Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

97 resultaten

Motie van het lid Van Nispen over schoolzwemmen voor alle kinderen (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Van Nispen over schoolzwemmen voor alle kinderen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat nog steeds kinderen de basisschool verlaten zonder zwemdiploma en dat 65% van de kinderen onvoldoende zwemvaardig is; van mening dat zolang kinderen niet zwemvaardig zijn, de overheid hierin ook een verantwoordelijkheid heeft; verzoekt de regering, alle mogelijkheden te laten onderzoeken waardoor schoolzwemmen voor alle kinderen beschikbaar komt en de Kamer hierover in het voorjaar van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over een verbod op het betalen van goodwill bij huisartsen (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Van Gerven over een verbod op het betalen van goodwill bij huisartsen Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er aanwijzingen zijn dat thans één op de drie huisartsen die stoppen met hun praktijk, goodwill vraagt aan zijn opvolger; constaterende dat dit de zorg onnodig duur maakt en tegen de wens is van de Minister en de Kamer; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen om de betaling van goodwill bij huisartsen te verbieden en strafbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kuzu over internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming van prijzen van medische hulpmiddelen (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Kuzu over internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming van prijzen van medische hulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderzoek heeft uitgewezen dat de prijzen en marges van medische hulpmiddelen niet transparant zijn; overwegende dat dit geen bevorderende werking heeft op het creëren van een level playing field onder actoren in de zorgsector; overwegende dat meer inzicht in de totstandkoming en samenstelling van prijzen van prijzige medische hulpmiddelen zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de zorgkosten, verzoekt de regering om, een internationaal vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van medische hulpmiddelen, inclusief onderhoudscontracten, van boven de € 75.000 in Europa, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Krol over aandacht voor preventie gericht op ouderen in de herziene preventienota (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Krol over aandacht voor preventie gericht op ouderen in de herziene preventienota Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KROL Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat preventie een speerpunt is van het kabinet; overwegende dat met preventie veel gezondheidswinst is te behalen én zorgkosten zijn te besparen; constaterende dat de overheid op haar website zelf aangeeft dat het preventiebeleid gericht op ouderen versnipperd is, waardoor ook de effectiviteit nauwelijks meetbaar is; overwegende dat de Minister heeft toegezegd dat in de herziene preventienota speciaal aandacht zal zijn voor preventie gericht op ouderen; verzoekt de regering, in de herziene preventienota nadrukkelijk oog te hebben voor coördinatie en effectiviteit van de preventieactiviteiten gericht op ouderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragen (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Van Gerven over een opt-out voor de gezondheidszorg bij handelsverdragen Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een publiek zorgstelsel; constaterende dat handelsverdragen zoals TTIP, CETA en TiSA mogelijk leiden tot onomkeerbare stappen richting meer marktwerking; van mening dat, indien er in de toekomst ook een politieke meerderheid voor een publiek zorgstelsel is, de invoering hiervan mogelijk moet zijn; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat een publiek zorgstelsel ook in de toekomst mogelijk blijft en bij de handelsverdragen een opt-out voor het hele terrein van de gezondheidszorg te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken over het terugeisen van de gemaakte kosten voor het WK-bid in het geval van corruptie (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken over het terugeisen van de gemaakte kosten voor het WK-bid in het geval van corruptie Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN DEKKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er aanwijzingen zijn dat er bij de toewijzing van het WK voetbal van 2018 aan Rusland sprake is geweest van corruptie, en dat daar nu onderzoek naar loopt; constaterende dat Nederland en België ook kandidaat waren voor het WK, en kosten hebben gemaakt voor de WK-bid; overwegende dat wanneer blijkt dat er inderdaad is gefraudeerd bij de toewijzing van het WK, deze toewijzing niet op basis van de WK-bid is geschied; verzoekt de regering om, wanneer vast komt te staan dat er sprake is van corruptie