Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2019 een go/no-go-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) (#:-)
Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters (#:-)
Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor gehandicaptensporters te weinig hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een badrolstoel in een zwembad; constaterende dat er verschillen per gemeente zijn wat betreft de vergoeding van hulpmiddelen voor gehandicaptensport vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); overwegende dat sporthulpmiddelen voor gehandicaptensporters voor alle gehandicaptensporters toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk van de financiële middelen en de woonplaats; verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken hoe de mogelijkheden voor gehandicaptensporters verschillen per gemeente en op basis hiervan een plan op te stellen om gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters te creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren, maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, voor het voorjaar van 2019 een «go/no go»-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN ÖZÜTOK Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel gemeenten te klein zijn om zelf zorgtaken uit te voeren en dat zij hiervoor samenwerken met (buur)gemeenten in gemeenschappelijke regelingen; overwegende dat gemeenteraadsleden, vooral van kleinere gemeenten, hierdoor niet altijd goed zicht hebben op hoe belastinggeld in het sociale domein wordt ingezet; overwegende dat dit strijd kan opleveren met het budget- en controlerecht van democratisch gekozen gemeenteraadsleden en dit het functioneren van de lokale democratie niet ten goede komt; overwegende dat gemeenteraadsleden van vooral kleinere gemeenten vaak gebrek aan tijd en middelen en ondersteuning hebben om een goed oordeel te kunnen vellen over complexe samenwerkingsverbanden in het sociale domein; verzoekt de regering om, in overleg met gemeenten, de VNG en de belangenvereniging van gemeenteraadsleden in overleg te treden en te inventariseren welke belemmeringen er in het besluitvormingsproces en daarmee in de democratische controle op de uitgave van middelen en de uitvoering van taken zijn en welke concrete maatregelen deze belemmeringen kunnen wegnemen, en de Kamer hierover voor 1 april 2018 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over meer steun voor jongerenorganisaties (#:-)
Motie van het lid Westerveld over meer steun voor jongerenorganisaties Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet «om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving» een bedrag oplopend tot 100 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd, overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die al veel jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving; overwegende dat deze organisaties met meer steun nóg meer jongeren kunnen bereiken; verzoekt de regering een deel van de 100 miljoen euro in overleg met de al bestaande jongerenorganisaties te besteden, met als doel dat zij hun eigen organisatie kunnen versterken en meer jongeren kunnen bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een hertoetsing van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat jeugdzorg voor vluchtelingen nog niet aan alle eisen voldoet; van mening dat vluchtelingenkinderen evenveel recht hebben als Nederlandse kinderen op goede en liefdevolle jeugdzorg, zeker omdat zij vaak ernstige trauma's hebben meegemaakt; verzoekt de regering, de rechten van vluchtelingenkinderen gelijk te trekken met de rechten van Nederlandse kinderen zodat zij dezelfde mate van jeugdzorg kunnen ontvangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat we nu van jongeren verwachten dat ze na hun 18de zelfstandig moeten zijn, en hun recht op jeugdhulp vervalt; overwegende dat aanvullende jeugdhulp en pleegzorg jongeren zekerheid kan bieden en hen kan bijstaan in de overgang van zorg verstrekt door de zorgverzekering; verzoekt de regering om, de knelpunten in kaart te brengen, te zorgen dat jongeren vanaf hun 18de beter worden ondersteund en de pleegzorgvergoeding ook na het 18de levensjaar te continueren, en hierover de Kamer op de hoogte te houden; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk (#:-)
Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over het bevorderen van schoolzwemmen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven (#:-)
Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de eisen voor reële basistarieven voor de Wmo zijn aangescherpt, maar dat dit niet voor de jeugdhulp geldt; constaterende dat gemeenten geregeld onder het minimumtarief gaan zitten met hun zorginkoop; overwegende dat de verankering van de basistarieven in de Jeugdwet onvoldoende is opgenomen; verzoekt de regering te komen tot sluitende basistarieven en deze wettelijk te verankeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de JeugdzorgPlus dezelfde systematiek geldt als in de jeugdzorg; overwegende dat kinderen in de gesloten jeugdzorg belang hebben bij de continuïteit van zorg; overwegende dat aanbestedingen vooral voor onzekerheid zorgen; constaterende dat veel gemeentes vaak bovenregionaal samenwerken als zij bij dezelfde aanbieder inkopen, omdat het om een kleine groep jongeren gaat in vergelijking met de reguliere jeugdhulp; verzoekt de regering, de voorkeur voor bovenregionale subsidierelaties met JeugdzorgPlus-instellingen te faciliteren en hierover de Kamer te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over een vertrouwenspersoon bij sportverenigingen Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over financiële ondersteuning voor het platform Uniek Sporten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over financiële ondersteuning voor het platform Uniek Sporten Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur (#:-)
Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Dijksma over vog's voor trainers, coaches en sportbestuurders Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DIJKSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat trainers en coaches een veilig sportklimaat moeten creëren voor jonge en kwetsbare sporters; overwegende dat een verklaring omtrent het gedrag (vog) recidive door trainers en coaches die eerder de fout in zijn gegaan kan worden voorkomen; constaterende dat de mogelijkheid om een gratis vog aan te vragen er niet toe heeft geleid dat alle trainers en coaches op sportverenigingen een vog hebben; verzoekt de regering om met sportverenigingen in gesprek te gaan over het hebben van een vog door trainers, coaches en sportbestuurders te vergroten, en gaat over tot de orde van de dag. ...