Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van de leden Grashoff en Leenders over langjarige natuurbeheercontracten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Grashoff en Leenders over langjarige natuurbeheercontracten Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer collectieven nu subsidies voor zes jaar worden vergeven; overwegende dat boeren en collectieven aangeven dat langjarige contracten een positieve stimulans geven om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer; overwegende dat financiers, zoals banken, van boerenbedrijven pas leningen verstrekken voor investeringen op basis van langdurige zekerheid; van mening dat de koplopers in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer moeten worden behouden; verzoekt de regering, bij het verlenen van natuurbeheercontracten op te nemen dat, onder voorbehoud van ecologische effectiviteit en mogelijk veranderende Europese regelgeving, er wordt aangestuurd op een voortzetting van het beheerscontract, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren (t.v.v. 34300-XIII, nr. 55) over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit binnen de bestaande regelingen financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 67 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2 °C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de mogelijke gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om de klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering, inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 139) over langjarige natuurbeheercontracten (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 139) over langjarige natuurbeheercontracten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 165 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 139 Voorgesteld 8 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer collectieven nu subsidies voor zes jaar worden vergeven; overwegende dat boeren en collectieven aangeven dat langjarige contracten een positieve stimulans kunnen geven om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer; overwegende dat financiers, zoals banken, van boerenbedrijven pas leningen verstrekken voor investeringen op basis van langdurige zekerheid; van mening dat de koplopers in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer moeten worden behouden; verzoekt de regering, te onderzoeken of er behoefte is aan contracten met een langere looptijd, en in overleg met provincies te bekijken hoe hier invulling aan gegeven kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven vanwege klimaatverandering; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering, haar investeringen in fossiel te heroverwegen en nu met name schaliegas niet mee te nemen in de energievisie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er gemeenten zijn met vergaande plannen en projecten op klimaat- en energiegebied die vastlopen op regelgeving; verzoekt de regering, groene-gemeentendeals te sluiten over het inventariseren en wegnemen van knelpunten in regelgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct; overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken; verzoekt de regering, dit financieel te faciliteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat om de doelen van het energieakkoord te kunnen halen, de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland in alle sectoren van de economie gestalte moet krijgen; overwegende dat dit ook geldt voor de sector transport en het verbruik van brandstoffen; overwegende dat er voor na 2020 geen duidelijke doelen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit, en meer specifiek niet op het gebied van het aantal zero emission auto's, en als onderdeel hiervan het aantal zelfsturende auto's; verzoekt de regering, samen met alle relevante spelers in de transportsector, tot een duurzaam mobiliteitsakkoord te komen, met daarin concrete doelstellingen en middelen voor elektrisch vervoer en de bevordering van groen gas en waterstof als brandstoffen voor de transportsector, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Leenders over het plan van aanpak weidevogels (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Grashoff en Leenders over het plan van aanpak weidevogels Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een intensivering nodig is voor het weidevogelbeheer om de populatie weidevogels in stand te houden en te herstellen; constaterende dat de intensivering van de landbouw in belangrijke mate bijdraagt aan de daling van de weidevogelpopulatie; overwegende dat de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) tot heden klein is, maar dat de EU-regels in redelijke mate flexibiliteit bieden ten aanzien van de inzet van de GLB-middelen; verzoekt de regering, in het reeds aangekondigde «plan van aanpak weidevogels» maatregelen op te nemen voor gerichte en effectieve inzet vanuit zowel de tweedepijlergelden alsook vanuit het vergroeningsdeel binnen de eerste pijler van het GLB ten behoeve van het weidevogelbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 138) over het plan van aanpak weidevogels (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Grashoff en Leenders (t.v.v. 34300-XIII, nr. 138) over het plan van aanpak weidevogels Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138 Voorgesteld 8 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een intensivering nodig is voor het weidevogelbeheer om de populatie weidevogels in stand te stand te houden en te herstellen; constaterende dat de intensivering van de landbouw en schaalvergroting in de veehouderij bijdragen aan de daling van het weidevogelbeheer; overwegende dat thans de beschikbare middelen binnen het GLB-budget ten behoeve van vergroening niet altijd effectief worden ingezet; verzoekt de regering, in het reeds aangekondigde «plan van aanpak weidevogels» ook in te gaan op de mogelijkheden voor gerichter inzet van GLB-middelen, mede ten behoeve van het weidevogelbeheer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in Groningen veel onrust is over sloop, ontruiming en evacuatie van woningen; verzoekt de regering, de informatie over ontruimde, geëvacueerde en gesloopte gebouwen (digitaal) te ontsluiten en waar dit vanwege de privacy niet kan, de informatie op gemeentelijk niveau te aggregeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Grashoff over bescherming van de primaire producenten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Grashoff over bescherming van de primaire producenten Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de primaire sector in de voedselketen het meest kwetsbaar is; overwegende dat boeren en tuinders nu geconfronteerd kunnen worden met contracten met de afnemende industrie waarin voorwaarden zijn opgenomen die eenzijdig risico's en kosten bij hen neerleggen; overwegende dat ook de commissie landbouw van het Europees parlement deze praktijken onderkent en de Europese Commissie vraagt om regelgeving om deze praktijken tegen te gaan; verzoekt de regering, voor 1 juli 2016 te komen met regelgeving en/of bindende afspraken met de sector, zodat contractenvoorwaarden die eenzijdig risico's en kosten neerleggen bij primaire producenten van voedsel, zodat zij gedwongen kunnen zijn om onder de kostprijs te leveren, niet meer mogelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van de leden Gesthuizen en Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Gesthuizen en Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN KERSTENS Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat gedragingen van bestuurders van internationale organisaties die niets te maken hebben met hun internationale vertegenwoordiging, maar wel schending van nationale regels opleveren, niet onder de diplomatieke immuniteit zouden mogen vallen; constaterende dat de regering in april 2014 een plan van aanpak heeft gepresenteerd met maatregelen om scherper op te treden tegen personen met een diplomatieke immuniteit die de Nederlandse wet hebben overtreden, constaterende dat die maatregelen zich alleen richten op verkeersboetes en strafrechtelijke delicten en niet op schendingen van werknemersrechten zoals door de rechter geconstateerd bij de Europese Octrooi Organisatie; verzoekt de regering, binnen de grenzen van de verdragen al het mogelijke te doen om de Europese Octrooi Organisatie te houden aan internationale wet- en regelgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 52) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een aanzienlijk deel van de fossiele voorraden in de grond moet blijven om klimaatverandering tot maximaal 2°C te beperken; overwegende dat de president van de Nederlandsche Bank waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen; verzoekt de regering om, inzage te geven in de gevolgen hiervan voor de Nederlandse economie via een relevante publicatie, bijvoorbeeld de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en gaat over tot de orde van de dag. ...