bij de toewijzing van het WK, de gemaakte kosten voor de WK-bid terug te eisen bij de FIFA, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen over voldoende financiering voor voorlichting en kennisoverdracht door Sportzorg Nederland (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Van Nispen over voldoende financiering voor voorlichting en kennisoverdracht door Sportzorg Nederland Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal sportblessures is toegenomen en dat de maatschappelijke kosten hiervan jaarlijks 1,5 miljard bedragen; constaterende dat de regering enkel inzet op het voorkomen van sportblessures en er onvoldoende aandacht is voor secundaire en tertiaire vormen van sportblessurepreventie, terwijl juist voorlichting en het delen van kennis over het behandelen van blessures en het voorkomen van terugkerende blessures gezondheidsschade op lange termijn kan beperken en maatschappelijke kosten kan verlagen; constaterende dat door onvoldoende financiering de opgebouwde expertise en adequate kennisoverdracht van de sportgeneeskunde belemmerd wordt; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat Sportzorg Nederland zijn werk op het terrein van voorlichting en kennisoverdracht kan blijven voortzetten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tienermoeders vaak veel hulp nodig hebben; zij lopen meer dan anderen risico op problemen bij opgroeien en opvoeden; constaterende dat specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders vanuit verschillende financieringsstromen wordt betaald en het hulpaanbod per gemeente verschilt, omdat er geen landelijke afspraken zijn gemaakt over het aanbod van specialistische begeleiding en opvang; constaterende dat het gemeenten en instellingen ontbreekt aan cijfers over de vraag naar specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders en het bereik en de effectiviteit van hun aanbod; verzoekt de regering, als stelselverantwoordelijke de omvang en effectiviteit van specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar te borgen door waar nodig landelijke afspraken te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Otwin Van Dijk en Tanamal over een agenda ontwikkelen om de zeggenschap van cliënten te versterken (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Otwin Van Dijk en Tanamal over een agenda ontwikkelen om de zeggenschap van cliënten te versterken Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN TANAMAL Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in de Wlz en de Wmo mogelijkheden zijn geamendeerd om de zeggenschap van cliënten te versterken, waaronder het opstellen van een eigen zorgplan; overwegende dat er nieuwe regelingen bestaan om zorg en arbeid te combineren en zo mantelzorg te bieden aan naasten; constaterende dat er slechts weinig gebruik wordt gemaakt van deze nieuwe mogelijkheden; constaterende dat het gebruikmaken van deze mogelijkheden enerzijds een emanciperende werking heeft en anderzijds leidt tot het ontwikkelen van meer vraaggestuurde zorg en ondersteuning en wenselijke ontwikkelingen in de langdurige zorg; verzoekt de regering, een agenda te ontwikkelen vanuit Rijk en gemeenten waarin cliënten uitgedaagd worden hun zeggenschap zo veel mogelijk te benutten en mensen te stimuleren van nieuwe regelingen rondom zorg en arbeid gebruik te maken en de Kamer over deze agenda voor 1 maart 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Voortman over het verstrekken van meer meerjarencontracten (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Voortman over het verstrekken van meer meerjarencontracten Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORTMAN Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat investeren in kwalitatief goede langdurige zorg zeer gewenst is, maar dat dergelijke investeringsplannen nu vaak onvoldoende van de grond komen doordat potentiële financiers terugschrikken van het fors toegenomen risicoprofiel van zorgaanbieders; overwegende dat het hebben van een meerjarencontract potentiële investeerders meer zekerheid kan bieden en dat wet- en regelgeving meerjarig contracteren faciliteert; verzoekt de regering, met zorgkantoren te bezien hoe meer meerjarencontracten verstrekt kunnen worden, in het bijzonder aan zorgaanbieders die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan die de zorgkwaliteit vergroten, en de Kamer hierover voor de publicatie van de inkoopeisen voor 2017 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bouwmeester c.s. over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Bouwmeester c.s. over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Bruins Slot over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits-, en facturatie-eisen (Herdruk) (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Bruins Slot over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits-, en facturatie-eisen (Herdruk) Motie ...

