Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Azarkan en Kwint over een actieplan ter vermindering van de kansenongelijkheid in het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN DE LEDEN AZARKAN EN KWINT Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Onderwijsraad de kansenongelijkheid in het onderwijs samenvat in de volgende notendop: • segregatie op basis van opleiding en inkomen van ouders neemt toe; • kinderen met verschillende sociale achtergronden komen elkaar steeds minder vaak tegen, hetgeen de sociale samenhang ondermijnt; • de vroege selectie op 12-jarige leeftijd is nadelig voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus; • kinderen uit lager opgeleide gezinnen worden bij een gelijk prestatieniveau vaker naar vmbo verwezen en kinderen met hoger opgeleide ouders vaker naar havo en vwo; • er zijn minder brede middelbare scholen, waardoor de kans om later door te stromen naar een hoger niveau kleiner is; verzoekt de regering, mede op basis van bovenstaande punten, te komen met een actieplan over de wijze waarop de kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden verminderd, zodat we het beste halen uit alle Nederlandse kinderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is; • als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van autochtone leerlingen met een vergelijkbaar prestatieniveau; • schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat; overwegende dat: • de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt; • goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de KNVB en de sportwereld alarm slaan omdat jongeren gemiddeld ruim tien uur per dag zitten en onvoldoende bewegen, hetgeen niet goed is voor hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling; constaterende dat de KNVB concrete voorstellen doet: • minimaal twee uur lichamelijke opvoeding door een vakleerkracht of bevoegde leerkracht; • monitoren motorische ontwikkeling van alle kinderen; • aandacht voor bewegen in pauzes en andere lesuren, bijvoorbeeld door uitnodigende buitenruimtes, schoolpleinen en klaslokalen; • een naschools beweegaanbod in de schoolomgeving; verzoekt de regering, te bezien of de voorstellen van de KNVB en de sportwereld in haar beleid kan worden meegenomen (voor zover dat nu nog niet het geval is), en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (t.v.v. 35000-VIII-82) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kuzu en Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (t.v.v. 35000-VIII-82) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 82 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is; • als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van leerlingen zonder migratieachtergrond met een vergelijkbaar prestatieniveau; • schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat, overwegende dat: • de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt; • goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering, verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan c.s. over een stagegarantie voor alle leerlingen in het mbo Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN HET LID AZARKAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voornemens is de rentemaatstaf te wijzigen voor studieleningen in het hoger onderwijs en deze te baseren op de tienjaarsrente in plaats van op de vijfjaarsrente; constaterende dat er onder studenten en jongeren, waaronder bij de jongerenbeweging van het CDA, geen draagvlak is voor deze wijziging; constaterende dat de opbrengst van circa 200 miljoen gebruikt wordt om de overheidsfinanciën te verbeteren; verzoekt de regering, het wijzigen van de rentemaatstaf voor leningen in het hoger onderwijs te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kuzu en Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering in 2017 terecht beleid heeft gevoerd om te stimuleren dat 100 extra vrouwelijke hoogleraren werden benoemd en dat dit beleid succes heeft gehad; constaterende dat niet alleen vrouwelijke hoogleraren maar ook hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond ondervertegenwoordigd zijn; verzoekt de regering, het succesvolle beleid voor de benoeming van extra vrouwelijke hoogleraren ook in te zetten om te stimuleren dat er meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Azarkan over het optimaal kunnen ontplooien van talenten voor elk kind (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Azarkan over het optimaal kunnen ontplooien van talenten voor elk kind Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat elk kind, ongeacht herkomst, religie, beroep of opleiding van zijn of haar ouders of de wijk waar het opgroeit, zijn of haar talent optimaal moet kunnen ontplooien en dat elke leerling het niveau onderwijs volgt dat bij hem of haar past; spreekt tevens uit dat bij advisering voor het voortgezet onderwijs subjectieve oordelen en vooroordelen geen rol mogen spelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over kinderen maximale kansen bieden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over kinderen maximale kansen bieden Motie begroting financiën Nr. 153 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...