Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

132 resultaten

Motie van de leden Wörsdörfer en Voordewind over plannen gericht op kleinschalige transformatie (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Wörsdörfer en Voordewind over plannen gericht op kleinschalige transformatie Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN WÖRSDÖRFER EN VOORDEWIND Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met name grote jeugdzorginstellingen het financieel zwaar hebben; van mening dat hun omvang en organisatie nog niet altijd aansluiten bij de wens om zorg dichtbij in de regio te organiseren; van mening dat deze instellingen steun nodig hebben om tot een goede transformatie te komen; verzoekt de regering, om samen met gemeenten te bezien hoe concrete plannen gericht op kleinschalige transformatie een plek kunnen krijgen in de te vormen regiovisies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias over meer aandacht voor preventie van ondervoeding bij ouderen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Sazias over meer aandacht voor preventie van ondervoeding bij ouderen Motie begroting financiën Nr. 163 MOTIE VAN HET LID SAZIAS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een op de drie thuiswonende ouderen met thuiszorg ondervoed is; overwegende dat bij ondervoeding van deze doelgroep de wijkverpleging in stelling komt, maar dat wanneer het eenmaal zover is, het voor ouderen langer duurt voordat zij weer op krachten zijn; overwegende dat het wenselijk is om ondervoeding te voorkomen; constaterende dat thuiszorg hier al aanwezig is, maar dat zij zich voornamelijk bezighouden met huishoudelijke taken zoals schoonmaak; overwegende dat voeding net zo belangrijk is als een schoon huis; verzoekt de regering, meer ruimte te maken in het takenpakket van de thuiszorg om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor preventie van ondervoeding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over onderzoek onder zorgmedewerkers om barrières om meer uren te werken weg te nemen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Agema over onderzoek onder zorgmedewerkers om barrières om meer uren te werken weg te nemen Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, onderzoek te doen onder zorgmedewerkers om goed te weten welke barrières er zijn om meer uren te werken en deze weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Esch over in de toelatingsprocedure voor pesticiden standaard verplicht testen op chronische effecten van pesticiden opnemen Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat hormoonverstoring en schade aan het immuunsysteem en het zenuwstelsel door blootstelling aan chemische stoffen bij de ontwikkeling van jonge en ongeboren kinderen kan ontstaan en zich mogelijk pas op latere leeftijd openbaart; constaterende dat in de toelatingsprocedure voor pesticiden niet standaard getest wordt op de chronische effecten op het immuunsysteem, het zenuwstelsel in de ontwikkeling en op hormoonverstoring; verzoekt de regering, op Europees niveau te pleiten voor het standaard verplicht opnemen van deze testen op chronische effecten in de toelatingsprocedure voor pesticiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de wenselijkheid van een minister voor ouderenhuisvesting (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Agema over de wenselijkheid van een minister voor ouderenhuisvesting Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat een Minister voor ouderenhuisvesting wenselijk is om heel snel aan te kunnen vangen met het plannen en bouwen van de honderdduizenden woonplekken voor ouderen die binnen twintig jaar nodig zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Wilders over het invoeren van een voltijdbonus in de zorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Agema en Wilders over het invoeren van een voltijdbonus in de zorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN WILDERS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een voltijdbonus in de zorg in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de jeugdbescherming nog niet op orde acht en een patstelling constateert tussen gemeenten en het Rijk; constaterende dat er nog 800 kinderen zijn met een jeugdbeschermingsmaatregel zonder een vaste jeugdbeschermer; overwegende dat dit de meest kwetsbare kinderen zijn binnen de jeugdzorg en van mening dat zij prioriteit verdienen; overwegende dat het beschermen van kwetsbare kinderen volgens het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind een overheidstaak is; overwegende dat de regering momenteel bezig is met de herziening van de jeugdbeschermingsketen; verzoekt de regering, om met een frisse blik onafhankelijke deskundigen en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming te betrekken bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen, waarbij de bekostiging en de ministeriële aansturing worden meegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Van Meenen over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (t.v.v. 35570-XVI-153) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Van Meenen over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (t.v.v. 35570-XVI-153) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 174 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 153 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ongezonde voeding zorgt voor 8,1% van de ziektelast, jaarlijks 12.900 doden en 6 miljard euro aan zorgkosten; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, een positief effect heeft op de BMI van kinderen en het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen omlaagbrengt; voorts constaterende dat een gezonde schoollunch een positief effect heeft op het leren van kinderen; overwegende dat op jonge leeftijd aangeleerd gezond gedrag helpt dit als volwassene vol te houden; verzoekt de regering, scenario’s uit te werken voor een (gefaseerde) landelijke implementatie van de gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, en de Kamer ten behoeve van de komende formatie te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de uitkomsten van het project regelarme instellingen uitvoeren (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Agema over de uitkomsten van het project regelarme instellingen uitvoeren Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de uitkomsten van het project regelarme instellingen (ERAI) van de plank te pakken en uit te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de administratieve verantwoordingslast in de thuiszorg verminderen door over te gaan op één tarief (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Agema over de administratieve verantwoordingslast in de thuiszorg verminderen door over te gaan op één tarief Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de administratieve verantwoordingslast in de thuiszorg fors te verminderen door over te gaan op één tarief, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over tandheelkundige zorg voor volwassenen in het basispakket (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Van Gerven over tandheelkundige zorg voor volwassenen in het basispakket Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat tandheelkundige zorg voor volwassenen thuishoort in het basispakket van de zorgverzekering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Diertens c.s. over opleidingen tot GLI-coaches onderbrengen bij bestaande sportopleidingen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) (Dossier 35570-XVI)
