Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

145 resultaten

Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er minimaal 83.000 mensen zijn met een onderwijsbevoegdheid, die niet in het onderwijs werken; overwegende dat twee derde van deze «stille reserve» heeft aangegeven dat ze overwegen terug te keren; overwegende dat een deel hiervan het een te grote stap vindt om hun huidige baan op te zeggen, mocht de overstap tegenvallen; constaterende dat het onderwijs kampt met een acuut lerarentekort; verzoekt de regering, te bezien of ze afspraken kan maken met sociale partners over een terugkeergarantie voor ambtenaren met een bevoegdheid die in het onderwijs willen werken; verzoekt de regering tevens, om met werkgevers in het bedrijfsleven het gesprek te voeren met als doel een terugkeergarantie voor werknemers met een bevoegdheid die in het onderwijs willen werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 89 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 79 Voorgesteld 12 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het primair onderwijs 85% van de leerkrachten vrouw is en slechts 15% man; overwegende dat een evenwichtigere man-vrouwverhouding in het primair onderwijs een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen; verzoekt de regering, om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen Motie begroting financiën Nr. 199 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over altijd een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen (t.v.v. 35300-VIII-199) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 204 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs Motie begroting financiën Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 10 september 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er vroegtijdige uitputting is ontstaan op de lerarenbeurs, waardoor de aanvraag van 2.400 leraren niet gehonoreerd kon worden; overwegende dat deze uitputting is ontstaan, ondanks het feit dat de Kamer zowel bij de begrotingsbehandeling vorig jaar, als bij navraag eerder dit jaar geïnformeerd werd dat er voldoende middelen waren om de aanvragen voor de lerarenbeurs te kunnen honoreren; overwegende dat leraren, scholen en opleiders nu gedupeerd zijn omdat het opleidingstraject niet door kan gaan en de vervanging niet nodig blijkt; verzoekt de regering, voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen alsnog toe te kennen en de 2.400 afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren wordt gehaald, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de mogelijkheid om mondelinge examens in het vso af laten nemen door de eigen docent Motie begroting financiën Nr. 167 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over herkansingsmogelijkheden voor certificaten in het vso Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat naast racisme ook homofobie en antisemitisme regelmatig voorkomen bij voetbal; overwegende dat het bewustzijn bij voetbalclubs kan worden vergroot bijvoorbeeld door cursussen zoals die van de John Blankenstein Foundation; van mening dat een wedstrijd net als bij racisme ook bij antisemitisme en homofobie sneller moet worden stilgelegd; verzoekt de regering, bij de aanpak van racisme ook te kijken naar mogelijkheden om homofobie en antisemitisme te bestrijden en daarbij preventie door middel van cursussen en voorlichting expliciet onderdeel te maken van de aanpak, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Sazias over het heroverwegen van het voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID SAZIAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel ouderen voor hun informatievoorziening afhankelijk zijn van de zogenaamde traditionele media, zoals televisie; overwegende dat jongeren veel gebruikmaken van sociale media, waar geen reclameverbod geldt, en via die media blootgesteld worden aan vele reclame-uitingen; overwegende dat veel van de reclamegelden op sociale media verdwijnt naar het buitenland via Facebook en Google; overwegende dat een reclameverbod zijn doel voorbijschiet en nadelige effecten heeft voor de inkomsten van de publieke omroep; verzoekt de regering, om haar voornemen om alle reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep te verbieden, te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van Raan over een halfjaar collegegeld terugbetalen aan studenten ter compensatie (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van Raan over een halfjaar collegegeld terugbetalen aan studenten ter compensatie Motie begroting financiën Nr. 166 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 april 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een aantal studenten studievertraging oploopt als gevolg van de coronacrisis; overwegende dat bijbanen van studenten mogelijk stil komen te liggen en als gevolg hiervan studenten in financiële moeilijkheden komen; verzoekt het kabinet, om een halfjaar collegegeld aan studenten terug te betalen ter compensatie en de rekening hiervan niet bij instellingen te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over aanpassen van de regelgeving voor de studievoucher Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over duidelijke communicatie over de vervallen mondkapjesverplichting in het leerlingenvervoer (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Westerveld over duidelijke communicatie over de vervallen mondkapjesverplichting in het leerlingenvervoer Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 30 juni 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse ouders en de Minister van Gehandicaptenzaken aangeven dat kinderen die vanwege hun beperking geen mondkapje kunnen dragen, de afgelopen weken zijn geweigerd door vervoerders; constaterende dat kinderen met een beperking hierdoor niet naar school kunnen