Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

48 resultaten

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aan de ene kant nepnieuws en gratis content toeneemt, terwijl aan de andere kant kwalitatieve onderzoeksjournalistiek steeds verder onder druk staat; verzoekt de regering, naast de intensivering voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij de Voorjaarsnota te komen tot een verhoging van de huidige fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is; constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals; constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn; van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet; verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van alle veroordeelden voor geweld achter de voordeur 83% man is, tegenover 7% vrouwen; overwegende dat gemeenten en hun wijkteams vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij de signalering en bestrijding van geweld achter de voordeur, maar dat de daar aanwezige kennis zich vaak beperkt tot nazorg; van mening dat de emancipatie van vrouwen niet zonder de emancipatie van mannen gaat; verzoekt de regering, een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen op basis waarvan zij een preventieve aanpak gericht op jonge mannen kunnen maken om seksueel en ander geweld jegens vrouwen te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een bijlesbudget op elke school voor funderend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het gegeven dat sommige ouders het zich kunnen veroorloven om noodzakelijke bijles voor hun kind te betalen maar andere ouders niet, een bron is van kansenongelijkheid in ons onderwijs; van oordeel dat de eigen school bijles zou moeten kunnen aanbieden als een leerling bij een vak waar hij of zij moeite mee heeft, moet worden bijgespijkerd; verzoekt de regering, om te verkennen wat er nodig zou zijn om op termijn elke school voor funderend onderwijs een bijlesbudget te verstrekken, opdat elk kind dat een steuntje in de rug nodig heeft zeker kan zijn van bijlesfaciliteiten op de eigen school, zodra dit nodig is voor de voortgang in de schoolloopbaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de ongelijkheid tussen arm en rijk in het onderwijs steeds verder toeneemt; constaterende dat lente- en zomerscholen belangrijk zijn voor het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs; constaterende dat de subsidie van 9 miljoen euro voor de pilots lente- en zomerscholen vanaf 2020 via de prestatiebox of lumpsum aan scholen zal worden verstrekt in plaats van via een subsidieregeling, waardoor schoolbesturen niet langer verplicht zijn om geld hieraan uit te geven; verzoekt de regering, de subsidie van 9 miljoen euro niet toe te voegen aan de prestatiebox of lumpsum vanaf 2020, maar in de huidige vorm voort te laten bestaan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over meting van draagvlak voor omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat draagvlak van omroepen wordt gemeten door uit te gaan van ledenaantallen; overwegende dat het voor met name jonge mensen niet vanzelfsprekend is lid te worden van een omroep en daarmee het ledenaantal niet alles zegt over draagvlak; overwegende dat het voor de toekomst van de publieke omroep van belang is dat de wensen van jonge generaties ook worden meegenomen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar verschillende manieren om draagvlak voor omroepen te meten en dit mee te nemen in de nieuwe visie over de publieke omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het invoeren van een heffing conform de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort Motie begroting financiën Nr. 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat iedereen zeker moet zijn van een eerlijke toegankelijkheid van concerten; van mening dat een fysieke beperking er niet toe mag leiden dat je minder mogelijkheden hebt om een concert bij te wonen, bijvoorbeeld door beperkte voorzieningen of gebrek aan speciale kaarten voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplaatsen; constaterende dat de mate waarin er voldoende kaarten te koop zijn voor mensen met een beperking, de toegankelijkheid van voorzieningen en de concertlocatie nogal lijkt te verschillen; verzoekt de regering, in kaart te brengen in hoeverre deze problematiek van toepassing is bij concerten in Nederland, hoe hier een eenduidige oplossing voor gevonden kan worden en hierover ook in gesprek te gaan met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en kaartverkopers en/of concertzalen; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 april a.s. te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het lerarentekort het hardst voelbaar is op scholen met veel achterstandsleerlingen; overwegende dat juist op deze scholen kleinere klassen en goede en bevoegde leraren extra hard nodig zijn om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen; verzoekt de regering, een begin te maken met kleinere klassen op 10% van de scholen met de meeste achterstandsleerlingen en hiervoor de noodzakelijke middelen vrij te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen; constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd; constaterende dat er bijna 1.660 p.o. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over voorstellen over omroepmensen die boven de WNT-norm verdienen Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID ASSCHER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kinderen zeker moeten zijn van de beschikbaarheid van een bibliotheek ter bevordering van de leesvaardigheid, om boeken te lenen en om informatie op te zoeken; constaterende dat de aanwezigheid van goed uitgeruste schoolbibliotheken volgens onderzoek een sterke impuls is voor de leesbevordering van kinderen in het basisonderwijs; constaterende dat het programma van Stichting Lezen en lokale bibliotheken heeft bijgedragen aan bibliotheekvoorzieningen op 45% van de scholen maar dat daarmee 55% nog niet is bereikt; verzoekt de regering, bij de evaluatie van het programma «Tel mee met Taal» in kaart te brengen op welke wijze het bereik onder basisscholen, voor het tot stand brengen van dergelijke schoolbibliotheekvoorzieningen, kan worden vergroot en de Kamer hierover in het voorjaar van 2019 te informeren bij het besluit op het vervolg van «Tel mee met Taal», en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...