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN DEKKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sportbonden door dalende inkomsten vanuit De Lotto-gelden steeds meer knelpunten ondervinden met het op peil houden van het noodzakelijk kader, het op orde houden van de trainersopleidingen, het laten doorgaan van talentenprogramma's en ondersteunen van de gehandicaptensport; overwegende dat daardoor de kwaliteit van de basissportinfrastructuur in Nederland onder druk staat; verzoekt de regering, als de fusie tussen de Staatsloterij en De Lotto van de grond komt en er daardoor extra middelen beschikbaar komen, deze extra middelen beschikbaar te stellen voor onze basissportinfrastructuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. (t.v.v. 34300-XVI, nr. 113) over themagericht toezicht op dossiers van kinderen en/of jeugdigen (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. (t.v.v. 34300-XVI, nr. 113) over themagericht toezicht op dossiers van kinderen en/of jeugdigen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 137 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 132) over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Van Dekken (t.v.v. 34300-XVI, nr. 132) over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN VAN DEKKEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 1 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door dopinggebruik van concurrenten een aantal sporters een (gouden) medaille zijn misgelopen, overwegende dat deze sporters in sommige gevallen alsnog een medaille hebben ontvangen, maar andere sporters door verjaring van het dopinggebruik nooit, overwegende dat deze sporters alsnog de eer verdienen die ze destijds zijn misgelopen, verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om sporters, die op grote evenementen als EK’s, WK’s en Olympische Spelen een (gouden) medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten, alsnog te eren met bijvoorbeeld een ontvangst of een ander symbolisch gebaar, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en De Lange (t.v.v. 34300-XVI, nr. 64) over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en De Lange (t.v.v. 34300-XVI, nr. 64) over psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling van ernstig somatische aandoeningen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN DE LANGE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 64 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het wenselijk is dat psychosociale zorg onderdeel is van de behandeling van ernstige somatische aandoeningen, maar dit in de praktijk nog te weinig voorkomt; van mening dat personen met een ernstige somatische aandoening recht hebben op psychosociale zorg als onderdeel van de behandeling; verzoekt de regering, begin volgend jaar de Kamer te informeren over de voortgang van de gesprekken die gevoerd zijn met betrokken partijen om knelpunten te identificeren, en gezamenlijke oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat psychosociale zorg onderdeel wordt van de behandeling bij ernstige somatische aandoeningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over het onderzoeken van het kiwimodel (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over het onderzoeken van het kiwimodel Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Leijten (t.v.v. 34300-XVI, nr. 33) over het publiek regelen van de uitvoering van de basisverzekering (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Leijten (t.v.v. 34300-XVI, nr. 33) over het publiek regelen van de uitvoering van de basisverzekering Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de macht over het vormgeven van de zorg in toenemende mate is overgegaan naar private zorgverzekeraars doordat de overheid de controle uit handen heeft gegeven; constaterende dat de samenleving in meerderheid kiest voor een publiek zorgstelsel zonder marktwerking en concurrentie; van mening dat juist de zorg een publieke voorziening moet zijn die kwalitatief goed en toegankelijk is voor iedereen; verzoekt de regering voorbereidingen te treffen om de uitvoering van de basisverzekering publiek te regelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Voortman (t.v.v. 34300-XVI, nr. 115) over borgen van traumascreening aan vluchtelingkinderen (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Voortman (t.v.v. 34300-XVI, nr. 115) over borgen van traumascreening aan vluchtelingkinderen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 139 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 115 Voorgesteld 24 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat vluchtelingenkinderen recht hebben op passende zorg, zoals psychische- en traumahulpverlening, en dat dit voor hen gewaarborgd moet worden; verzoekt de regering, in de zorg aan vluchtelingenkinderen traumascreening, en op basis hiervan eventuele psychische zorg, te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klever over het zorgpakket voor asielzoekers versoberen (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Klever over het zorgpakket voor asielzoekers versoberen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KLEVER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat asielzoekers een uitgebreider en omvangrijker basispakket aan gezondheidszorg krijgen dan Nederlanders; van mening dat het zorgpakket voor asielzoekers beperkt kan worden tot spoedeisende behandelingen; verzoekt de regering, het zorgpakket voor asielzoekers te versoberen tot spoedeisende medisch noodzakelijke zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...