Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

102 resultaten

Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven (Dossier 35300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor een deugdelijk stelsel van jeugdbescherming zowel een compacte onderzoeksfunctie als een stevige rechterlijke toets vereist is; constaterende dat de jeugdbescherming in Nederland veel schakels kent, terwijl de rechterlijke toets regelmatig beperkt is; verzoekt de regering, met het oog op de door de inspectie wenselijk geachte verkorting van de keten van jeugdbescherming ook te bezien hoe in andere Europese landen het feitenonderzoek en de rechterlijke toets zijn vormgegeven, en de Kamer gelijktijdig met de resultaten van de pilots te informeren over de lessen hieruit voor het Nederlandse stelsel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen (Dossier 35300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SLOOTWEG Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering stevig inzet op het merkbaar verminderen van de regeldruk in de zorg; constaterende dat regeldruk niet alleen wordt veroorzaakt door knelpunten op landelijk niveau, maar ook door overbodige verplichtingen van zorginstellingen zelf; constaterende dat slechts 22% van de medewerkers in de zorg ervaart dat hun werkgever het afgelopen jaar bezig is geweest met het verminderen van de regeldruk; verzoekt de regering, actief te bevorderen dat iedere zorginstelling aan de slag gaat met het verminderen van regeldruk en zorginstellingen hierbij te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kwetsbare jongeren naast hun behandelaars ook terugvallen op hun directe omgeving; overwegende dat mensen in de directe omgeving niet altijd weten hoe zij jongeren het best kunnen ondersteunen; constaterende dat mensen in de directe omgeving hun rol beter kunnen vervullen en beter kunnen bijdragen aan herstel als zij beschikken over de juiste kennis en middelen; verzoekt de regering, met gemeenten afspraken te maken over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders van jongeren met een psychische en/of chronische aandoening; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet over bevordering van kennisdeling (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Ellemeet over bevordering van kennisdeling Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er steeds minder apothekers zijn die zelf nog medicijnen bereiden vanwege de kosten die gepaard gaan met magistrale bereiding en daarmee de kennis over magistrale bereiding afneemt; overwegende dat magistrale bereiding essentieel is om gepersonaliseerde medicijnen te kunnen maken, tijdelijke tekorten op te vangen en te verschaffen als alternatief voor (extreem) dure medicijnen van de farmaceutische industrie zonder financieel arrangement; roept de regering op, om in overleg met apothekers en zorgverzekeraars te onderzoeken hoe op de volgende drie thema's kennisdeling het best bevorderd kan worden: • juridische kennis; • vakinhoudelijke kennis over bereiding; • bedrijfseconomisch verantwoord magistraal bereiden, en vraagt de Minister de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Hijink over het regionaal organiseren van specialistische jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID HIJINK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de specialistische en intensieve jeugdzorg te maken hebben met lange wachtlijsten en onnodige plaatsingen in de gesloten jeugdzorg, en jeugdigen vaak verplaatst worden van de ene naar de andere locatie; van mening dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet heeft geleid tot betere zorg, maar tot minder zorg, langere wachtlijsten, meer bureaucratie en een hogere werkdruk voor jeugdzorgverleners; spreekt uit dat landelijke regie op de specialistische jeugdzorg leidt tot meer zekerheid en continuïteit van zorg; verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering regionaal georganiseerd kunnen worden onder regie van en met financiering door het Rijk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148) (Dossier 35300-XVI)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 149 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 148 Voorgesteld 17 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de zorgprofessional hard werkt om mensen beter te maken, maar dat het proces ook klimaatverandering en milieuvervuiling met zich mee brengt, en dit wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte leidt, overwegende dat de zorgsector verantwoordelijk is voor tenminste 7% van de CO2 uitstoot in Nederland en veel afval produceert, constaterende dat de initiatieven in de zorgsector om de CO2-footprint terug te dringen en het verminderen van afval nog een intensivering kunnen gebruiken, van mening dat ook de zorgsector een belangrijke bijdrage wil, kan én moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, van mening dat ook bij het verduurzamen van de zorgsector de kwaliteit van zorg altijd doorslaggevend is, verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector en de inzet van subsidieregelingen daarbij en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg Motie begroting financiën Nr. 112 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van Esch over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Van Esch over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat patiënten met Q-koorts chronische langetermijngevolgen ondervinden; constaterende dat Q-support vooralsnog op 1 mei 2021 op zal houden te bestaan; overwegende dat er vanuit patiënten en zorgverleners behoefte is aan een centraal punt voor laagdrempelig overleg, informatie en doorverwijzing, waarbij patiëntenzorg, onderzoek en scholing verbonden worden; verzoekt de regering, met een plan te komen hoe de ondersteuning voor patiënten na 1 mei 2021 geborgd blijft en betere samenwerking kan worden gefaciliteerd, in de vorm van een centraal expertisecentrum en in samenwerking met in ieder geval patiëntenorganisaties, huisartsen en gespecialiseerde umc's, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ploumen over opnemen van anticonceptie in het basispakket (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Ploumen over opnemen van anticonceptie in het basispakket Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedere vrouw toegang moet hebben tot optimale anticonceptie; van mening dat de keuze voor optimale anticonceptie niet bepaald mag worden door financiële overwegingen; verzoekt de regering, anticonceptie op te nemen in het basispakket, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema c.s. over één tarief in de verpleeghuiszorg in plaats van de zorgzwaartefinanciering (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Agema c.s. over één tarief in de verpleeghuiszorg in plaats van de zorgzwaartefinanciering Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101) (Dossier 35300-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 119 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Diertens en Westerveld over het opnemen van ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen (t.v.v. 35300-XVI-138) (Dossier 35300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Diertens en Westerveld over het opnemen van ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen (t.v.v. 35300-XVI-138) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138 Voorgesteld 3 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de diversiteit in bondsbesturen, waaronder het aandeel vrouwen, achterblijft en ondanks beleidsinzet nauwelijks toeneemt, overwegende dat de Code goed sportbestuur nu wordt herzien, met daarbij ook als doel om diversiteit in de sport te stimuleren, en jaarlijks zal worden gemonitord, verzoekt de regering, om met de bondsbesturen in gesprek te gaan over het opnemen van een ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen in de Code goed sportbestuur, verzoekt de regering, de effecten van de vernieuwde Code goed sportbestuur nauwlettend te volgen en indien het aandeel vrouwen bij sportbesturen nog steeds achterblijft opties te verkennen om de ambities zoals geformuleerd in de vernieuwde Code goed sportbestuur te bekrachtigen door deze bijvoorbeeld op te nemen in de subsidievoorwaarden voor sportbonden, en gaat over tot de orde van de dag, Diertens Westerveld ...

