Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gebrek aan financiering de belangrijkste bottleneck is voor de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieven; overwegende dat de denktank in het advies «In transitie! ...

Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt; constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies; verzoekt de regering, een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over laten toenemen van de hoeveelheid natuurgrond (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over laten toenemen van de hoeveelheid natuurgrond Motie begroting financiën Nr. 106 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het regeerakkoord staat: «de ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar we nemen er meer tijd voor»; overwegende dat uit de zevende voortgangsrapportage EHS blijkt dat het aantal hectare natuur voor het eerst sinds er natuurbeleid is, gekrompen is met 1.384 hectare; verzoekt de regering, er met krachtig beleid zorg voor te dragen dat de hoeveelheid natuurgrond niet afneemt, maar toeneemt teneinde de afspraken van het regeerakkoord na te komen; verzoekt de regering tevens, in overleg met de provincies jaarlijkse doelstellingen aan te geven betreffende het te verwerven en in te richten aantal hectare natuur om zo op een gestructureerde en controleerbare manier de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland te bereiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over uitfaseren van snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over uitfaseren van snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik Motie begroting financiën Nr. 107 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in 2014, 21% hoger was dan in 2013; overwegende dat bij het antibioticumgebruik bij vleeskuikens slechts ongeveer 15% van de koppels niet behandeld is met antibiotica; overwegende dat daarentegen ongeveer 95% van de langzamer groeiende vleeskippenrassen antibioticavrij is; verzoekt de regering, in overleg met de sector de snelgroeiende kippenrassen met een hoog antibioticagebruik zo snel mogelijk uit te faseren en te vervangen door de gezondere langzamer groeiende variant, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over een hoger budget voor de NVWA (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over een hoger budget voor de NVWA Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 314 miljoen euro bedroeg in 2015, in 2016 afneemt tot 300 miljoen, in 2017 afneemt tot 291 miljoen en in 2018 afneemt tot 287 miljoen euro; overwegende dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de belangrijke taak heeft om onze voedselveiligheid en het dierenwelzijn te bewaken, maar dat sinds 2003 één derde van het personeel is wegbezuinigd; overwegende dat de NVWA de bezuinigingsdoelstellingen jaar op jaar niet haalt; van mening dat de NVWA in luister hersteld moet worden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in de komende jaren de afname van het NVWA-budget tot staan kan worden gebracht en omgebogen kan worden in een hoger budget, en gaat over tot de orde van de dag. ...