Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

100 resultaten

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid Bruins over jaarlijkse informatie over de kennisbasis van VSL (#:-)
Motie van het lid Bruins over jaarlijkse informatie over de kennisbasis van VSL Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID BRUINS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat behoud van de fundamentele kennisbasis van het Van Swindenlaboratorium (VSL) onmisbaar is voor goede meetstandaarden voor het bedrijfsleven; constaterende dat onafhankelijkheid van het beheer van standaarden cruciaal is voor betrouwbare productie en eerlijke handel; constaterende dat VSL nu geheel geprivatiseerd is; verzoekt de regering, de Kamer jaarlijks te informeren over de fundamentele kennisbasis van VSL en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. (t.v.v. 34775-XIII, nr. 91) over de SBIR-oproepen (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. (t.v.v. 34775-XIII, nr. 91) over de SBIR-oproepen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Graus over "made in Holland"-producten (#:-)
Motie van het lid Graus over "made in Holland"-producten Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een promotieplan op te stellen ten behoeve van «made in Holland»-producten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over nadelen van gaswinning voor Groningers wegnemen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over nadelen van gaswinning voor Groningers wegnemen Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over belemmerende wetgeving voor 3D-geprinte producten (#:-)
Motie van het lid Paternotte c.s. over belemmerende wetgeving voor 3D-geprinte producten Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over het laten participeren van EBN in geothermieprojecten (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over het laten participeren van EBN in geothermieprojecten Motie begroting financiën Nr. 94 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat warmte uit de aarde een constante bron van schone energie is die benut kan worden door toepassing van ultradiepe geothermie en geothermie; overwegende dat geothermie de potentie heeft een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van onze warmtevoorziening en daarmee in de energietransitie; constaterende dat in juni 2017 de Green Deal Ultradiepe Geothermie is getekend tussen onder andere de rijksoverheid en EBN om deze technologische ontwikkeling te stimuleren; verzoekt de regering, EBN te laten participeren in geothermieprojecten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Beckerman c.s. over omlaag brengen van de export van Gronings gas (#:-)
Motie van het lid Beckerman c.s. over omlaag brengen van de export van Gronings gas Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over een parlementair onderzoek naar het illegaal lozen van chemische stoffen (#:-)
Motie van de leden Van Raan en Wassenberg over een parlementair onderzoek naar het illegaal lozen van chemische stoffen Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN WASSENBERG Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het presidium een commissie samen te stellen die de voorbereidingen treft voor een parlementair onderzoek naar het illegaal (in)direct lozen van chemische stoffen in de leefomgeving en de inspraak van de sector in de totstandkoming van milieuwetgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center (#:-)
Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een gezamenlijke aanpak nodig is om natuur en biodiversiteit in Nederland te beschermen, aangezien er onder meer zorgen zijn over de afname van bestuivende insecten en weidevogels; constaterende dat achttien organisaties uit onder meer land- en tuinbouw, wetenschap en natuurorganisaties werken aan een Deltaplan Biodiversiteit; verzoekt de regering, het Deltaplan Biodiversiteit inhoudelijk te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over een diervriendelijk registratiesysteem voor landbouwhuisdieren (#:-)
Motie van het lid Graus over een diervriendelijk registratiesysteem voor landbouwhuisdieren Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige systeem met pijnlijke oormerken zeer dieronvriendelijk is; verzoekt de regering, de mogelijkheden en alternatieven ten behoeve van een diervriendelijk identificatie- en registratiesysteem voor landbouwhuisdieren te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de kosten van het klimaatakkoord in beeld brengen (34775-XIII, nr. 69) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de kosten van het klimaatakkoord in beeld brengen (34775-XIII, nr. 69) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Bisschop en Graus over het gebruik van fosfaatkunstmest op snijmais (#:-)
Motie van de leden Bisschop en Graus over het gebruik van fosfaatkunstmest op snijmais Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN GRAUS Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat door het huidige verbod op het gebruik van fosfaatkunstmest op derogatiebedrijven, melkveehouders vaak meer dierlijke mest aanwenden dan uit oogpunt van stikstofbemesting nodig is, niet bijbehorende uitspoelingsrisico's; verzoekt de regering bij de derogatieonderhandelingen te proberen het gebruik van fosfaatkunstmest op snijmais op derogatiebedrijven weer mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Graus over afzien van invoering van fosfaatrechten (#:-)
Motie van het lid Graus over afzien van invoering van fosfaatrechten Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat fosfaten behoren tot de primaire levensbehoeften van mens en dier; voorts constaterende dat fosfaten steeds schaarser worden door onder andere uitputting van de fosfaatmijnen; verzoekt de regering, af te zien van invoering van fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over de gaswinning sneller en verder terugbrengen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over de gaswinning sneller en verder terugbrengen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van de leden Amhaouch en Van der Lee over uitbreiding van de MKB-innovatiestimulering (#:-)
Motie van de leden Amhaouch en Van der Lee over uitbreiding van de MKB-innovatiestimulering Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN VAN DER LEE Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het innovatie- en topsectorenbeleid vooral gericht is op de ontwikkeling van nieuwe kennis met koplopers en dat er weinig instrumenten zijn om kennis over te dragen aan het mkb, dat zelf vaak niet de mogelijkheid heeft om in R&D te investeren; overwegende dat het voor een vitale kenniseconomie, (door)groeimogelijkheden van mkb-bedrijven en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken van belang is dat er nieuwe kennis wordt ontwikkeld en dat deze kennis snel en breed wordt overgedragen; overwegende dat het regeerakkoord stelt dat het mkb een krachtiger rol in het innovatiebeleid verdient en dat de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden uitgebreid; verzoekt de regering om, bij de uitbreiding van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) apart aandacht te besteden aan het doel «brede kennisverspreiding naar het mkb door toegepastekennisorganisaties» en hierbij ook de mogelijkheden buiten de MIT te onderzoeken, en de Kamer daarover voor de Voorjaarsnota te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bisschop en Graus over versoepeling van de invoering van de Fosfaatwet (#:-)
Motie van de leden Bisschop en Graus over versoepeling van de invoering van de Fosfaatwet Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN GRAUS Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de invoering van de Fosfaatwet te versoepelen door verbreding van de knelgevallenregeling en beperking van de generieke korting, voor zover de fosfaatruimte onder het nationale fosfaatplafond dit toelaat, door geen afroming toe te passen bij leasetransacties, en door ondersteunende, fiscale maatregelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...