Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

140 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de muziekbeheersing in Nederland Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een verhoging van de fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat aan de ene kant nepnieuws en gratis content toeneemt, terwijl aan de andere kant kwalitatieve onderzoeksjournalistiek steeds verder onder druk staat; verzoekt de regering, naast de intensivering voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek bij de Voorjaarsnota te komen tot een verhoging van de huidige fondsen voor landelijke onderzoeksjournalistiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een grote en groeiende groep mensen in onze samenleving vegetarisch consumeert; constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit; verzoekt de regering, te borgen dat het mogelijk is om een mbo-koksopleiding op het roc te voltooien zonder daarbij vlees of vis te hoeven prepareren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige toezichtskader niet goed past bij integrale kindcentra, waar juist onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken; constaterende dat de GGD toezicht houdt op de kinderopvang en de onderwijsinspectie op scholen; verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het toezichtskader beter te laten aansluiten op integrale kindcentra door bijvoorbeeld de GGD en de onderwijsinspectie samen te laten werken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat (zeer) kleine opleidingen voor universiteiten en hogescholen niet rendabel zijn er daarom geen financiële prikkel bestaat om ze in stand te houden; constaterende dat kleine opleidingen echter een groot belang kunnen hebben: doordat zij uniek zijn in Nederland, en/of een bijzondere wetenschappelijke, economische of culturele waarde hebben; constaterende dat de afgelopen jaren een aantal unieke kleine opleidingen is verdwenen, zoals bijvoorbeeld Portugees, ondanks het feit dat Portugeessprekend Brazilië de achtste economie van de wereld is; constaterende dat er in de jaren negentig een apart kleine letterenfonds bestond dat echter is opgegaan in de lumpsumfinanciering; verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een beperkt fonds apart van de lumpsum voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen met een unieke waarde in het gehele hoger onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is; overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat; constaterende dat de hoofdstroom van de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten»; constaterende dat door heel Nederland moskeebezoeken nog altijd op het lesprogramma staan; constaterende dat deze bezoeken in het hele land veel ophef veroorzaken bij ouders; verzoekt de regering, een einde te maken aan alle schoolbezoeken aan moskeeën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister werkt aan een nieuwe basisinfrastructuur; constaterende dat verschillende bestuurslagen nu de subsidieopdrachten aan culturele organisaties niet altijd op elkaar afstemmen; overwegende dat eenduidige opdrachtgeving door Rijk, provincie en gemeente een grote bijdrage kan leveren aan het versterken van het culturele veld; overwegende dat culturele waarde van organisaties voor de regio en de wens om een nieuw en ander publiek te bereiken belangrijke uitgangspunten zouden moeten zijn bij het verstrekken van subsidies door Rijk, provincies en gemeenten; verzoekt de regering, samen met de regio's te onderzoeken op welke wijze de culturele waarde van organisaties voor de regio en het bereiken van een nieuw en ander publiek zo eenduidig mogelijk te verankeren is in de verschillende regelingen voor cultuursubsidies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN KWINT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag (ESNS) als «showcase popfestival» in Groningen een belangrijk internationaal muziekplatform is; constaterende dat binnen het cultuurbeleid 2021–2024 naar verwachting rekening wordt gehouden met regioprofielen en dat de regering binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS) ook aandacht wil besteden aan festivals; constaterende dat er binnen de BIS nu nog geen popfestivals opgenomen zijn; van mening dat ESNS een nationaal en internationaal belangrijk popfestival en muziekplatform is dat zowel de regio als Nederland muzikaal op de kaart zet; verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat van alle veroordeelden voor geweld achter de voordeur 83% man is, tegenover 7% vrouwen; overwegende dat gemeenten en hun wijkteams vaak het eerste aanspreekpunt zijn bij de signalering en bestrijding van