Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (Dossier 34000-XIII)
Motie Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Geurts over teeltoptimalisatie van eiwitgewassen (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Geurts over teeltoptimalisatie van eiwitgewassen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN GEURTS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Europa in grote mate afhankelijk is van de import uit Zuid-Amerika van onder andere soja om de sector van voldoende veevoer te kunnen voorzien; overwegende dat de teelt van eiwitgewassen in Europa de mogelijkheid biedt om de regionale nutriëntenkringloop te sluiten en om de voetafdruk van de veevoerketen in Zuid-Amerika te verkleinen; voorts overwegende dat concurrentiekracht van akkerbouwers kan verbeteren door de teelt van eiwitgewassen rendabel te maken en de economische positie van veehouders kan verbeteren door zekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen te verstevigen; verzoekt de regering, actief in te zetten op kennisontwikkeling voor de veredeling en teeltoptimalisatie van eiwitgewassen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar Motie begroting financiën Nr. 116 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat juist in de gebouwde omgeving veel potentieel voor energiebesparing onbenut blijft; verzoekt de regering om, zolang de markt dit potentieel niet verwezenlijkt, voor netwerkbedrijven een rol mogelijk te maken als bemiddelaar tussen financiers, de bouwsector en woningeigenaren waarbij financiering via een tijdelijke verhoging het vastrecht kan worden afgelost, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr.117) over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr.117) over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 117 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de bijstook van duurzaam geproduceerde biomassa tot 25 PJ verplicht te stellen, en het basisbedrag hiervoor in de SDE+ gelijk te stellen aan dat voor Wind op Land voor windluwe gebieden; verzoekt de regering tevens om, de ongeveer 230 miljoen euro die hierdoor vrijkomt, te investeren in innovatieve technologieën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Schouw over een eenduidig keurmerk (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Schouw over een eenduidig keurmerk Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SCHOUW Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat consumenten in staat gesteld moeten worden om bewuste en objectieve keuzes te maken; overwegende dat de huidige wildgroei aan keurmerken niet bijdraagt aan het maken van bewuste en objectieve keuzes; verzoekt de regering om, uitvoering te geven aan het WRR-advies om in overleg te treden met de producenten- en consumentenorganisaties om te komen tot een eenduidig keurmerk op basis van een stoplichtensysteem, waarin diverse elementen worden gescoord, waarbij de verantwoordelijkheid voor dat keurmerk bij de sectoren belegd blijft, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen hoe de varkens- en pluimveehouderij kunnen worden gestimuleerd om op korte termijn ook 100% verantwoorde soja te gebruiken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78 Voorgesteld 4 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat is afgesproken dat in 2015 100% van de aangekochte soja die in Nederland als veevoer wordt gebruikt, verantwoord geproduceerd moet zijn; overwegende dat volgens de veevoersector de doelstelling slechts voor een derde wordt gehaald; overwegende dat de melkveehouderij er wel in geslaagd is om de doelstelling binnen bereik te halen, maar dat de varkens- en pluimveehouderij achterblijven; spreekt uit dat ook van de varkens- en pluimveehouderij mag worden verwacht dat zij de gemaakte afspraken nakomen; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de varkens- en pluimveehouderij en deze sectoren indringend te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de doelstelling van 100% verantwoorde soja op korte termijn te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de bijstook van duurzaam geproduceerde biomassa tot 25 petajoule verplicht te stellen, en het basisbedrag hiervoor in de SDE+ gelijk te stellen aan dat voor wind op land voor windluwe gebieden; verzoekt de regering tevens om, de ongeveer 230 miljoen euro die hierdoor vrijkomt, te investeren in innovatie en innovatieve technologieën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Tongeren en Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tijdpad voor de aanbesteding voor wind op zee eind 2015 erg krap is; constaterende, dat via de SDE+-regeling geëist kan worden dat de project- en netkosten voor wind op zee binnen het kostenreductiepad van het energieakkoord blijven; verzoekt de regering, de bestaande vergunningen voor de Hollandse Kust nu nog niet te laten vervallen, zodat ze in 2015 als terugvaloptie gebruikt kunnen worden als het nieuwe stelsel vertraging oploopt, waarbij als voorwaarde voor het verlengen van de vergunning het lagere bedrag aan subsidie wordt gehanteerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Jacobi over nationale parken nieuwe stijl (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Jacobi over nationale parken nieuwe stijl Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat nationale parken als iconen van de Nederlandse natuur kansen bieden voor ondernemers, groei en betere spreiding van toerisme en