en verder uitgesloten worden van de samenleving en dit in strijd is met het VN-verdrag Handicap; constaterende dat vanaf 1 juli de eis om mondkapjes te dragen in het leerlingenvervoer verdwijnt, maar in het reguliere openbaar vervoer wordt gehandhaafd; overwegende dat dit voor onduidelijkheid kan zorgen onder vervoerders; verzoekt de regering om duidelijk naar de vervoerssector te communiceren dat leerlingen in het leerlingenvervoer vanaf 1 juli geen mondkapje meer hoeven te dragen en dus niet geweigerd kunnen worden; verzoekt de regering tevens, er ook op toe te zien dat er voldoende beschermingsmiddelen en -materialen zijn voor bestuurders en begeleiders in het leerlingenvervoer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over extra structurele investeringen in het onderwijs (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Van Raan over extra structurele investeringen in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 173 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 29 april 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende het lerarentekort; constaterende de extra belasting van het onderwijsveld als gevolg van de coronacrisis; verzoekt de regering, om met extra structurele investeringen te komen in het onderwijs, waarin het zo snel mogelijk verminderen van de werkdruk, het vergroten van de ontwikkelmogelijkheden en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden centraal staan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kops c.s. over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kops c.s. over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KOPS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Rog over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten (t.v.v. 35300-VIII-168) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Rog over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten (t.v.v. 35300-VIII-168) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168 Voorgesteld 7 mei 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eindexamenleerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs vanaf 16 maart onderwijs op afstand volgen; overwegende dat ook voor deze leerlingen geldt dat er onvoldoende kan worden geborgd dat ze op een goede manier worden voorbereid op het examen, zeker gezien de onzekere en spannende situatie; overwegende dat alle andere examenleerlingen in het voortgezet onderwijs hun diploma verkrijgen op basis van eigen schoolresultaten; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat eindexamenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs op basis van tot nu toe behaalde, of eventueel nog te behalen eigen schoolresultaten, het diploma kunnen verkrijgen, waarbij leraren en scholen maximaal worden ondersteund om maatwerk te bieden door bijvoorbeeld reeds erkend examenmateriaal beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld 25 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er meerdere instanties voor de klachten- en geschillenafhandeling in het onderwijs zijn; overwegende dat dit verwarring oplevert in het onderwijs en bij betrokkenen en ervoor zorgt dat er geen duidelijk landelijk beeld is van de klachten en geschillen in het onderwijs; verzoekt de regering, alle klachten- en geschillenafhandeling te beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kops en Beertema over politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Kops en Beertema over politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN KOPS EN BEERTEMA Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het de belangrijkste taak van het onderwijs is om kennis over te dragen, talenten te ontwikkelen, te verheffen en leerlingen en studenten op te leiden tot kritische burgers die onafhankelijk en zelfstandig afwegingen maken; van mening dat het uiten van welke politieke voorkeur dan ook haaks staat op de neutraliteit van het leraarschap; verzoekt de regering, om politieke neutraliteit als component binnen lerarenopleidingen toe te voegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen (Dossier 35300-VIII)
Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN WIERSMA EN VAN DEN HUL Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat flexstuderen middels een systeem van betalen per studiepunt, een bestuursjaar doen, ondernemen of een andere extracurriculaire activiteit verrichten stimuleert en beter faciliteert; overwegende dat flexstuderen studenten die wegens chronische ziekte of een andere overmachtsituatie langer over hun studie doen, een financieel voordeel kan bieden, omdat zij betalen per behaalde studiepunt; constaterende dat studentenorganisaties graag meer mogelijkheden zien om per studiepunt te betalen; constaterende dat momenteel geen nieuwe instellingen tot de pilot kunnen worden toegelaten en er slechts een zeer beperkt aantal instellingen meedoet; verzoekt de regering, om een extra moment mogelijk te maken om meer instellingen tot de pilot toe te laten treden alsmede een klemmend beroep te doen op instellingen om deze kans te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (Dossier 35300-VIII)
Motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 7 november 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer toeneemt en dat ondertussen sprake is van forse wachtlijsten; constaterende dat het stichten van nieuwe scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs praktisch onmogelijk is gemaakt; van mening dat het speciaal onderwijs voor een specifieke groep leerlingen met een zorg- of ondersteuningsvraag een uitstekende plek is om passend onderwijs te genieten; verzoekt de regering, de huidige wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weg te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) (Dossier 35300-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...