geweld achter de voordeur, maar dat de daar aanwezige kennis zich vaak beperkt tot nazorg; van mening dat de emancipatie van vrouwen niet zonder de emancipatie van mannen gaat; verzoekt de regering, een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen op basis waarvan zij een preventieve aanpak gericht op jonge mannen kunnen maken om seksueel en ander geweld jegens vrouwen te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht Motie begroting financiën Nr. 201 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN KUIK Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-scholen met het ondertekenen van de Burgerschapsagenda dit onderwijs naar een hoger plan willen tillen en voorzien is dat de tussenevaluatie eind 2019 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd; overwegende dat in de Staat van het Onderwijs wordt gesteld dat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo sterk docentafhankelijk is en de hoogte van het resultaat niet meetelt in de diplomabeslissing, waardoor volgens de inspectie er geen zicht is op de kwaliteit van de burgerschapscompetenties waarmee mbo-studenten de opleiding verlaten; verzoekt de regering, om de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) te betrekken bij de evaluatie die eind 2019 naar de Kamer komt; verzoekt de regering tevens, daarbij te beschouwen of het wenselijk is nadere afspraken te maken over eindtermen, bevoegdheid van docenten en minimale urennormen voor het uitvoeren van de burgerschapsopdracht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde urennormen Motie begroting financiën Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitbrengen van het schooladvies dat de overgang van p.o. naar vo bepaalt een cruciaal moment is in de verdere loopbaan van een leerling; constaterende dat het schooladvies nu te vaak een subjectief karakter heeft, waardoor leerlingen in een te lage vervolgopleiding worden geplaatst die geen recht doet aan hun intelligentie, capaciteiten, kennis en kunde; verzoekt de regering, om de eindtoets te laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jongeren in principe alleen met een aansluitend profiel door kunnen stromen van de middelbare school naar het hoger onderwijs; constaterende dat het voor jongeren die voor een niet-aansluitend profiel hebben gekozen moeilijk is om hun deficiënties weg te werken; constaterende dat dit met name voor jongeren die alsnog willen kiezen voor een technische of groene opleiding problemen geeft; constaterende dat in de Wet op het hoger onderwijs met de ministeriële regeling onder artikel 725, 5de lid, een mogelijkheid geboden wordt om opleidingen aan te wijzen waarbij studenten al ingeschreven kunnen worden en tijdens de propedeutische fase hun deficiënties mogen wegwerken en dat deze mogelijkheid onder zowel scholieren als vo- en h.o. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het omvallen van streekomroepen voorkomen Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over duidelijk onderscheid tussen de rollen van de onderwijsinspectie Motie begroting financiën Nr. 142 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politieke en ideologische neutraliteit in het geding is binnen het onderwijs; constaterende dat het onderwijs zich louter dient te richten op het overbrengen van kritisch denkvermogen zonder enige vorm van politieke en ideologische vooringenomenheid; van mening dat ouders, leerlingen en studenten nu niet de mogelijkheid hebben om melding te maken van onderwijzers, leraren en docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie; verzoekt de regering, een meldpunt in te richten waar ouders, leerlingen en studenten melding kunnen maken van gevallen van politieke indoctrinatie door onderwijzers, leraren, docenten en hoogleraren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de uitspraak van de Minister: «Onderzoek laat zien dat eerstegeneratiestudenten in de eerste 100 dagen van hun studie veel aanpassingsproblemen ondervinden. ...

Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de VSNU in september heeft voorgesteld om binnen het onderzoeksbudget 100 miljoen te verschuiven van de tweede pijler naar de eerste pijler; overwegende dat uit zowel onderzoeken, actiegroepen als individuele verhalen van onderzoekers blijkt dat de werkdruk op universiteiten als zeer hoog wordt ervaren en dat een van de oorzaken hiervan het binnenhalen van financiering is; verzoekt de regering, voor de begroting van 2020 met een voorstel te komen voor verschuiving van de middelen van de tweede geldstroom naar de eerste om universitaire medewerkers te verlichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...