Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

103 resultaten

Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Gerven over belastingvoordeel voor proefdiervrij beleggen en sparen Motie begroting financiën Nr. 105 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gebrek aan financiering de belangrijkste bottleneck is voor de ontwikkeling van dierproefvrije alternatieven; overwegende dat de denktank in het advies «In transitie! ...

Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Europees Milieuagentschap waarschuwt dat de huidige bescherming van Europese zeeën onvoldoende is om mariene ecosystemen in stand te houden; constaterende dat de visserijvrije zone in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee slechts 0,25% van de oppervlakte bestrijkt; verzoekt de regering, meer en grotere visserijvrije Noordzeereservaten aan te wijzen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet; verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN KLEVER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten te vereenvoudigen en verkorten voor het midden- en kleinbedrijf, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN GERVEN Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt; constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies; verzoekt de regering, een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Lodders over de tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in 2017 een tussentijdse evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zal plaatsvinden; overwegende dat de Nederlandse agrarische sector leidend is op innovatie en hierop wil blijven inzetten; verzoekt de regering, de Kamer voor 1 maart 2016 te informeren over het tijdpad en de wijze waarop de Kamer en de sector betrokken worden bij de Nederlandse inzet voor de review van het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen Motie begroting financiën Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland het hoogste aantal afwijzingen van kredietaanvragen door het mkb in de hele eurozone heeft; overwegende dat alternatieve vormen van financiering minder dan 1% zijn van de totale bancaire kredietmarkt van ruim 300 miljard euro; overwegende dat het mkb dé banenmotor is van Nederland en dat deze motor geolied moet blijven met voldoende financiering; verzoekt de regering, op hoofdlijnen te onderzoeken hoe banken ertoe bewogen kunnen worden meer kredieten aan het mkb te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN HET LID LODDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de precisielandbouw in opkomst is en van meerwaarde is voor de agrarische sector, natuur en milieu; overwegende dat er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar zijn maar dat bij de inzet van precisielandbouw wet- en regelgeving in de weg kan zitten; verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zit en de Kamer hierover met een concreet plan van aanpak te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID GRAUS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, warmtecamera's in te zetten ten behoeve van vliegende grensbrigades, Taakaccenthouders Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de strijd tegen illegale diertransporten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood; constaterende dat één Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij kan houden; constaterende dat de Agrilaser effectief, veilig en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen; constaterende dat pilotexperimenten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven; verzoekt de regering, het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Graus en Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Graus en Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN GRAUS EN TONY VAN DIJCK Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een deel van de opbrengsten uit de verkoop van ABN AMRO aan te wenden om een aandeel van 20% in Air France-KLM te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de besteding van landbouwsubsidies onvoldoende inzichtelijk gemaakt wordt; van mening zijnde dat inzichtelijkheid hierin de rechtmatige besteding van subsidies bevordert, het vertrouwen in de besteding van subsidies kan vergroten en op den duur kan leiden tot afname van controlelasten voor Staat en boer; verzoekt de regering om, in Nederland een digitaal portaal te creëren waarin toegekende landbouwsubsidies terug te vinden zijn met, voor zover door de Wet openbaarheid van bestuur toegestaan, alle relevante reeds bij de overheid en uitvoeringsorganisaties aanwezige aanvraag- en verantwoordingsgegevens; verzoekt de regering tevens, deze gegevens overzichtelijk te presenteren en te voorzien van uitgebreide documentdata om goede toegankelijkheid te borgen; verzoekt de regering voorts, zich in de Europese Unie in te zetten om uiterlijk bij de tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een dergelijke transparante omgang met landbouwsubsidies tot de Europese standaard te verheffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Grashoff en Leenders over langjarige natuurbeheercontracten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Grashoff en Leenders over langjarige natuurbeheercontracten Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN LEENDERS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer collectieven nu subsidies voor zes jaar worden vergeven; overwegende dat boeren en collectieven aangeven dat langjarige contracten een positieve stimulans geven om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer; overwegende dat financiers, zoals banken, van boerenbedrijven pas leningen verstrekken voor investeringen op basis van langdurige zekerheid; van mening dat de koplopers in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer moeten worden behouden; verzoekt de regering, bij het verlenen van natuurbeheercontracten op te nemen dat, onder voorbehoud van ecologische effectiviteit en mogelijk veranderende Europese regelgeving, er wordt aangestuurd op een voortzetting van het beheerscontract, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Leenders en Geurts over het belang van vrijwilligers voor natuur en landschap (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Leenders en Geurts over het belang van vrijwilligers voor natuur en landschap Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN DE LEDEN LEENDERS EN GEURTS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrijwilligers in de natuur en het landschap een onmisbare bijdrage leveren aan de realisatie van natuurdoelen; overwegende dat vrijwilligers de afgelopen jaren door de regeling Groen en Doen mede zijn ondersteund; van mening dat door de decentralisatie van het natuurbeleid de ondersteuning van het vrijwilligerswerk de verantwoordelijkheid van de provincies is; van mening dat in het proces van decentralisatie de continuïteit gewaarborgd moet blijven; verzoekt de regering om, met de provincies afspraken te maken over de continuïteit van het vrijwilligerswerk, en de eventuele financiële consequenties daarvan in beeld te brengen; verzoekt de regering tevens om de Kamer over de vorm en inhoud van deze afspraken, en de eventuele financiële consequenties, te informeren voor 1 maart 2016, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer pas eind 2016 geïnformeerd wordt over de invulling van de agenda om te komen tot één beheerder voor het Waddengebied met een integraal beheer- en inrichtingsplan; verzoekt de regering, dit proces te versnellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...