Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van de leden Werner en Van der Laan over het bevorderen van de emancipatie van mensen met beperkingen (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Werner en Van der Laan over het bevorderen van de emancipatie van mensen met beperkingen Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN VAN DER LAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit het rapport Lang niet toegankelijk van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de emancipatie van mensen met beperkingen nog een lange weg te gaan heeft; constaterende dat de inzet van het programma Onbeperkt meedoen! ...

Motie van het lid Gündogan c.s. over verlaging van het aantal te werken uren voor internationale studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Gündogan c.s. over verlaging van het aantal te werken uren voor internationale studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN C.S. ...

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het voorkomen dat gemeenten financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Kwint en Westerveld over het voorkomen dat gemeenten financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een explosieve stijging is in het oprichten en gebruikmaken van aanvullend onderwijs via commerciële onderwijsbureaus; overwegende dat naast scholen ook gemeenten deze onderwijsbureaus kunnen faciliteren om geld te verdienen aan leerlingen; van mening dat het onderwijs geen markt is en commercieel aanvullend onderwijs aan banden moet worden gelegd, ook buiten de schoolmuren; verzoekt de regering afspraken te maken met gemeenten om te voorkomen dat zij financieel of in natura commerciële bijlesbureaus faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en De Hoop over individueel afdwingbare regelingen in cao's om oudere werknemers te behouden (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Westerveld en De Hoop over individueel afdwingbare regelingen in cao's om oudere werknemers te behouden Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 50% tot 60% van de medewerkers in het onderwijs verwacht voor de AOW-leeftijd te stoppen; overwegende dat het juist vanwege het lerarentekort van belang is dat ervaren leraren behouden blijven voor het onderwijs; overwegende dat ervaren leraren een cruciale rol spelen in de begeleiding van jonge docenten; verzoekt het kabinet om bij sociale partners de opdracht neer te leggen om individueel afdwingbare regelingen in cao's op te nemen met als doel het behoud van oudere werknemers, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Westerveld over het garantiefonds door laten lopen tot einde Q3 2022 (t.v.v. 35925-VIII-78) (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Westerveld over het garantiefonds door laten lopen tot einde Q3 2022 (t.v.v. 35925-VIII-78) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 112 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78 Voorgesteld 30 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onmogelijk is om een einddatum op de coronacrisis te plakken; constaterende dat de evenementensector steeds hard geraakt wordt door besluiten die heel snel ingaan; verzoekt de regering zich in te spannen in de verdere uitwerking van steunmaatregelen voor evenementen coulance in te bouwen voor evenementen die getroffen zijn in het weekend dat de nieuwe maatregelen ingingen, en het garantiefonds door te laten lopen tot einde Q2 2022, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het verlengen van de deadline voor de coronacompenstatie tot 31 januari 2022 (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het verlengen van de deadline voor de coronacompenstatie tot 31 januari 2022 Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken behouden (t.v.v. 35925-VIII-91) (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Teunissen c.s. over minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken behouden (t.v.v. 35925-VIII-91) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop over instellingen ondersteunen die een tandartsopleiding in Zeeland willen ontwikkelen (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Bisschop over instellingen ondersteunen die een tandartsopleiding in Zeeland willen ontwikkelen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tandartsentekort in Zeeland nu al groot is en dat de verwachte uitstroom de komende jaren hoger ligt dan in andere regio's; overwegende dat het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen momenteel te beperkt is en dat de locatie van de opleiding een belangrijke factor blijkt bij het tekort in bepaalde regio's; verzoekt de regering instellingen te ondersteunen die een tandartsopleiding in Zeeland willen ontwikkelen en de benodigde middelen voor deze opleiding te reserveren in de begroting voor het jaar 2023, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Strien over het versterken van het Nederlandse medialandschap (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van Strien over het versterken van het Nederlandse medialandschap Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er veel internationale ontwikkelingen zijn die het Nederlandse medialandschap beïnvloeden, zoals big tech en internationale VOD-platforms, en zowel de publieke als de private media onder druk zetten; constaterende dat het Ministerie van OCW zegt te ijveren voor een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod dat toegankelijk blijft voor alle lagen van de bevolking, omdat media in brede zin een prominente rol in onze democratie en cultuur hebben; constaterende dat het Commissariaat voor de Media onder andere bepleit om het gelijke speelveld met de tech- en VOD-spelers te bevorderen; verzoekt de regering op korte termijn in overleg met zowel de publieke als private media-aanbieders te identificeren welke mogelijkheden kunnen worden benut om het Nederlandse medialandschap te versterken, en de Kamer hierover op korte termijn te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over overbruggingssteun voor de culturele en creatieve sector voor de hele winter (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over overbruggingssteun voor de culturele en creatieve sector voor de hele winter Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid De Hoop over elke school eens per vier jaar laten bezoeken door de inspectie (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid De Hoop over elke school eens per vier jaar laten bezoeken door de inspectie Motie begroting financiën Nr. 147 MOTIE VAN HET LID