Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vrouwen, wanneer ze de keuze voor een abortus hebben gemaakt, ook snel hulp nodig hebben; constaterende dat er als gevolg van de sluiting van de Casa Klinieken wachtlijsten kunnen ontstaan, of vrouwen erg ver moeten reizen voor een abortus; overwegende dat het van belang is dat vrouwen weten waar ze terechtkunnen voor abortus; verzoekt de regering, zolang het landelijk dekkend netwerk onder druk staat, een tijdelijke voorziening in te richten, waar vrouwen kunnen navragen waar ze zo dichtbij mogelijk terechtkunnen voor een abortus en op welke termijn; verzoekt de regering tevens, gezien de urgentie, de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tot 2020 jaarlijks 15 miljoen euro is bestemd voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen; van mening dat deze doelstelling onderdeel uitmaakt van een bredere agenda ter bevordering van seksuele gezondheid, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor het voorkomen van en adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag; overwegende dat het recent verschenen Nationaal Actieplan Seksuele Gezondheid van het RIVM en veldpartijen invulling geeft aan deze brede doelstelling; verzoekt de regering om, niet alleen in de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen te investeren, maar ook aandacht te hebben voor de bevordering van positieve seksuele gezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34775-XV1-92) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van e-health (t.v.v. 34775-XV1-92) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 19 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering om, goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zal worden ingezet op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn; van mening dat we daarbij oog moeten houden voor de belasting van de huisarts die op deze manier met steeds meer en complexere vragen te maken krijgt; overwegende dat geestelijk verzorgers in de eerste lijn een belangrijke rol kunnen spelen bij het helpen van patiënten bij levensvragen en hiermee ook de huisarts kunnen ontlasten, maar dat initiatieven rondom geestelijke verzorging en de financiering in de eerste lijn momenteel erg versnipperd zijn; verzoekt de regering, in overleg met geestelijk verzorgers, huisartsen en de zorgverzekeraars te bezien welke voordelen geestelijke verzorging kan bieden, en te onderzoeken of geestelijke verzorging een meer structurele plek binnen de eerste lijn kan krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN AUKJE DE VRIES Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er in de zorg volop goede voorbeelden zijn die we beter zouden kunnen benutten; constaterende dat innovatie en het stimuleren van de inzet van e-health een belangrijk onderdeel zijn van de hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de medisch-specialistische zorg en met de geestelijke gezondheidszorg; constaterende dat het zorgveld lang niet altijd op de hoogte is van initiatieven die in andere regio's worden genomen en de resultaten hiervan; verzoekt de regering, een kennisinfrastructuur in te richten, die het mogelijk maakt om goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...