Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat (zeer) kleine opleidingen voor universiteiten en hogescholen niet rendabel zijn er daarom geen financiële prikkel bestaat om ze in stand te houden; constaterende dat kleine opleidingen echter een groot belang kunnen hebben: doordat zij uniek zijn in Nederland, en/of een bijzondere wetenschappelijke, economische of culturele waarde hebben; constaterende dat de afgelopen jaren een aantal unieke kleine opleidingen is verdwenen, zoals bijvoorbeeld Portugees, ondanks het feit dat Portugeessprekend Brazilië de achtste economie van de wereld is; constaterende dat er in de jaren negentig een apart kleine letterenfonds bestond dat echter is opgegaan in de lumpsumfinanciering; verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een beperkt fonds apart van de lumpsum voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen met een unieke waarde in het gehele hoger onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de uitspraak van de Minister: «Onderzoek laat zien dat eerstegeneratiestudenten in de eerste 100 dagen van hun studie veel aanpassingsproblemen ondervinden. ...

Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de VSNU in september heeft voorgesteld om binnen het onderzoeksbudget 100 miljoen te verschuiven van de tweede pijler naar de eerste pijler; overwegende dat uit zowel onderzoeken, actiegroepen als individuele verhalen van onderzoekers blijkt dat de werkdruk op universiteiten als zeer hoog wordt ervaren en dat een van de oorzaken hiervan het binnenhalen van financiering is; verzoekt de regering, voor de begroting van 2020 met een voorstel te komen voor verschuiving van de middelen van de tweede geldstroom naar de eerste om universitaire medewerkers te verlichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Futselaar en Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister een adviescommissie financiering hoger onderwijs heeft ingesteld onder voorzitterschap van de heer Van Rijn; constaterende dat de commissie wel leden bevat die recente banden hadden of hebben met hogescholen en universiteiten, maar dat dit niet geldt voor studentenorganisaties; van mening dat studenten bij uitstek een belang hebben in het eindadvies van de commissie-Van Rijn; verzoekt de regering, op voorspraak van studentenorganisaties LSVb en ISO te komen tot een aanvullend lid van de commissie-Van Rijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (t.v.v. 35000-VIII-58) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (t.v.v. 35000-VIII-58) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden, constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en er ook geen enkele aanleiding is aan te nemen dat de betrokken onderwijsinstellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen van mening dat onderwijsinstellingen niet zelf investeerders in huisvesting hoeven te worden, maar voor een wettelijke verplichting rond huisvesting afspraken met partners of investeerders kunnen maken, verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten (zonder dit ten koste laten gaan van de huisvesting voor Nederlandse studenten), bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instelling gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Miljoenennota naast de van het vorige kabinet geërfde doelmatigheidskorting ook weer een extra korting op de lumpsum bevatte; constaterende dat de Miljoenennota verder stelt dat een aanvullend tekort op de onderwijsbegroting van 114 miljoen in 2020 oplopend naar 160 miljoen in 2022 bij de Voorjaarsnota moet worden ingevuld; constaterende dat er in het onderwijs op alle niveaus nauwelijks tot geen ruimte is voor verdere bezuinigingen zonder verlies van onderwijskwaliteit; verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor het invullen van het tekort dat het onderwijs buiten schot houdt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Futselaar over de term "studievoorschot" Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na het afschaffen van de basisbeurs de Minister de term studievoorschot heeft geïntroduceerd; constaterende dat met deze term onder andere voor studenten niet duidelijk is dat het om een lening gaat; overwegende dat studenten baat hebben bij tijdige en volledige informatie om verstandige keuzes te kunnen maken bij het aangaan van een studielening; verzoekt de regering, om de term studievoorschot vanaf heden in geen enkele communicatieuiting meer te gebruiken (dit gaat dan in ieder geval over de websites van DUO en het ministerie en publieke uitingen als brieven naar de Kamer); verzoekt de regering tevens, om de informatievoorziening voor studenten die (starten met) lenen op de website van DUO te verbeteren waaronder het opnemen van een banner «geld lenen kost geld», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden; constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de betrokken instellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd; van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten, bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instellingen gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...