DE HOOP Voorgesteld 27 januari 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie van het Onderwijs een belangrijke rol speelt in het signaleren en oplossen van kwesties omtrent onderwijskwaliteit en sociale veiligheid; overwegende dat het minimaal eens per vier jaar bezoeken van elke school een belangrijk fundament is waarop het toezicht is gebaseerd en essentieel is voor het kunnen constateren van problemen die spelen maar nog niet eerder aan de oppervlakte kwamen; constaterende dat de regel om elke school eens per vier jaar te bezoeken, dreigt te worden afgeschaft in de onderzoekskaders 2021; verzoekt de regering elke school eens per vier jaar te laten bezoeken door de inspectie omwille van het complete overzicht dat het produceert en de signaleringsfunctie van de bezoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Simons c.s. over onderzoek naar verhalen over antikoloniale vrijheidssstrijders en verzetshelden (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Simons c.s. over onderzoek naar verhalen over antikoloniale vrijheidssstrijders en verzetshelden Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs wettelijk verankeren (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs wettelijk verankeren Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden De Hoop en Peters over geen verdere stappen in de voorbereiding op een structuurwijziging voordat de evaluatie in 2022 heeft plaatsgevonden (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden De Hoop en Peters over geen verdere stappen in de voorbereiding op een structuurwijziging voordat de evaluatie in 2022 heeft plaatsgevonden Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN PETERS Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de keuze voor een structuurwijziging met betrekking tot de onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen niet is behandeld in de Kamer; constaterende dat in de begroting OCW 2022 een evaluatie is toegezegd die dient plaats te vinden in 2022; overwegende dat deze voorgenomen evaluatie de kans biedt om nog niet gehoorde belanghebbenden te betrekken en de aannames uit het onderzoek van 2017 opnieuw aan de actualiteit te toetsen; van mening dat mogelijke ingrijpende structuurwijzigingen pas dienen te volgen nadat de resultaten van de evaluatie bekend zijn; verzoekt de regering geen verdere stappen te nemen in de voorbereiding op een structuurwijziging voordat de evaluatie in 2022 heeft plaatsgevonden en de betrokkenen hierin zijn meegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Baarle over verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Van Baarle over verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE Voorgesteld 18 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderadvisering van kinderen met ouders met een lagere sociaaleconomische status en/of een migratieachtergrond een bijdrage levert aan de kansenongelijkheid in het onderwijs; overwegende dat er hulpmiddelen bestaan om docenten bij te staan in hun advisering, zoals de «leidraad onderwijs vanuit hoge verwachtingen» en de «handreiking schooladvisering», en dat er tutorials voor leraren zijn opgesteld; overwegende dat het Ministerie van OCW op dit moment nog beziet of deze activiteiten kunnen worden voortgezet; verzoekt de regering om in de komende periode in te zetten op verdere verspreiding van expertise binnen het onderwijs om onderadvisering tegen te gaan, op verdere verbetering van het kennismateriaal en laagdrempelige vormen van bijscholing voor docenten om onderadvisering tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over universiteitsbestuurders verzoeken om de vrijheid van meningsuiting en wetenschapsbeoefening te waarborgen (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Beertema over universiteitsbestuurders verzoeken om de vrijheid van meningsuiting en wetenschapsbeoefening te waarborgen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 6 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de Minister om de VSNU te wijzen op de gevaren van het beperken en zelfs van de breidel van rationele kritiek die wetenschappers ertoe brengt om, tegen hun eigen inzichten in, te buigen voor het heersende narratief, en daartoe de universiteitsbestuurders indringend te verzoeken de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van wetenschapsbeoefening, veel meer dan nu het geval is, te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wuite over 2% van het geld uit het Europees Herstelfonds besteden aan cultuur (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Wuite over 2% van het geld uit het Europees Herstelfonds besteden aan cultuur Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID WUITE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de culturele en creatieve sector een van de zwaarst getroffen sectoren is door de coronacrisis en dat de Kamer zich heeft uitgesproken om zich in te zetten voor een duurzaam herstel van de sector met de motie-Wuite c.s.; constaterende dat een Europees Herstelfonds is ingesteld om als Unie en lidstaten sterker uit de crisis te komen; constaterende dat in het Europees Parlement een resolutie met brede steun is aangenomen die lidstaten oproept minstens 2% van het Europees Herstelfonds te besteden aan het herstel van de culturele en creatieve sector, en dat tevens een oproep van dezelfde strekking is ondertekend door 110 culturele organisaties en netwerken; overwegende dat een aantal lidstaten, zoals Frankrijk, Oostenrijk en Italië, zich hier inmiddels aan hebben gecommitteerd; spreekt uit 2% van het geld dat Nederland toekomt in het kader van het Europees Herstelfonds toe te kennen aan de culturele en creatieve sector, en dit onder andere in te zetten voor makers en monumenten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het verlengen van de Upstream-regelingen (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het verlengen van de Upstream-regelingen Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de stagevergoeding voor alle mbo'ers aan laten sluiten bij die van de rijksstagiairs (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de stagevergoeding voor alle mbo'ers aan laten sluiten bij die van de rijksstagiairs Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over ertoe oproepen dat financiële steun daadwerkelijk bij zzp'ers en flexwerkers terechtkomt (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over ertoe oproepen dat financiële steun daadwerkelijk bij zzp'ers en flexwerkers terechtkomt Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...