Zoeken


Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in 2017 een tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal plaatsvinden; overwegende dat de Nederlandse agrarische sector leidend is op innovatie en hierop wil blijven inzetten; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 maart 2016 te informeren over het tijdpad en de wijze waarop de Kamer en de sector betrokken worden bij de Nederlandse inzet voor de review van het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de precisielandbouw in opkomst is en van meerwaarde is voor de agrarische sector, natuur en milieu; overwegende dat er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar zijn maar dat bij de inzet van precisielandbouw wet- en regelgeving in de weg kan zitten; verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zit en de Kamer hierover met een concreet plan van aanpak te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Minister heeft toegezegd, 15 miljoen euro te zullen bijdragen aan de totstandkoming van field labs in het kader van de agenda Smart Industry; overwegende dat de Minister de ambitie heeft uitgesproken om in 2016 tien fieldlabs gerealiseerd te hebben; overwegende dat EFRO-middelen alleen op basis van private en/of publieke cofinanciering worden toegekend; verzoekt de regering om, ruim voor de begroting 2017 de Kamer te informeren over de voortgang, toekenning van EFRO-middelen en rijksfinanciering van de fieldlabs; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Kamer middels het Energierapport te informeren over het perspectief en de voor- en nadelen van thoriumenergie in overleg met de experts van de TU Delft en dat te betrekken bij de energiedialoog, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over verbetering van de huidige regelgeving voor landbouw, milieu en natuur Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat boeren te maken hebben met opeenvolgende en steeds wijzigende systemen van regelgeving ten aanzien van landbouw, milieu en natuur; overwegende dat de zorgen over het goed op elkaar aansluiten van deze systemen steeds groter worden en de administratielasten toenemen; verzoekt de regering, naar goed voorbeeld van de gemeente Eindhoven op basis van een designaanpak met een analyse van, en verbetervoorstellen voor, de huidige wet- en regelgeving te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bosman c.s. over de afschaffing van roamingtarieven (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Bosman c.s. over de afschaffing van roamingtarieven Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 158) over een eensluidend kader voor voedselkeurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 158 Voorgesteld 16 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat voedselkeurmerken tot doel hebben consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan voedselkeurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan voedselkeurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, aan de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te vragen om te komen tot een eenduidiger voedselkeurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Koser Kaya en Lodders over een eensluidend kader voor keurmerken Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering tevens, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering voorts, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bosman over het leveren van een bijdrage aan projecten van het NBTC (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Bosman over het leveren van een bijdrage aan projecten van het NBTC Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BOSMAN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de toeristische sector van groot belang is voor de Nederlandse economie en met 5,1% van onze werkgelegenheid, volgens het CBS, velen een baan biedt, veelal ook aan de onderkant en in het middensegment van de arbeidsmarkt; overwegende dat volgens alle verwachtingen het mondiale toerisme de komende jaren stevig zal blijven doorgroeien; constaterende dat het NBTC nuttige projecten uitvoert om de toeristische potentie van Nederland internationaal op de kaart te zetten; verzoekt de regering, te kijken hoe zij een bijdrage kan leveren om deze projecten te steunen, bijvoorbeeld door het bijeen brengen van partijen; verzoekt de regering tevens, te bezien wat de mogelijkheden zijn om eventuele onderuitputting bij Najaarsnota in te zetten voor cofinanciering van één of meerdere projecten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Lodders en Geurts over uitstel van de elektronische monitoring door varkenshouders (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Lodders en Geurts over uitstel van de elektronische monitoring door varkenshouders Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN GEURTS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat alle varkenshouders vóór 1 januari 2016 de luchtwassers moeten voorzien van een datalogger, een elektronische monitoring in plaats van handmatige monitoring; overwegende dat de aanschaf van een dergelijk systeem enkele honderden tot vaak duizenden euro's kan kosten; constaterende dat de varkenshouderij op dit moment in financieel zwaar weer verkeert; overwegende dat er breed uit de sector het verzoek is gekomen om de verplichte invoering uit te stellen; overwegende dat luchtwassers handmatig controleerbaar zijn en daarmee ook handhaafbaar; verzoekt de regering, de verplichtstelling van de elektronische monitoring in overleg met de sector één jaar uit te stellen om de sector enige lucht te bieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...