Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Thieme over vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Planbureau voor de Leefomgeving pleiten voor een noodzakelijke afname van de vlees- en zuivelconsumptie; constaterende dat de regering de noodzaak van een verschuiving van dierlijk naar plantaardig consumeren onderschrijft; verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen voor de vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over openstellen van het Kroondomein Het Loo (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over openstellen van het Kroondomein Het Loo Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de breed gedeelde wens om de natuur in Nederland aantrekkelijker en toegankelijker te maken; constaterende dat het zogenoemde eigenlijke Kroondomein Het Loo meer dan drie maanden per jaar niet toegankelijk is voor de Nederlandse burgers; verzoekt de regering om, het eigenlijke Kroondomein Het Loo gedurende het gehele jaar open te stellen voor het publiek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie van het lid Thieme over het principe dat het houderijsysteem is aangepast aan het dier (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over het principe dat het houderijsysteem is aangepast aan het dier Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het dierenwelzijnsbeleid gebaseerd is op het uitgangspunt dat het dier zich niet moet aanpassen aan het houderijsysteem, maar dat het houderijsysteem is aangepast aan het dier; verzoekt de regering om, te komen tot een oordeel over de ethische aanvaardbaarheid van het fokken van zeugen met meer tepels, het doorfokken van melkkoeien voor een hogere melkgifte en het fokken van snelgroeiende vleeskippen en -kalkoenen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over houtwallen in weilanden (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over houtwallen in weilanden Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanleg van houtwallen (boomstroken) in weilanden bijdraagt aan de bescherming van gehouden dieren tegen weersomstandigheden als kou en hitte en daardoor het welzijn van dieren verhoogt; constaterende dat de aanleg van houtwallen in weilanden bijdraagt aan het in stand houden van landschapselementen; constaterende dat in het convenant weidegang niets is opgenomen om de aanleg van houtwallen te stimuleren; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de aanleg van houtwallen in weilanden ter bescherming van dieren gerealiseerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Verklaring van Dalfsen als ambitie heeft om het couperen van biggenstaartjes definitief te beëindigen, zonder dat er een einddatum genoemd is; constaterende dat het couperen van biggenstaartjes in beginsel verboden is; verzoekt de regering, een einddatum vast te stellen waarop het couperen van biggenstaartjes in Nederland beëindigd moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Thieme over Het Loo als een afschotvrije zone voor wilde zwijnen (Dossier 34000-XIII)
Motie van het lid Thieme over Het Loo als een afschotvrije zone voor wilde zwijnen Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wilde zwijnen een beschermde en niet-bejaagbare diersoort zijn; constaterende dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen toejuichen; overwegende dat alleen zo'n proef zicht zou kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe voor wilde zwijnen; constaterende dat het Kroondomein Het Loo een omrasterd gebied van 10.000 ha omvat waar niet wordt gejaagd op bejaagbare diersoorten en geen noodzaak geldt om te schieten op grote hoefdieren; constaterende dat binnen het Kroondomein vrijwel geen landbouw bedreven wordt en verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn; verzoekt de regering, er bij de Koninklijke houtvester en het Koninklijk Jachtdepartement op aan te dringen het Kroondomein aan te wijzen als proefgebied waarin wilde zwijnen niet geschoten worden voor een periode van vijf jaar, welke proef gemonitord wordt door onafhankelijke deskundigen, en gaat over tot de orde van de dag. ...