bewustwording van de natuur in Nederland; van mening dat hiervoor een sterk merk moet worden ontwikkeld en uitgedragen; van mening dat voor dat sterke merk dienstverlening, natuur, beleving, benutting en toegankelijkheid van nationale parken aan hoge standaarden moet voldoen; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat, in overleg met de provincies, de toeristenbranche, ondernemers, terrein beherende organisaties en natuurorganisaties een sterk merk met bijbehorende standaard voor nationale parken «nieuwe stijl» wordt ontwikkeld, en aspirant-parken de mogelijkheid geboden wordt, een aanvraag voor dit label in te dienen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Lodders over de financiering van groen onderwijs (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Lodders over de financiering van groen onderwijs Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN LODDERS Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het groene onderwijs deel uitmaakt van de begroting van Economische Zaken, terwijl de rest van het onderwijs op de OCW-begroting staat; constaterende dat dit voordelen en nadelen oplevert, maar dat onvoldoende duidelijk is hoe deze zich tot elkaar verhouden; verzoekt de regering, vanuit de ministeries van EZ en OCW in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn van de huidige situatie en te onderzoeken op welke wijze het onderwijs in de toekomst het best in de begroting kan worden ondergebracht; verzoekt de regering voorts, de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren voor het zomerreces van 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de SDE-innovatiegelden (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over de SDE-innovatiegelden Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het PBL, het CBS en het SCP concluderen dat met de huidige stand van innovatie doelen, energiedoelen op lange termijn geenszins gehaald gaan worden; verzoekt de regering om, met een voorstel te komen om de SDE-innovatiegelden niet naar de topsector Energie te laten vloeien, maar via de SDE in te zetten voor het fundamenteel en toegepast onderzoek dat nodig is voor het behalen van de 2050-doelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 116) over netwerkbedrijven als bemiddelaar (Dossier 34000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven (t.v.v. 34000-XIII, nr. 116) over netwerkbedrijven als bemiddelaar Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 134 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 116 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat juist in de gebouwde omgeving veel potentieel voor energiebesparing onbenut blijft; verzoekt de regering om, zolang de markt dit potentieel niet verwezenlijkt, een pilot mogelijk te maken waarmee een rol voor netwerkbedrijven als bemiddelaar tussen financiers, de bouwsector en woningeigenaren waarbij financiering via een tijdelijke verhoging van het vastrecht kan worden afgelost, wordt uitgeprobeerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het elektriciteitsnet om historische redenen op wisselstroom gaat, maar dat met de huidige stand der techniek steeds meer op gelijkstroom gedaan kan worden; overwegende dat hiermee een energiebesparing van 5% tot 10% bereikt kan worden; verzoekt de regering, onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom en de uitkomst hiervan met de Kamer te delen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord afgesproken is biomassabijstook te subsidiëren; overwegende dat de businesscase van kolencentrales positief beïnvloed kan worden door de subsidie op biomassabijstook, waarmee dit een perverse prikkel kan zijn voor verduurzaming van de energievoorziening; verzoekt de regering, geen subsidieovereenkomsten voor biomassabijstook aan te gaan die langer lopen dan 2023, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen Motie begroting financiën Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een grote innovatie-opgave ligt om de energietransitie na 2023 te kunnen versnellen; verzoekt de regering om, een inschatting te maken van de hoeveelheid geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek die de komende tien jaar nodig is voor het behalen van de 2050-doelstellingen, en dat af te zetten tegen huidige geldstromen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa (Dossier 34000-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over duurzaamheidscriteria voor biomassa Motie begroting financiën Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat er voor biomassa die wordt bij- of meegestookt in een kolencentrale «verdergaande duurzaamheidseisen worden geformuleerd ten aanzien van koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (IULC) en duurzaam bosbeheer (FSC), aanvullend op de NTA8080-eisen»; constaterende dat de regering van plan is om biomassameestook in aanmerking te laten komen voor de SDE+ 2015; constaterende dat de regering ervan uitgaat dat er voor 30 november overeenstemming komt tussen de partijen van het energieakkoord over de duurzaamheidscriteria; verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de duurzaamheidscriteria zodra deze akkoord zijn bevonden door alle partijen die bij de gesprekken hierover betrokken zijn, en er hoe dan ook zorg voor te dragen dat er voor de SDE+ 2015 voor biomassa duurzaamheidscriteria zullen gelden en de Kamer hierover tijdig te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...