Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mantelzorgers te maken hebben met zorgverlening vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg; constaterende dat zorgverzekeraars en zorgkantoren signalen afgeven dat zij juridische belemmeringen ondervinden in het ondersteunen van mantelzorgers; van mening dat de grote druk op mantelzorgers vraagt om optimale ondersteuning; verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van juridische belemmeringen in het ondersteunen van mantelzorgers; verzoekt de regering tevens te onderzoeken hoe samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kan worden bevorderd die hen in staat stelt in elkaars trajecten rond mantelzorgondersteuning te investeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen (#:-)
Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de komende jaren vele nieuwe, veelbelovende, soms dure geneesmiddelen beschikbaar zullen komen; van mening dat het voor patiënten van belang is dat zij snel toegang hebben tot deze geneesmiddelen; van mening dat de procedure rond goedkeuring, toelating en vergoeding van deze geneesmiddelen soms lang kan duren; constaterende dat de Amerikaanse Food and Drug Administration ook kijkt naar versnelde toelating; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze procedures, in overleg met betrokken partijen, al dan niet in Europees verband, efficiënter kunnen worden vormgegeven en dus korter kunnen worden en de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2018 over de uitkomst te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over trainingsplekken voor paralympische sporters Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Peters over de best passende vorm van contractering (#:-)
Motie van het lid Peters over de best passende vorm van contractering Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID PETERS Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat publieke aanbestedingen weliswaar voor sturing kunnen zorgen en in veel gevallen ook wettelijk verplicht zijn; overwegende dat aanbestedingen echter ook kunnen leiden tot discontinuïteit en bureaucratie; verzoekt de regering om, voor gemeenten duidelijk te maken welke ruimte er binnen de huidige regelgeving is om de best passende vorm van contractering te kiezen, en eventuele knelpunten in de (Europese) wet- en regelgeving op te lossen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (#:-)
Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots (t.v.v. 34 775 XVI-135) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 145 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord (#:-)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over de buitensport onderdeel maken van het sportakkoord Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma (#:-)
Motie van het lid Hermans c.s. over het verbeterprogramma Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID HERMANS C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat geestelijke verzorging onderdeel is van goede zorg; overwegende dat geestelijke verzorging in het verpleeghuis, in de wijkverpleging en als onderdeel van palliatieve zorg en de ggz onder druk staat, onder meer vanwege onduidelijkheid over de financiering; overwegende dat geestelijke verzorging bereikbaar en passend bij de levensbeschouwing moet zijn; verzoekt de regering, een thematisch onderzoek te laten verrichten naar de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging binnen de relevante zorgdomeinen en de Kamer hierover voor het zomerreces 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval (#:-)
Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over de dubbele zorgval Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een groot financieel verschil is tussen de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg thuis (Wmo & Zvw) en de eigen bijdrage voor zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz), terwijl in sommige gevallen mensen minder zorg krijgen als ze van de Wmo-wijkverpleging naar de Wlz-thuis overgaan; overwegende dat financiële drempels nimmer een belemmering mogen vormen om onder de Wlz te vallen; overwegende dat momenteel onvoldoende inzicht bestaat in hoe groot dit probleem daadwerkelijk is; verzoekt de regering om, onderzoek te doen of het verschil in eigenbijdrageregelingen en zorginhoud belemmerend werkt om van het Wmo/Zvw-systeem over te gaan naar de Wet langdurige zorg, en de Tweede Kamer voor het zomerreces hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF (#:-)
Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over de 10 miljoen euro voor NOC*NSF Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo (#:-)
Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN GELUK-POORTVLIET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat kwalitatief goede hulpmiddelen uit de Wmo bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en dat verspilling van zorggeld tegengegaan moet worden; constaterende dat er al jarenlang veel signalen zijn van problemen met de verstrekking en aanpassingen van hulpmiddelen; constaterende dat verspilling van hulpmiddelen ook veroorzaakt wordt door te weinig bovengemeentelijk handelen; constaterende dat de VNG in 2014 de Handreiking Inkoop middelen uitbracht maar deze niet het beoogde effect lijkt te hebben; constaterende dat in het voorjaar van 2018 het kabinet met een analyse komt in samenspraak met leder(in) en de VNG met als doel de gesignaleerde knelpunten op te lossen en te adresseren; verzoekt de regering om, in deze analyse mee te nemen: • best practices aanbestedingsregels hulpmiddelen; • op welke wijze het sturingsmechanisme op kwaliteit van de gemeente vergroot kan worden, bijvoorbeeld door aanscherping en bevorderen van de handleiding; • welke maatregelen er mogelijk zijn om te voorkomen dat hulpmiddelen moeten worden ingeleverd bij verhuizing en hergebruik in bredere zin bevorderd kan worden; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren voor juli 2018, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur (#:-)
Motie van het lid Raemakers c.s. over een kindervragenuur Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID RAEMAKERS C.S. ...