Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige toezichtskader niet goed past bij integrale kindcentra, waar juist onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken; constaterende dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang en de onderwijsinspectie op scholen; verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over voornamelijk onaangekondigde bezoeken door de inspectie Motie begroting financiën Nr. 223 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de inspectie een zo reëel mogelijk beeld krijgt van een school; overwegende dat de huidige werkwijze van de inspectie tot extra werkdruk onder leraren leidt; overwegende dat de inspectie met aangekondigde bezoeken geen volledig beeld van de school krijgt; verzoekt de regering, de inspectie in het funderend onderwijs voornamelijk onaangekondigde bezoeken te laten afleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met de Einstein Telescoop fundamenteel onderzoek kan worden gedaan naar zwaartekrachtsgolven en het ontstaan van het universum; overwegende dat er door diverse binnen- en buitenlandse partijen wordt toegewerkt naar een bid om de Einstein Telescoop in het grensgebied van Zuid-Limburg te vestigen en we de mogelijkheid daarvoor nu open willen houden zonder een keuze te maken; overwegende dat de realisatie van een Einstein Telescoop Fieldlab («ET-pathfinder») volgens de impactstudie een goede wetenschappelijke en economische investering is; overwegende dat een Einstein Telescoop Fieldlab bijdraagt aan de ontwikkeling van technologie en competenties die nodig zijn om tot een goede nationale afweging te komen over deelname en locatie van de Einstein Telescoop; verzoekt de regering om, ten laste van het wetenschapsbudget een bijdrage toe te kennen aan de realisatie van het Einstein Telescoop Fieldlab; verzoekt de regering daarnaast om voorbereidingen met de buurlanden te regisseren die bijdragen aan het versterken van het bid en aan een goede afweging van de Nederlandse belangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu Motie begroting financiën Nr. 204 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kansengelijkheid het juist voor de meest kwetsbare kinderen van het grootste belang maakt dat zij op school goed leren lezen, schrijven en rekenen; verzoekt de Minister, vanuit dit perspectief vooraf een beoordelingskader voor curriculum.nu op te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beloning van ensemblemusici erg laag is; constaterende dat het Fonds Podiumkunsten een regeling heeft getroffen om het verdienvermogen van de middelgrote ensembles te vergroten en dat voor deze regeling € 600.000 beschikbaar is gesteld en hiervan nog maar € 100.000 is besteed; constaterende dat daarboven voor deze regeling in 2019 en 2020 elk jaar € 300.000 beschikbaar is; overwegende dat de ensembles voor wie deze regeling in het leven is geroepen, zich daardoor onvoldoende gefaciliteerd weten; verzoekt de regering, het Fonds Podiumkunsten te vragen de regeling aan te passen zodat het budget ter beschikking komt van de ensembles, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN VAN MEENEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het LerarenOntwikkelFonds (LOF) zich heeft bewezen als een waardevol laboratorium, van, voor en door leraren met impact op het gebied van onderwijsvernieuwing, ontwikkeling en innovatie; constaterende dat de subsidieregeling voor LOF na 2019 onzeker is, terwijl er sprake is van breed draagvlak en slechts 60% van de LOF-subsidieaanvragen gehonoreerd kan worden; voorts constaterende dat er voor de jaren 2019 tot en met 2023 een bedrag van 2,945 miljoen euro is opgenomen in de begroting van OCW ten behoeve van de Onderwijscoöperatie, terwijl deze ontmanteld wordt, behoudens de verantwoordelijkheid voor het lerarenregister; verzoekt de regering, het deel van het budget dat begroot is voor de Onderwijscoöperatie, maar dat daar niet meer voor wordt ingezet, beschikbaar te stellen voor LOF, en de Kamer over de hoogte van dat bedrag alsmede over de uitwerking daarvan voor het zomerreces van 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het onderzoeken van de relatie tussen jeugdzorg en passend onderwijs Motie begroting financiën Nr. 203 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat passend onderwijs volgens de inspectie niet goed werkt en de beloftes niet inlost; daarnaast constaterende dat inmiddels maar liefst 425.000 jongeren in jeugdzorg zitten; overwegende dat mogelijk eerder naar diagnose dan naar didactiek gegrepen wordt om bepaalde problemen het hoofd te bieden; verzoekt de Minister, in de evaluatie van passend onderwijs na te gaan of de groei van jeugdzorg een relatie heeft met het niet goed werken van passend onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Bergkamp over het verder vergroten van het bereik van "muziek in de klas" Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen; constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd; constaterende dat er bijna 1.660 p.o. ...

Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 226 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 223 Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de inspectie een zo reëel mogelijk beeld krijgt van een school; overwegende dat de huidige werkwijze van de inspectie tot extra werkdruk onder leraren leidt; overwegende dat de inspectie met aangekondigde bezoeken geen volledig beeld van de school krijgt; verzoekt de regering, de inspectie in het funderend onderwijs meer onaangekondigde bezoeken te laten afleggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de tussenevaluatie van het bestuursakkoord blijkt dat niet goed is vast te stellen of doelen worden gehaald; overwegende dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen het beste worden bereikt met goede leraren voor de klas; constaterende dat er op dit moment te grote verschillen tussen salaris- en loopbaanperspectieven in verschillende onderwijssectoren zijn; overwegende dat in 2020 het bestuursakkoord afloopt en de prestatieboxmiddelen structureel staan ingeboekt op de OCW-begroting; verzoekt de regering, te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox p.o. per 2020 aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 106 Voorgesteld 27 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen, constaterende dat de subsidieregeling «impuls muziekonderwijs» in juni 2018 de laatste tranche heeft gehad en dat daarmee de mogelijkheden voor scholen voor deelname is beëindigd, constaterende dat er bijna 1660 po-scholen hebben deelgenomen en er dus ruimschoots animo bestaat maar dat dit nog maar een kwart van de po-scholen betreft op dit moment, scholen die nu niet meer kunnen inschrijven, verzoekt de regering, door samenwerking met het lokale en provinciale bestuur, te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen meedoen met het initiatief Meer Muziek in de Klas, via een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro voor 2019 en 2020, verzoekt de regering, de Kamer hierover nader te informeren, en gaat over tot de orde van de dag, Asscher Bergkamp ...

Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN SNELLER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Agentschap Telecom op dit moment handhaaft en boetes uitdeelt op regels van de frequentievergunningen uit 2003 over het aantal secondes gesproken tekst per uur op commerciële radiozenders; overwegende dat de voorwaarden van verschillende FM-kavels inmiddels meer dan vijftien jaar oud zijn en dat het medialandschap sindsdien drastisch is veranderd; overwegende dat deze regels onnodig belemmerend zijn en niet meer passen in het huidig medialandschap; verzoekt de regering om te onderzoeken of de belemmerende voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden en voor de zomer van 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot modernisering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een bloeiende culturele sector gebaat is bij goede ondersteunende functies zoals onderzoek, archivering en digitalisering; verzoekt de regering, de ondersteunende functies mee te nemen in de adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aan de regio's gevraagd is om regioprofielen te ontwikkelen; overwegende dat design één van de profileringspunten is van het regioprofiel BrabantStad; overwegende dat er momenteel nog geen rijksmuseum in Brabant is en er ook nog geen rijksmuseum met de functie design bestaat; van mening dat er voor deze regio een mooie kans ligt om zich verder te profileren op het gebied van design en dat hiervan momenteel ook al goede voorbeelden bestaan, zoals het TextielMuseum, het Design Museum, de Dutch Design Week en de Design Academy; van mening dat een rijksmuseum met de functie design de bestaande instellingen, evenementen en initiatieven zou kunnen versterken; verzoekt de Minister, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de komende basisinfrastructuur ook expliciet te informeren naar de mogelijkheden voor een nationaal museum dat zich bezighoudt met de presentatie van design en designerfgoed, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten Motie begroting financiën Nr. 205 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat invalkrachten voor de continuïteit en de kwaliteit van het basisonderwijs van groot belang zijn; constaterende dat er een tekort is aan invalkrachten, mede als gevolg van onderbetaling en het vrijwel ontbreken van enige rechtspositie; verzoekt de Minister, in overleg te treden met werkgevers en vakbonden met als doel de betaling en rechtspositie van invalkrachten aanzienlijk te versterken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID SNELLER C.S. ...