Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sommige studenten voor een lerarenopleiding hebben gekozen waarmee ze moeizaam een baan in het onderwijs kunnen vinden of behouden; constaterende dat zij als zij voor een tweede lerarenopleiding kiezen het hogere instellingscollegegeld moeten betalen; constaterende dat we vanwege het lerarentekort graag deze mensen willen behouden voor de onderwijssector; constaterende dat met de wetswijziging verlaging wettelijk collegegeld geregeld is dat de halvering ook geldt voor studenten in het kleinschalig en intensief onderwijs en zij een veel hogere korting krijgen dan studenten van een reguliere opleiding; verzoekt de regering, de Wet verlaagd wettelijk collegegeld aan te passen zodat alle studenten hetzelfde bedrag krijgen en de 2,5 miljoen euro die hiermee vrij komt te gebruiken voor een regeling voor mensen die voor een tweede lerarenopleiding kiezen en geen aanspraak kunnen maken op een andere regeling zoals de lerarenbeurs of zijinstroom; verzoekt de regering tevens, hier voor het zomerreces van 2019 de Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat samenwerkingsverbanden heel verschillend omgaan met geïndiceerde hoogbegaafde kinderen; tevens constaterende dat ouders van hoogbegaafde kinderen een extra bijdrage moeten betalen die soms vele honderden euro's bedraagt; overwegende dat het niet uit zou moeten maken waar een hoogbegaafd kind woont of het de juiste ondersteuning kan krijgen; tevens overwegende dat samenwerkingsverbanden niet alleen inzet moeten plegen voor kinderen die moeite hebben om mee te komen, maar ook moeten investeren in kinderen die hoogbegaafd zijn; verzoekt de regering, de samenwerkingsverbanden op te dragen om ook het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het kader van passend onderwijs te bekostigen en te voorkomen dat hier een eigen bijdrage aan ouders voor gevraagd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 228 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220 Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het wenselijk te vinden dat bij de Media Gateway de must-deliververplichting stopt en de must-carryverplichting start; overwegende dat onduidelijkheid bestaat of dit het geval is waardoor de NLPO/lokale omroepen soms dubbele kosten moet betalen; verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over de toetsing van NPO-programma's op publieke waarden Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de NPO zelf over de inhoud van zijn programma's gaat; constaterende dat alle programma's op de publieke omroep worden getoetst of zij volgens de NPO voldoende publieke waarde hebben, maar dat deze informatie nu niet gemakkelijk te vinden is; overwegende dat een publieke omroep deze beschrijving openbaar zou moeten maken zodat alle Nederlanders kunnen zien hoe een programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO; verzoekt de regering, om aan te dringen bij de NPO om bij ieder programma op de publieke omroep openbaar te beschrijven hoe dit programma bijdraagt aan de publieke waarden van de NPO, bijvoorbeeld via een tekst op de website per programma, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling Motie begroting financiën Nr. 193 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen beleid lijkt te zijn voor beter presterende leerlingen in het onderwijs; overwegende dat het onwenselijk is dat beter presterende leerlingen onvoldoende uitgedaagd worden en te weinig mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien; verzoekt de regering, om zo snel als mogelijk met beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wetenschappelijk onderwijs is samengesteld uit de combinatie van twee pijlers, namelijk onderzoek en onderwijs; overwegende dat academische carrièremogelijkheden stoelen op de onderzoekspijler, die gestimuleerd wordt door beurzen en prijzen; overwegende dat ook de onderwijspijler een volwaardig element moet kunnen zijn van een academische carrière; overwegende dat voor uitmuntende onderwijskwaliteiten geen toonaangevende prijzen bestaan; verzoekt de regering, in samenwerking met de VSNU en de KNAW te onderzoeken of en hoe een onderwijsprijs voor academici de onderwijspijler kan stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat bibliotheken van groot belang zijn voor de ontwikkeling van kinderen; overwegende dat het voortbestaan van bibliotheken in kleine gemeenten niet vanzelfsprekend is en onder druk staat; constaterende dat de regering voornemens is om 1 miljoen euro uit te trekken voor het helpen openhouden van bibliotheken in kleine gemeenten; overwegende dat er goede regionale voorbeelden zijn voor het in stand houden van bibliotheken, zoals in de provincie Drenthe; verzoekt de regering, om te onderzoeken of en hoe goede voorbeelden uit de regionale praktijk breder toegepast kunnen worden om het voortbestaan van bibliotheken in verschillende kleine kernen zeker te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen Motie begroting financiën Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN SNELLER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Agentschap Telecom op dit moment handhaaft en boetes uitdeelt op regels van de frequentievergunningen uit 2003 over het aantal secondes gesproken tekst per uur op commerciële radiozenders; overwegende dat de voorwaarden van verschillende FM-kavels inmiddels meer dan vijftien jaar oud zijn en dat het medialandschap sindsdien drastisch is veranderd; overwegende dat deze regels onnodig belemmerend zijn en niet meer passen in het huidig medialandschap; verzoekt de regering om te onderzoeken of de belemmerende voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden en voor de zomer van 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot modernisering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aan de regio's gevraagd is om regioprofielen te ontwikkelen; overwegende dat design één van de profileringspunten is van het regioprofiel BrabantStad; overwegende dat er momenteel nog geen rijksmuseum in Brabant is en er ook nog geen rijksmuseum met de functie design bestaat; van mening dat er voor deze regio een mooie kans ligt om zich verder te profileren op het gebied van design en dat hiervan momenteel ook al goede voorbeelden bestaan, zoals het TextielMuseum, het Design Museum, de Dutch Design Week en de Design Academy; van mening dat een rijksmuseum met de functie design de bestaande instellingen, evenementen en initiatieven zou kunnen versterken; verzoekt de Minister, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de komende basisinfrastructuur ook expliciet te informeren naar de mogelijkheden voor een nationaal museum dat zich bezighoudt met de presentatie van design en designerfgoed, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. ...

Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het de ambitie is van het regeerakkoord om het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur te waarborgen; constaterende dat de Minister voornemens is 1 miljoen ter beschikking te stellen voor volkscultuur en immaterieel erfgoed; verzoekt de regering, om binnen het Fonds voor Cultuurparticipatie een regeling te ontwikkelen ter ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed met daarin meer aandacht voor allerlei soorten immaterieel erfgoed zoals verenigingen, schutterijen en gildes, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nederlands hoger onderwijs wordt gefinancierd door rijksmiddelen, aangevuld met middelen uit de derde geldstroom; constaterende dat de verdeling van deze financiering afhankelijk is van het studenttype; overwegende dat de aangenomen motie-Bruins/Duisenberg oproept om de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen te monitoren en hierover periodiek te rapporteren (Kamerstuk 33 009, nr. 25); overwegende dat de bekostigingssystematiek om de financiering te verdelen over de hogeronderwijsinstellingen voor de zomer van 2019 wordt herzien; overwegende dat de Tweede Kamer nu geen eenduidig overzicht noch inzicht heeft in de feitelijke verdeelratio's tussen de studenttypen en daardoor de verhoudingen niet kan beoordelen; verzoekt de regering, een overzicht te geven van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (onderwijs en onderzoek, eerste en tweede geldstroom) over de verschillende studenttypen, zowel voor de totale studentpopulatie als de ratio per student per jaar voor de jaren 2014 tot en met 2019; verzoekt de regering tevens, dit overzicht compleet te maken met de aanvullingen uit de derde geldstroom, ook over de verschillende studenttypen, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...