Nader gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (t.v.v. 35570-XVI-169) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 170 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 120 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland als enige in West-Europa het facultatief protocol van het VN Gehandicaptenverdrag nog niet heeft geratificeerd, verzoekt de regering, voor 17 maart 2021 aan te geven n welke stappen nog genomen moeten worden om tot ratificering over te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over het initiatief van het Vakkundig Zorg Instituut in Rotterdam landelijk uitrollen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Kuzu over het initiatief van het Vakkundig Zorg Instituut in Rotterdam landelijk uitrollen Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ruim de helft van de werknemers in de zorg aangeeft reeds last te hebben van een hoge werkdruk en zichzelf een burn-out in werkt; constaterende dat Vakkundig Zorg Instituut in Rotterdam succesvol mensen omschoolt, traint en inzet als zorgverleners aan hun familieleden, vrienden of buren die een zorgindicatie hebben aan huis; verzoekt de regering, dit initiatief landelijk uit te rollen om het verwachte personeelstekort in de zorg terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over het verbieden van winstuitkering in de jeugdzorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van de leden Van Gerven en Hijink over het verbieden van winstuitkering in de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN HIJINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat geld bestemd voor zorg ook naar de zorg moet gaan; verzoekt de regering, om winstuitkering in de jeugdzorg te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Molen over in alle relevante uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (t.v.v. 35570-XVI-149) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 173 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 149 Voorgesteld 8 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de komende tien jaar het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met 14% zal toenemen als gevolg van de vergrijzing, constaterende dat ondanks het stijgende aantal euthanasiezaken verreweg het grootste deel van de mensen in Nederland overlijdt zónder ingrijpen, overwegende dat er in de Nederlandse samenleving veel onwetendheid is over sterven en artsen soms worstelen met stervensprocessen, omdat patiënten en hun familie soms iets anders vragen dan wat artsen medisch zinvol vinden, verzoekt de regering, in alle relevante uitingen aandacht te (blijven) besteden aan een «gewoon sterfbed» en de mogelijkheden van palliatieve zorg, verzoekt de regering, tevens te bevorderen dat kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog altijd signalen zijn van patiënten met een Wlz-indicatie waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat er 24 uur per dag medisch-generalistische zorg voor hen in de regio beschikbaar is; constaterende dat de NZa over de positionering van medisch-generalistische zorg adviseert dat aanbieders en beroepsgroepen via samenwerkingsafspraken borgen dat de keten voor medisch-generalistische zorg op elkaar aansluit; constaterende dat er onlangs tussen partijen een convenant is gesloten voor medisch-generalistische zorg in de gehandicaptenzorg, die daarmee voor deze groep patiënten is zeker gesteld; van oordeel dat in lijn met het advies van de NZa dergelijke samenwerkingsafspraken ook noodzakelijk en gewenst zijn voor patiënten in de ouderenzorg; verzoekt de regering, in navolging van het gesloten convenant in de gehandicaptenzorg, ook samenwerkingsafspraken te maken met beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen gericht op 24 uursbeschikbaarheid en toegankelijkheid van medisch-generalistische zorg voor patiënten in de ouderenzorg, en de Kamer uiterlijk 1 maart 2021 over de voortgang en het resultaat te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens over extra inspanningen voor de toegang tot zorg voor kwetsbare mensen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Kerstens over extra inspanningen voor de toegang tot zorg voor kwetsbare mensen Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Ombudsman inmiddels diverse malen heeft geconstateerd dat de toegang van zorg voor kwetsbare mensen te wensen overlaat; van mening dat die toegang juist ook voor kwetsbare mensen ontzettend belangrijk is; verzoekt de regering, extra inspanningen te plegen dan wel de huidige inspanningen om die toegang te verbeteren te intensiveren, en de Kamer daarover alsook over de effecten daarvan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens over het voor 1 april 2021 ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN-Gehandicaptenverdrag (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Kerstens over het voor 1 april 2021 ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN-Gehandicaptenverdrag Motie begroting financiën Nr. 148 MOTIE VAN HET LID KERSTENS Voorgesteld 3 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het VN-Gehandicaptenverdrag is geratificeerd en dus moet worden nagekomen; van mening dat de mogelijkheid een klacht in te dienen wanneer de overheid hierbij in gebreke blijft logisch is als implementatie van het VN-Gehandicaptenverdrag serieus wordt genomen; constaterende dat Nederland het enige land in West-Europa is dat daartoe het bij voornoemd verdrag horende Facultatief Protocol nog niet heeft geratificeerd; verzoekt de regering, dat Facultatief Protocol alsnog, en wel voor 1 april 2021, te ratificeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Peters over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Peters over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een kwart van de Nederlandse jeugd niet goed kan lezen en schrijven; van mening dat de oplossing van dit probleem ligt in meer en betere instructie en oefenen en niet in medicaliseren; spreekt uit dat leerproblemen zoals dyslexie in verreweg de meeste gevallen een onderwijsprobleem zijn en geen onderdeel van jeugdzorg zouden moeten zijn; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs loopt en het oorspronkelijke budget hiervoor van gemeenten over te hevelen naar het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...