Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN KUIK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-scholen met het ondertekenen van de Burgerschapsagenda dit onderwijs naar een hoger plan willen tillen en voorzien is dat de tussenevaluatie eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd; overwegende dat in de Staat van het Onderwijs wordt gesteld dat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo sterk docentafhankelijk is en de hoogte van het resultaat niet meetelt in de diplomabeslissing, waardoor volgens de inspectie er geen zicht is op de kwaliteit van de burgerschapscompetenties waarmee mbo-studenten de opleiding verlaten; verzoekt de regering, om de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) te betrekken bij de evaluatie die eind 2019 naar de Kamer komt; verzoekt de regering tevens, daarbij te beschouwen of het wenselijk is nadere afspraken te maken over eindtermen, bevoegdheid van docenten en minimale urennormen voor het uitvoeren van de burgerschapsopdracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen Motie begroting financiën Nr. 222 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolbesturen alleen bezwaar kunnen maken tegen het oordeel «zeer zwak» onderwijs in het inspectierapport, maar niet tegen het oordeel «onvoldoende»; voorts constaterende dat bij een significant aantal scholen na de bezwaarprocedure het inspectieoordeel «zeer zwak» alsnog naar boven wordt bijgesteld; overwegende dat de inspectie niet gemotiveerd hoeft aan te geven waarom zij de zienswijze van het schoolbestuur op het inspectierapport niet overneemt, waardoor scholen nadeel kunnen ondervinden indien zij het oordeel «onvoldoende» krijgen; verzoekt het kabinet, de mogelijkheden te onderzoeken hoe de schoolbesturen in rechte kunnen opkomen tegen een ander oordeel dan «zeer zwak» en daarbij mee te nemen op welke wijze de inspectie gemotiveerd dient te reageren op de zienswijze van het schoolbestuur, en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift docenten bevoegd lesgeven in het mbo; constaterende dat met deze bevoegdheid docenten in het vmbo geen les mogen geven en dit voor beroepsgerichte vakken waar te weinig leraren voor zijn, een probleem is; constaterende dat er een verkenning gaande is naar het bevoegdhedenstelsel; verzoekt de regering, om bij deze verkenning naar het bevoegdhedenstelsel expliciet te onderzoeken hoe de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast kan worden zodat docenten die hun bevoegdheid in een beroepsgericht vak middels een pedagogisch-didactisch getuigschrift behaald hebben, ook in het vmbo voor hetzelfde vak les kunnen geven; verzoekt de regering tevens, hier in het voorjaar van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het LerarenOntwikkelFonds (LOF) zich heeft bewezen als een waardevol laboratorium, van, voor en door leraren met impact op het gebied van onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en innovatie; constaterende dat de subsidieregeling voor LOF na 2019 onzeker is, terwijl er sprake is van breed draagvlak en slechts 60% van de LOF-subsidieaanvragen gehonoreerd kan worden; voorts constaterende dat er voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 2,945 miljoen euro is opgenomen in de begroting van OCW ten behoeve van de Onderwijscoöperatie, terwijl deze ontmanteld wordt, behoudens de verantwoordelijkheid voor het lerarenregister; verzoekt de regering, het deel van het budget dat begroot is voor de Onderwijscoöperatie, maar dat daar niet meer voor wordt ingezet, beschikbaar te stellen voor LOF, en de Kamer over de hoogte van dat bedrag alsmede over de uitwerking daarvan voor het zomerreces van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) (Dossier 35000-VIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als mogelijkheid bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-147) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 148 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147 Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd; verzoekt de regering de mogelijkheid te bieden dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie van het bestuursakkoord blijkt dat niet goed is vast te stellen of doelen worden gehaald; overwegende dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen het beste worden bereikt met goede leraren voor de klas; constaterende dat er op dit moment te grote verschillen tussen salaris- en loopbaanperspectieven in verschillende onderwijssectoren zijn; overwegende dat in 2020 het bestuursakkoord afloopt en de prestatieboxmiddelen structureel staan ingeboekt op de OCW-begroting; verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox p.o. per 2020 aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog over een kwalitatief onderzoek naar zijinstroom (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over een kwalitatief onderzoek naar zijinstroom Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Wet op het onderwijstoezicht (hierna: WOT) de wettelijke bepalingen staan waaraan de inspectie moet voldoen; constaterende dat de Minister van Onderwijs ook taken bij de inspectie belegd heeft die niet in de WOT staan, bijvoorbeeld het toezicht op zijinstroom in het beroep; constaterende dat de populariteit van zijinstroom vanwege het lerarentekort enorm aan het toenemen is en de inspectie in 2015 voor het laatst een kwalitatief onderzoek heeft gedaan naar zijinstroom in beroep; verzoekt de regering, de inspectie in 2019 een kwalitatief onderzoek te laten doen naar zijinstroom in beroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen Motie begroting financiën Nr. 180 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties Motie begroting financiën Nr. 181 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een respectvolle samenleving zonder vormen van intolerantie en onverdraagzaamheid zoals antisemitisme, islamofobie, homofobie en radicalisering permanent onderhoud en vernieuwing vergt; overwegende dat tal van organisaties, zoals de Respect Education Foundation (de coördinator van de Week van Respect), het Nationaal Comité 4 en 5 mei en MasterPeace educatief lesmateriaal ontwikkelen en voornemens zijn om hun aanbod te bundelen en af te stemmen in een RespectPact, zodat scholen en docenten op basis van hun behoefte laagdrempelig gebruik kunnen maken van het beschikbare educatieve lesmateriaal; verzoekt de regering, om in het kader van de burgerschapsopdracht van het onderwijs het RespectPact te ondersteunen en rijksbreed aandacht te vragen voor de Week van Respect, zodat daarmee een gebundeld en blijvend aanbod meer scholen, docenten en scholieren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bereikt en de impact vergroot, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als uitgangspunt hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-144) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als uitgangspunt hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-144) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 144 Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd; verzoekt de regering als uitgangspunt te hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Bisschop over door het bevoegd gezag laten bepalen wie als gesprekspartner optreedt Motie begroting financiën Nr. 144 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP Voorgesteld 5 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt; verzoekt de regering, als uitgangspunt in het inspectietoezicht actief uit te dragen dat het aan het bevoegd gezag is om te bepalen wie als gesprekspartners optreden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...