Motie van het lid Van den Berg over één nationaal spoednummer (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Van den Berg over één nationaal spoednummer Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG Voorgesteld 31 oktober 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan één spoednummer waar men terecht kan voor een acute zorgvraag waar niet direct ambulancezorg voor nodig is; overwegende dat bij een dergelijke lijn een deskundige kan doorvragen naar de soort hulp die men nodig heeft en kan zien wie in de buurt of regio deze zorg kan geven en snel beschikbaar is; overwegende dat dergelijke spoednummers al bestaan in onder andere Denemarken, Zweden en Wales en dat de ervaringen daar positief zijn; overwegende dat de Minister heeft aangegeven bij de houtskoolschets acute zorg te bekijken of er een vorm van zorgcoördinatie kan komen; verzoekt de regering, in de houtskoolschets acute zorg de mogelijkheid van het instellen van één nationaal spoednummer voor onder andere huisartsenzorg, wijkverpleging en ggz te onderzoeken, en de Kamer daarover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Agema c.s. over een voltijdbonus van 5% per kwartaal Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S. ...

Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord (Dossier 35300-XVI)
Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het Nationaal Sportakkoord het voornemen is opgenomen tot lokale en regionale sportakkoorden te komen; overwegende dat sport ook bijdraagt aan ambities van het Preventieakkoord, namelijk gezondheid, preventie en tegengaan van eenzaamheid; constaterende dat de Achterhoek een experimenteerstatus heeft gekregen en op 27 juni een sportakkoord Achterhoek in Beweging heeft afgesloten, waarbij een groot aantal partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn aangesloten; constaterende dat het succes van de uitvoering hiervan afhankelijk is van de betrokkenheid van mensen zelf en niet «van bovenaf» opgelegd kan worden; verzoekt de regering, een experiment in de Achterhoek te starten waarbij verenigingen ondersteuning kunnen aanvragen bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord, waarbij ingezet wordt op preventie, gezondheid en tegengaan van eenzaamheid, verzoekt de regering tevens, de Kamer over de tussenevaluatie begin 2021 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over het onderzoek van het Zorginstituut naar vergoeding van FGM en CGM (Dossier 35300-XVI)
Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over het onderzoek van het Zorginstituut naar vergoeding van FGM en CGM Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Diertens over een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren (Dossier 35300-XVI)
Motie van de leden Bergkamp en Diertens over een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet zich met het actieprogramma actief inzet voor het terugdringen van knelpunten voor zwerfjongeren; overwegende dat onderzoek laat zien dat jeugdhulpverleners de vraagstukken en problemen van dak- en thuisloze lhbti-jongeren vaak onvoldoende in beeld hebben; verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, Jeugdzorg Nederland en de opvang, waaronder het Leger des Heils, om te komen tot een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren, en de Kamer hier medio 2020 over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...