitwerken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN BROMET EN MOHANDIS Voorgesteld 13 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet vooruitlopend op een nieuwe financieringswijze van gemeenten de bestaande systematiek heeft stopgezet; overwegende dat een belangrijke reden voor de nieuwe financieringswijze is om gemeenten en provincies meer stabiliteit in hun inkomsten te geven; overwegende dat een wettelijke verankering, bijvoorbeeld in de Financiële- verhoudingswet, deze onzekerheid en instabiliteit kan wegnemen; verzoekt de regering uit te werken of en hoe de nieuwe financieringssystematiek wettelijk verankerd kan worden, en de Kamer hierover uiterlijk in mei 2023 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over de gehele GDI vanuit algemene rijksmiddelen financieren (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Leijten over de gehele GDI vanuit algemene rijksmiddelen financieren Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) essentieel is voor de wijze waarop mensen op een veilige en goede manier digitaal met de overheid kunnen communiceren en dat hiervoor 300 miljoen beschikbaar is; constaterende dat onder deze GDI ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vallen, waarbij tekorten in financiering van deze diensten grote gevolgen hebben voor het functioneren van de infrastructuur; verzoekt de regering de gehele GDI te financieren vanuit de algemene rijksmiddelen en hierover de Kamer bij de begroting van 2024 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Leijten over het uitgangspunt dat overheidsprocessen digitaal moeten waar dat kan, wijzigen in "niet alles wat digitaal kan, moet digitaal" (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Leijten over het uitgangspunt dat overheidsprocessen digitaal moeten waar dat kan, wijzigen in "niet alles wat digitaal kan, moet digitaal" Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het uitgangspunt volgens het werkprogramma Waardengedreven Digitaliseren is dat overheidsprocessen digitaal moeten waar dat kan; overwegende dat digitalisering zowel grote voor- als nadelen kent en menselijk contact een belangrijke bijdrage levert aan een menswaardige overheid; verzoekt de regering het uitgangspunt dat alles wat digitaal kan ook digitaal moet kunnen, te wijzigen in «niet alles wat digitaal kan, moet digitaal», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Bevers over helderheid verschaffen over de toepassing van het vijfde lid van artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, over het in de rechtbank voordragen van de eed of belofte in het Fries (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Van der Molen en Bevers over helderheid verschaffen over de toepassing van het vijfde lid van artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, over het in de rechtbank voordragen van de eed of belofte in het Fries Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN BEVERS Voorgesteld 8 december 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op 1 januari 2014 de Wet gebruik Friese taal in werking is getreden om de positie van het Fries in het bestuurlijke verkeer en rechtsverkeer te verankeren; constaterende dat onlangs beroering is ontstaan doordat in de rechtbank vier wethouders van de gemeente Achtkarspelen slechts na aandringen in de gelegenheid werden gesteld de eed en de belofte in het Fries af te leggen, zodat zij konden worden beëdigd als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand; fersiket it regear foar 1 febrewaris 2023 helderheid te jaan oer de korrekte tapassing fan it fiifde lid fan kêst 16 fan Boek 1 fan it Boargerlik Wetboek oangeande it yn de rjochtbank foardragen fan de folsleine tekst fan de eed of de belofte yn it Frysk, en de Keamer dêroer te ynformearjen; verzoekt de regering voor 1 februari 2023 helderheid te verschaffen over de correcte toepassing van het vijfde lid van artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot het in de rechtbank voordragen van de volledige tekst van de eed of de belofte in het Fries, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten (Dossier 36200-VII)
Motie van de leden Leijten en Dekker-Abdulaziz over onderzoeken in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN DEKKER-ABDULAZIZ Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de samenleving in hoog tempo is gedigitaliseerd en de coronacrisis dit proces verder heeft versneld; constaterende dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot essentiële digitale voorzieningen en middelen; constaterende dat er naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders zijn met onvoldoende digitale basisvaardigheden, zoals het gebruik van berichtendiensten en de basisomgang met een computer, en dat ongeveer 3 miljoen Nederlanders onvoldoende digitale en administratieve vaardigheden hebben, en ruim 5 miljoen volwassen Nederlanders moeite hebben om bewust, kritisch en actief om te gaan met de sociale digitale media en dat ook bestuurders van overheden en bedrijven regelmatig beschikken over onvoldoende vaardigheden; overwegende dat digitale tweedeling dient te worden bestreden en niet verder dient te worden vergroot; verzoekt de regering om een onderzoek te doen in hoeverre de universele dienstverlening van telefoniediensten verbreed kan worden tot internetdiensten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 13 oktober 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een royale vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen van belang is om een goede vervulling van deze ambten blijvend te kunnen waarborgen; constaterende dat de voorgestelde verhoging van de vergoedingen netto gezien te beperkt is; verzoekt de regering in overleg te treden met het Interprovinciaal Overleg (IPO), Statenlidnu en de Unie van Waterschappen over een ruimhartige verhoging van de voorgestelde vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KATHMANN C.S. ...

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks (Dossier 36200-VII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over de middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk verhogen bij invoering van een digitaks Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...