Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

41 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2019 een go/no-go-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) (#:-)
Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mantelzorgers te maken hebben met zorgverlening vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg; constaterende dat zorgverzekeraars en zorgkantoren signalen afgeven dat zij juridische belemmeringen ondervinden in het ondersteunen van mantelzorgers; van mening dat de grote druk op mantelzorgers vraagt om optimale ondersteuning; verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van juridische belemmeringen in het ondersteunen van mantelzorgers; verzoekt de regering tevens te onderzoeken hoe samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kan worden bevorderd die hen in staat stelt in elkaars trajecten rond mantelzorgondersteuning te investeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets (#:-)
Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters (#:-)
Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor gehandicaptensporters te weinig hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een badrolstoel in een zwembad; constaterende dat er verschillen per gemeente zijn wat betreft de vergoeding van hulpmiddelen voor gehandicaptensport vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); overwegende dat sporthulpmiddelen voor gehandicaptensporters voor alle gehandicaptensporters toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk van de financiële middelen en de woonplaats; verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken hoe de mogelijkheden voor gehandicaptensporters verschillen per gemeente en op basis hiervan een plan op te stellen om gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters te creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren, maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, voor het voorjaar van 2019 een «go/no go»-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN ÖZÜTOK Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel gemeenten te klein zijn om zelf zorgtaken uit te voeren en dat zij hiervoor samenwerken met (buur)gemeenten in gemeenschappelijke regelingen; overwegende dat gemeenteraadsleden, vooral van kleinere gemeenten, hierdoor niet altijd goed zicht hebben op hoe belastinggeld in het sociale domein wordt ingezet; overwegende dat dit strijd kan opleveren met het budget- en controlerecht van democratisch gekozen gemeenteraadsleden en dit het functioneren van de lokale democratie niet ten goede komt; overwegende dat gemeenteraadsleden van vooral kleinere gemeenten vaak gebrek aan tijd en middelen en ondersteuning hebben om een goed oordeel te kunnen vellen over complexe samenwerkingsverbanden in het sociale domein; verzoekt de regering om, in overleg met gemeenten, de VNG en de belangenvereniging van gemeenteraadsleden in overleg te treden en te inventariseren welke belemmeringen er in het besluitvormingsproces en daarmee in de democratische controle op de uitgave van middelen en de uitvoering van taken zijn en welke concrete maatregelen deze belemmeringen kunnen wegnemen, en de Kamer hierover voor 1 april 2018 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vrouwen, wanneer ze de keuze voor een abortus hebben gemaakt, ook snel hulp nodig hebben; constaterende dat er als gevolg van de sluiting van de Casa Klinieken wachtlijsten kunnen ontstaan, of vrouwen erg ver moeten reizen voor een abortus; overwegende dat het van belang is dat vrouwen weten waar ze terechtkunnen voor abortus; verzoekt de regering, zolang het landelijk dekkend netwerk onder druk staat, een tijdelijke voorziening in te richten, waar vrouwen kunnen navragen waar ze zo dichtbij mogelijk terechtkunnen voor een abortus en op welke termijn; verzoekt de regering tevens, gezien de urgentie, de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN PIA DIJKSTRA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tot 2020 jaarlijks 15 miljoen euro is bestemd voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen; van mening dat deze doelstelling onderdeel uitmaakt van een bredere agenda ter bevordering van seksuele gezondheid, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor het voorkomen van en adequaat reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag; overwegende dat het recent verschenen Nationaal Actieplan Seksuele Gezondheid van het RIVM en veldpartijen invulling geeft aan deze brede doelstelling; verzoekt de regering om, niet alleen in de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen te investeren, maar ook aandacht te hebben voor de bevordering van positieve seksuele gezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen (#:-)
Motie van het lid Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN HET LID ARISSEN C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Westerveld over meer steun voor jongerenorganisaties (#:-)
Motie van het lid Westerveld over meer steun voor jongerenorganisaties Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet «om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving» een bedrag oplopend tot 100 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd, overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die al veel jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving; overwegende dat deze organisaties met meer steun nóg meer jongeren kunnen bereiken; verzoekt de regering een deel van de 100 miljoen euro in overleg met de al bestaande jongerenorganisaties te besteden, met als doel dat zij hun eigen organisatie kunnen versterken en meer jongeren kunnen bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de rechten van vluchtelingenkinderen Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit een hertoetsing van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat jeugdzorg voor vluchtelingen nog niet aan alle eisen voldoet; van mening dat vluchtelingenkinderen evenveel recht hebben als Nederlandse kinderen op goede en liefdevolle jeugdzorg, zeker omdat zij vaak ernstige trauma's hebben meegemaakt; verzoekt de regering, de rechten van vluchtelingenkinderen gelijk te trekken met de rechten van Nederlandse kinderen zodat zij dezelfde mate van jeugdzorg kunnen ontvangen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar (#:-)
Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat we nu van jongeren verwachten dat ze na hun 18de zelfstandig moeten zijn, en hun recht op jeugdhulp vervalt; overwegende dat aanvullende jeugdhulp en pleegzorg jongeren zekerheid kan bieden en hen kan bijstaan in de overgang van zorg verstrekt door de zorgverzekering; verzoekt de regering om, de knelpunten in kaart te brengen, te zorgen dat jongeren vanaf hun 18de beter worden ondersteund en de pleegzorgvergoeding ook na het 18de levensjaar te continueren, en hierover de Kamer op de hoogte te houden; en gaat over tot de orde van de dag. ...