Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

94 resultaten

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis (t.v.v. 34775-XVI-86) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 34775 XVI-139) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de uitvoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, in het voorjaar van 2019 een go/no-go-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) (#:-)
Gewijzigde motie Westerveld c.s. over evenementen voor sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking (t.v.v. 34775-XVI-21) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN SLOOTWEG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mantelzorgers te maken hebben met zorgverlening vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg; constaterende dat zorgverzekeraars en zorgkantoren signalen afgeven dat zij juridische belemmeringen ondervinden in het ondersteunen van mantelzorgers; van mening dat de grote druk op mantelzorgers vraagt om optimale ondersteuning; verzoekt de regering, te onderzoeken of er sprake is van juridische belemmeringen in het ondersteunen van mantelzorgers; verzoekt de regering tevens te onderzoeken hoe samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kan worden bevorderd die hen in staat stelt in elkaars trajecten rond mantelzorgondersteuning te investeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van het lid Diertens over het inclusief inrichten van de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst staat opgenomen dat de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd wordt ingevoerd om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving; van mening dat de maatschappelijke diensttijd enkel een succesvol project wordt als alle jongeren hierbij betrokken worden, ook jongeren die nu al moeilijk een baan of stageplek kunnen krijgen, zoals jongeren met een beperking of jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond; verzoekt de regering om, samen met de betrokken jongerenorganisaties, bij de verdere uitwerking van de maatschappelijke diensttijd in gesprek te gaan met leder(in) en migrantenjongerenorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Gamechangers Academy, om te bezien hoe de maatschappelijke diensttijd inclusief ingericht kan worden, en de Kamer hierover het vierde kwartaal van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay (#:-)
Motie van het lid Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de aanmeldprocedure voor de backpay te verlengen tot na de bespreking van de evaluatie van de backpayregeling door de Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de zorgsector baat heeft bij een verplichte bestuurderstoets voor alle bestuurders en niet alleen degenen die zijn aangesloten bij de NVZD; verzoekt de regering, een verplichte bestuurderstoets in te voeren voor alle bestuursfuncties in de zorg en deze onder te brengen bij de NZa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets (#:-)
Motie van het lid Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN C.S. ...

Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen (#:-)
Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de komende jaren vele nieuwe, veelbelovende, soms dure geneesmiddelen beschikbaar zullen komen; van mening dat het voor patiënten van belang is dat zij snel toegang hebben tot deze geneesmiddelen; van mening dat de procedure rond goedkeuring, toelating en vergoeding van deze geneesmiddelen soms lang kan duren; constaterende dat de Amerikaanse Food and Drug Administration ook kijkt naar versnelde toelating; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze procedures, in overleg met betrokken partijen, al dan niet in Europees verband, efficiënter kunnen worden vormgegeven en dus korter kunnen worden en de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2018 over de uitkomst te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters (#:-)
Motie van het lid Westerveld over gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor gehandicaptensporters te weinig hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een badrolstoel in een zwembad; constaterende dat er verschillen per gemeente zijn wat betreft de vergoeding van hulpmiddelen voor gehandicaptensport vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); overwegende dat sporthulpmiddelen voor gehandicaptensporters voor alle gehandicaptensporters toegankelijk moeten zijn, onafhankelijk van de financiële middelen en de woonplaats; verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken hoe de mogelijkheden voor gehandicaptensporters verschillen per gemeente en op basis hiervan een plan op te stellen om gelijke mogelijkheden voor gehandicaptensporters te creëren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten (#:-)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico (#:-)
Motie van de leden Agema en Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico Motie begroting financiën Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GERBRANDS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zeker 10% van de patiënten afziet van zorg vanwege de kosten; overwegende dat het eigen risico zijn doel voorbijschiet en we dit zorgstelsel zijn begonnen zonder eigen risico; verzoekt de regering, te komen met een voorstel voor het afschaffen van het eigen risico, te beginnen binnen de eerstelijnszorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Hijink en Westerveld over een "go/no go"-moment voor de maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN WESTERVELD Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onduidelijkheid is over de uiteindelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd en over de bereidheid tot deelname aan de maatschappelijke diensttijd onder jongeren, maar dat verschillende onderzoeksprojecten hierin meer duidelijkheid zullen verschaffen; constaterende dat de kosten voor de invoering van de maatschappelijke diensttijd uiteindelijk structureel 100 miljoen euro zullen bedragen; van mening dat voor een structurele besteding van 100 miljoen euro een serieuze afweging nodig is op basis van heldere informatie; verzoekt de regering, voor het voorjaar van 2019 een «go/no go»-moment in te bouwen met betrekking tot de invoering van de maatschappelijke diensttijd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen (#:-)
Motie van de leden Westerveld en Özütok over de democratische controle op de uitgave van middelen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN ÖZÜTOK Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel gemeenten te klein zijn om zelf zorgtaken uit te voeren en dat zij hiervoor samenwerken met (buur)gemeenten in gemeenschappelijke regelingen; overwegende dat gemeenteraadsleden, vooral van kleinere gemeenten, hierdoor niet altijd goed zicht hebben op hoe belastinggeld in het sociale domein wordt ingezet; overwegende dat dit strijd kan opleveren met het budget- en controlerecht van democratisch gekozen gemeenteraadsleden en dit het functioneren van de lokale democratie niet ten goede komt; overwegende dat gemeenteraadsleden van vooral kleinere gemeenten vaak gebrek aan tijd en middelen en ondersteuning hebben om een goed oordeel te kunnen vellen over complexe samenwerkingsverbanden in het sociale domein; verzoekt de regering om, in overleg met gemeenten, de VNG en de belangenvereniging van gemeenteraadsleden in overleg te treden en te inventariseren welke belemmeringen er in het besluitvormingsproces en daarmee in de democratische controle op de uitgave van middelen en de uitvoering van taken zijn en welke concrete maatregelen deze belemmeringen kunnen wegnemen, en de Kamer hierover voor 1 april 2018 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen (#:-)
Motie van het lid Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd (#:-)
Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het succes van de maatschappelijke diensttijd staat of valt met de bekendheid ervan en met de betrokkenheid van jongeren; overwegende dat het belangrijk is dat jongeren gemotiveerd worden om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd, met name als vrijwilligerswerk voor hen niet vanzelfsprekend is; overwegende dat bekende personen waarmee jongeren zich kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld sporters of vloggers, jongeren kunnen inspireren om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd; verzoekt de regering, ambassadeurs te werven met als doel jongeren bekend te maken met de maatschappelijk diensttijd en hen aan te moedigen om eraan deel te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging (#:-)
Motie van het lid Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verzekeraars nog steeds vijfminutenregistraties verlangen in de wijkverpleging en wijkziekenverzorging; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat vijfminutenregistraties definitief tot het verleden behoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo (#:-)
Motie van het lid Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening (#:-)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN ELLEMEET Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vrouwen, wanneer ze de keuze voor een abortus hebben gemaakt, ook snel hulp nodig hebben; constaterende dat er als gevolg van de sluiting van de Casa Klinieken wachtlijsten kunnen ontstaan, of vrouwen erg ver moeten reizen voor een abortus; overwegende dat het van belang is dat vrouwen weten waar ze terechtkunnen voor abortus; verzoekt de regering, zolang het landelijk dekkend netwerk onder druk staat, een tijdelijke voorziening in te richten, waar vrouwen kunnen navragen waar ze zo dichtbij mogelijk terechtkunnen voor een abortus en op welke termijn; verzoekt de regering tevens, gezien de urgentie, de Kamer hierover zo snel mogelijk te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...