Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

37 resultaten

Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aan de ene kant nepnieuws en gratis content toeneemt, terwijl aan de andere kant kwalitatieve onderzoeksjournalistiek steeds verder onder druk staat; verzoekt de regering, naast de intensivering voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij de Voorjaarsnota te komen tot een verhoging van de huidige fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van alle veroordeelden voor geweld achter de voordeur 83% man is, tegenover 7% vrouwen; overwegende dat gemeenten en hun wijkteams vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij de signalering en bestrijding van geweld achter de voordeur, maar dat de daar aanwezige kennis zich vaak beperkt tot nazorg; van mening dat de emancipatie van vrouwen niet zonder de emancipatie van mannen gaat; verzoekt de regering, een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen op basis waarvan zij een preventieve aanpak gericht op jonge mannen kunnen maken om seksueel en ander geweld jegens vrouwen te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het gegeven dat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om noodzakelijke bijles voor hun kind te betalen maar andere ouders niet, een bron is van kansenongelijkheid in ons onderwijs; van oordeel dat de eigen school bijles zou moeten kunnen aanbieden als een leerling bij een vak waar hij of zij moeite mee heeft, moet worden bijgespijkerd; verzoekt de regering, om te verkennen wat er nodig zou zijn om op termijn elke school voor funderend onderwijs een bijlesbudget te verstrekken, opdat elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft zeker kan zijn van bijlesfaciliteiten op de eigen school, zodra dit nodig is voor de voortgang in de schoolloopbaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ongelijkheid tussen arm en rijk in het onderwijs steeds verder toeneemt; constaterende dat lente- en zomerscholen belangrijk zijn voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs; constaterende dat de subsidie van 9 miljoen euro voor de pilots lente- en zomerscholen vanaf 2020 via de prestatiebox of lumpsum aan scholen zal worden verstrekt in plaats van via een subsidieregeling, waardoor schoolbesturen niet langer verplicht zijn om geld hieraan uit te geven; verzoekt de regering, de subsidie van 9 miljoen euro niet toe te voegen aan de prestatiebox of lumpsum vanaf 2020, maar in de huidige vorm voort te laten bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen; overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak; overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het lerarentekort het hardst voelbaar is op scholen met veel achterstandsleerlingen; overwegende dat juist op deze scholen kleinere klassen en goede en bevoegde leraren extra hard nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen; verzoekt de regering, een begin te maken met kleinere klassen op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen en hiervoor de noodzakelijke middelen vrij te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar journalisten door diezelfde vrijheid van meningsuiting worden bedreigd; overwegende dat de omvang van online haatzaaien op de socialemediaplatforms van de publieke omroep onbekend is alsmede wie verantwoordelijk is voor het modereren van reacties; overwegende dat enkele omringende landen wettelijke maatregelen treffen tegen online haatzaaien; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de publieke omroep hoe zij maatregelen kunnen treffen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan zonder dat het de vrijheid van meningsuiting aantast, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over een onderzoek naar de toenemende clustering van mediamacht Motie begroting financiën Nr. 129 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Talpa inmiddels beschikking heeft over persoonsgegevens van 7,5 miljoen Nederlanders; constaterende dat de Autoriteit Persoonsgegevens hier reeds vraagtekens bij plaatste; van mening dat de macht van grote mediabedrijven zo steeds meer toeneemt en dat dit onwenselijke consequenties heeft; verzoekt dit kabinet, onderzoek te doen naar de toenemende clustering van mediamacht en de nadelige gevolgen hiervan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...