Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay (#:-)
Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de aanmeldprocedure voor de backpay te verlengen tot na de bespreking van de evaluatie van de backpayregeling door de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de zorgsector baat heeft bij een verplichte bestuurderstoets voor alle bestuurders en niet alleen degenen die zijn aangesloten bij de NVZD; verzoekt de regering, een verplichte bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg en deze onder te brengen bij de NZa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zeker 10% van de patiënten afziet van zorg vanwege de kosten; overwegende dat het eigen risico zijn doel voorbijschiet en we dit zorgstelsel zijn begonnen zonder eigen risico; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico, te beginnen binnen de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging (#:-)
Motie van het lid Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars nog steeds vijfminutenregistraties verlangen in de wijkverpleging en wijkziekenverzorging; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat vijfminutenregistraties definitief tot het verleden behoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Agema over de afhandeling van de backpay-regeling (t.v.v. 34775-XVI-68) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Agema over de afhandeling van de backpay-regeling (t.v.v. 34775-XVI-68) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 115 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68 Voorgesteld 19 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering,geen onomkeerbare stappen te zetten in de afhandeling van de Backpay-regeling alvorens de Kamer de evaluatie besproken heeft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen (#:-)
Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ARISSEN C.S. ...

Motie van het lid Agema over contact met mensen van 80 jaar of ouder (#:-)
Motie van het lid Agema over contact met mensen van 80 jaar of ouder Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten met ingezetenen die 80 jaar of ouder zijn ieder jaar een contactmoment hebben om te vragen hoe het met hen gaat met het oog op het bestrijden van eenzaamheid en het waar nodig inzetten van een Wmo-voorziening, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de nachtverpleging en de bezettingsnorm (#:-)
Motie van het lid Agema over de nachtverpleging en de bezettingsnorm Motie begroting financiën Nr. 66 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de nachtverpleging niet uit het oog te verliezen en bovenop de bezettingsnorm van 2 op 8 tijdens piekuren ook de 0,5 op 8 in de nacht te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg (#:-)
Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, conform de aangenomen motie-Agema (31 765, nr. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat een dragerschapstest veel kan bijdragen aan het opsporen van erfelijke ziektes; verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de dragerschapstest meer bekendheid krijgt en deze standaard aan te bieden bij ivf-behandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over samenvoegen van de zorgzwaartepakketten 4 tot en met 9 (#:-)
Motie van het lid Agema over samenvoegen van de zorgzwaartepakketten 4 tot en met 9 Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verpleeghuisbewoners steeds korter in het verpleeghuis wonen en vanaf aanvang zeer zware patiënten zijn, waardoor het steeds maar weer aanvragen van een hogere zzp een administratieve idioterie van jewelste is; verzoekt de regering, de zorgzwaartepakketten 4 tot en met 9 samen te voegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over een overheadnorm (#:-)
Motie van het lid Agema over een overheadnorm Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, te komen tot een overheadnorm, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de indicatiestelling overlaten aan het veld (#:-)
Motie van het lid Agema over de indicatiestelling overlaten aan het veld Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de indicatiestelling over te laten aan het veld en het CIZ te laten controleren via het principe van «high trust high penalty», bedoelende wie het niet goed doet, gaat terug naar het oude regime met administratieve rompslomp, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het voorwaardelijk toelatingstraject (VT-traject) voor medisch geïndiceerde fysiotherapie bij circa 100 reumatische aandoeningen onhaalbaar is; verzoekt de regering om, samen met het reumaveld en het Zorginstituut te komen tot een werkwijze die wel haalbaar is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over intensivering van de fraude-opsporing (#:-)
Motie van het lid Agema over intensivering van de fraude-opsporing Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de fraude-opsporing te intensiveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...