Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

16 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het succes van de maatschappelijke diensttijd staat of valt met de bekendheid ervan en met de betrokkenheid van jongeren; overwegende dat het belangrijk is dat jongeren gemotiveerd worden om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd, met name als vrijwilligerswerk voor hen niet vanzelfsprekend is; overwegende dat bekende personen waarmee jongeren zich kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld sporters of vloggers, jongeren kunnen inspireren om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd; verzoekt de regering, ambassadeurs te werven met als doel jongeren bekend te maken met de maatschappelijk diensttijd en hen aan te moedigen om eraan deel te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wanbetalersregeling voor een grote groep mensen geen oplossing biedt voor het niet betalen van de zorgpremie; van mening dat de huidige systematiek van de regeling in ieder geval voor een deel van de doelgroep niet tot het gewenste resultaat leidt; verzoekt de regering, de huidige regeling te onderzoeken op ongewenste effecten en mogelijke verbeteringen en daarbij de optie van uitstroom uit de regeling voor mensen onder bewind als (deel)oplossing mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) in 2020 afloopt; overwegende dat een langetermijnperspectief nodig is om te komen tot verdere implementatie van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het NPPZ om zo de palliatieve zorg in Nederland op een hoger niveau te brengen; overwegende dat voorkomen moet worden dat het NPPZ zich de komende jaren gaat richten op een afronding, omdat onduidelijk blijft hoe het NPPZ na 2020 wordt voortgezet; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Stuurgroep Palliatieve Zorg met als doel om het NPPZ na 2020 te continueren, en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat geestelijke verzorging onderdeel is van goede zorg; overwegende dat geestelijke verzorging in het verpleeghuis, in de wijkverpleging en als onderdeel van palliatieve zorg en de ggz onder druk staat, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering; overwegende dat geestelijke verzorging bereikbaar en passend bij de levensbeschouwing moet zijn; verzoekt de regering, een thematisch onderzoek te laten verrichten naar de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging binnen de relevante zorgdomeinen en de Kamer hierover voor het zomerreces 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval (#:-)
Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een groot financieel verschil is tussen de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg thuis (Wmo & Zvw) en de eigen bijdrage voor zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz), terwijl in sommige gevallen mensen minder zorg krijgen als ze van de Wmo-wijkverpleging naar de Wlz-thuis overgaan; overwegende dat financiële drempels nimmer een belemmering mogen vormen om onder de Wlz te vallen; overwegende dat momenteel onvoldoende inzicht bestaat in hoe groot dit probleem daadwerkelijk is; verzoekt de regering om, onderzoek te doen of het verschil in eigenbijdrageregelingen en zorginhoud belemmerend werkt om van het Wmo/Zvw-systeem over te gaan naar de Wet langdurige zorg, en de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn Motie begroting financiën Nr. 91 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zal worden ingezet op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn; van mening dat we daarbij oog moeten houden voor de belasting van de huisarts die op deze manier met steeds meer en complexere vragen te maken krijgt; overwegende dat geestelijk verzorgers in de eerste lijn een belangrijke rol kunnen spelen bij het helpen van patiënten bij levensvragen en hiermee ook de huisarts kunnen ontlasten, maar dat initiatieven rondom geestelijke verzorging en de financiering in de eerste lijn momenteel erg versnipperd zijn; verzoekt de regering, in overleg met geestelijk verzorgers, huisartsen en de zorgverzekeraars te bezien welke voordelen geestelijke verzorging kan bieden, en te onderzoeken of geestelijke verzorging een meer structurele plek binnen de eerste lijn kan krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van knelpunten in de huisartsenzorg (zoals kwetsbare ouderen die langer thuis wonen, ggz-patiënten en extra investeringen in achterstandswijken), en dat hiervoor ook extra geld beschikbaar is; overwegende dat er al enige jaren sprake is van een onderschrijding in de huisartsenzorg en dat zorgverzekeraars slechts een (klein) deel van de in het akkoord overeengekomen groeiruimte hebben gebruikt in de contractering om deze knelpunten aan te pakken; overwegende dat de gewenste beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn alleen kan slagen als de bestaande knelpunten in de eerste lijn daadwerkelijk worden aangepakt; verzoekt de regering, in een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg waarborgen op te nemen dat de landelijk gemaakte afspraken over de aanpak van knelpunten ook daadwerkelijk een vertaling krijgen in de lokale contracten tussen zorgverzekeraars en huisartsen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten (#:-)
Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...